In kursyfke is in foar in part ferhalend, foar in part skôgjend proazastikje yn in dei- of wykblêd of tydskrift. It giet oer in ferskynsel út it alledeiske libben, dat skerp observearre wurdt en mei humor beljochte.

It kursyfke hat syn namme fan de kursive letter dêr't it stikje yn de krante oarspronklik yn ferskynde. Letter waarden datsoarte stikjes yn in gewoan lettertype (romein) yn in kaderke set. Ut it kursyfke ûntjoech him yn de jierren 70-90 de kollumn.

Bekende Fryske kursyfkeskriuwers bewurkje seksje

Bekende Nederlânske kursyfkeskriuwers bewurkje seksje