List fan grytmannen fan West-Dongeradiel

Wikimedia-list

List fan grytmannen fan West-Dongeradiel fan 1578 oant 1851.

Persoan perioade
Sake fan Ringhe ferstoan yn 1560
jonker Ernst fan Aylva 1578 - 158..
jonker Ritske fan Ringhe 158.. - 1618
jonker Douwe fan Aylva 1618 - 1638
jonker Douwe fan Aylva 1638 - 1654
jonker Ernst Sicco fan Aylva 1654 - 1678
jonker Ernst fan Aylva 1678 - 1712
jonker Hans Willem fan Aylva 1712 - 1722
jonker Hessel Douwe Ernst fan Aylva 1722 - 1763
jonker Frans Ernst fan Aylva 1763 - 1768
jonker Hessel Douwe Ernst fan Aylva[1] 1769 - 1772
Eyso de Wendt 1772 - 1780
jonker Sicco Douwe fan Aylva 1780 - 1789
Pieter Edzard baron van Harinxma thoe Slooten 1789 - 1794
Dr. Albert ten Broecke Hoekstra 1794 - 1795
Frânske tiid gjin grytman 1795 - 1816
Dr. Albert ten Broecke Hoekstra[2] 1816 - 1817
Willem Hendrik baron van Sytzama 1817 - 1825
Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten 1825 - 1849
Bonifacius Hendrik van der Haer 1849 - 1851

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, door: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1837, siden 67-76
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de Gemeenten ten Platten Lande in Friesland zijn Geweest, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1851, siden 9-10
  • Brouwer, J.H., en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958, Hoekstra, Albert ten Broecke.

Ferwizingen bewurkje seksje

  1. Is deselde as de earder neamde
  2. Is deselde as foargeande