List fan militêre rangen fan de Nederlânske kriichsmacht

Dit is in List fan militêre rangen fan de Nederlânske kriichsmacht. De Nederlânske Striidkrêften kenne ferskate rangen. Dy binne fêststeld by it Keninklik Beslút fan 20 juny 1956, wêryn't de folchoarder en ûnderlinge ferhâlding bepaald waard fan 'e "rangen en stannen by de see-, de lân- en de loftmacht". It oangeande Keninklik Beslút waard ûndertekene troch keninginne Juliana en de ministers fan Oarloch en Float Kees Staf en fan Justysje Julius Christian van Oven.

De ûnderskate ûnderdielen fan 'e Nederlânske kriichsmacht omfiemje, yn folchoarder fan ôfrinnende hichte, de rangen sa't dy yn 'e tabel hjirûnder werjûn binne. Dêrby steane de oansprektitels kursyf fermeld. De oantsjuttings OF-1 t/m OF-10 en OR-1 t/m OR-10 jouwe de hichte fan 'e rang yn NATO-ferbân oan. En oangeande de rangûnderskiedingstekens moat fernijd wurde dat dy by de Militêre Administraasje en de Kavalery net yn goud mar yn sulver droegen wurde by de rangen fan sersjant/wachtmaster oant en mei sersjant-majoar/opperwachtmaster. De korporaalsrangen wurde by dy ûnderdielen yn wyt droegen.

Keninklike Lânmacht (KL) Keninklike Marine (KM) Keninklike Loftmacht (KLu) Keninklike Maresjesee (KMar)
opper- of flachofsieren
(NATO rang OF-10)
Nl-marine-vloot-admiraal.svg admiraal
admiraal
(út tradysje; rang bestiet net mear)
NATO rang OF-9
Nl-landmacht-generaal.svg generaal
generaal
Nl-marine-vloot-luitenant admiraal.svg luitenant-admiraal
admiraal
(by it Korps Mariniers: generaal)
Nl-luchtmacht-generaal.svg generaal
generaal
NATO rang OF-8
Nl-landmacht-luitenant generaal.svg luitenant-generaal
generaal
Nl-marine-vloot-vice-admiraal.svg fise-admiraal
admiraal
(by it Korps Mariniers: luitenant-generaal)
Nl-luchtmacht-luitenant generaal.svg luitenant-generaal
generaal
Nl-marechausee-luitenant generaal.svg luitenant-generaal
generaal
NATO rang OF-7
Nl-landmacht-generaal majoor.svg generaal-majoar
generaal
Nl-marine-vloot-schout schout bij nacht.svg skout-by-nacht
skout-by-nacht
(by it Korps Mariniers: generaal-majoar)
Nl-luchtmacht-generaal majoor.svg generaal-majoar
Generaal
Nl-marechausee-generaal majoor.svg generaal-majoar
Generaal
NATO rang OF-6
Nl-landmacht-brigade generaal.svg brigadegeneraal
generaal
Nl-marine-vloot-commandeur.svg kommandeur
kommandeur
(by it Korps Mariniers: brigadegeneraal)
Nl-luchtmacht-commodore.svg commodore
commodore
Nl-marechausee-brigade generaal.svg brigadegeneraal
generaal
haadofsieren
NATO rang OF-5
Nl-landmacht-kolonel.svg kolonel
kolonel
Nl-marine-vloot-kapitein ter zee.svg kaptein-op-see
kolonel
(by it Korps Mariniers: kolonel)
Nl-luchtmacht-kolonel.svg kolonel
kolonel
Nl-marechaussee-kolonel.svg kolonel
kolonel
NATO rang OF-4
Nl-landmacht-luitenant kolonel.svg luitenant-kolonel
oerste
Nl-marine-vloot-kapitein luitenant ter zee.svg kaptein-luitenant-op-see
oerste
(by it Korps Mariniers: luitenant-kolonel)
Nl-luchtmacht-luitenant kolonel.svg luitenant-kolonel
oerste
Nl-marechaussee-luitenant kolonel.svg luitenant-kolonel
oerste
NATO rang OF-3
Nl-landmacht-majoor.svg majoar
majoar
Nl-marine-vloot-luitenant ter zee der 1e klasse.svg luitenant-op-see 1e klasse
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: majoar)
Nl-luchtmacht-majoor.svg majoar
majoar
Nl-marechaussee-majoor.svg majoar
majoar
subalterne ofsieren
NATO rang OF-2
Nl-landmacht-kapitein ritmeester.svg kaptein
kaptein
(by de kavalery ritmaster, ritmaster)
Nl-marine-vloot-luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie.svg luitenant-op-see 2e klasse âldste kategory
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: kaptein)
Nl-luchtmacht-kapitein.svg kaptein
kaptein
Nl-marechaussee-kapitein.svg kaptein
kaptein
NATO rang OF-1
Nl-landmacht-eerste luitenant.svg earste luitenant
luitenant
Nl-marine-vloot-luitenant ter zee der 2e klasse.svg luitenant-op-see 2e klasse
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: earste luitenant)
Nl-luchtmacht-eerste luitenant.svg earste luitenant
luitenant
Nl-marechaussee-eerste luitenant.svg earste luitenant
luitenant
Nl-landmacht-tweede luitenant.svg twadde luitenant
luitenant
Nl-marine-vloot-luitenant ter zee der 3e klasse.svg luitenant-op-see 3e klasse
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: twadde luitenant)
Nl-luchtmacht-tweede luitenant.svg twadde luitenant
luitenant
Nl-marechaussee-tweede luitenant.svg twadde luitenant
luitenant
Nl-landmacht-vaandrig.svg faandrich
faandrich *
(by de artillery en kavalery: kornet)
Nl-luchtmacht-vaandrig.svg faandrich
faandrich*
Nl-marechaussee-adjudant onderofficier.svg kornet
kornet *
Nl-landmacht-vaandrig.svg kapelmaster kapelmaster
*) de faandrich/kornet is gjin neffens Keninklik Beslút beëdige ofsier; de luitenant-op-see 3e klasse is dat wol
ûnderofsieren
NATO rang OR-8/9
Nl-landmacht-adjudant onderofficier.svg adjudant-ûnderofsier
adjudant
Nl-marine-vloot-adjudant onderofficier.svg adjudant-ûnderofsier
adjudant
(Operasjonele Tsjinst/Nautyske Tsjinst: opperskipper;
by it Korps Mariniers: adjudant-marinier, adjudant)
Nl-luchtmacht-adjudant onderofficier.svg adjudant-ûnderofsier
adjudant
Nl-marechaussee-adjudant onderofficier.svg adjudant-ûnderofsier
adjudant
NATO rang OR-7
Nl-landmacht-sergeant majoor-opperwachtmeester.svg sersjant-majoar
sersjant-majoar
(by de artillery en kavalery: opperwachtmaster, opper)
Nl-marine-vloot-sergeant majoor.svg sersjant-majoar
majoar
(Operasjonele Tsjint/Nautyske Tsjinst: skipper;
by it Korps Mariniers: sersjant-majoar-marinier, majoar)
Nl-luchtmacht-sergeant majoor.svg sersjant-majoar
sersjant-majoar of majoar
Nl-marechaussee-opperwachtmeester.svg opperwachtmaster
opper
NATO rang OR-6 NATO rang OR-5/6 NATO rang OR-6
Nl-landmacht-sergeant der 1e klasse-wachtmeester-der-1e-klasse.svg sersjant 1e klasse
sersjant
(by de artillery en kavalery: wachtmaster 1e klasse, wachtmaster)
Nl-marine-vloot-sergeant.svg sersjant
sersjant
(Operasjonele Tsjinst/Nautyske Tsjinst: boatsman;
by it Korps Mariniers: sersjant-marinier, sersjant)
Nl-luchtmacht-sergeant der 1e klasse.svg sersjant 1e klasse
sersjant
Nl-marechaussee-wachtmeester der 1e klasse.svg wachtmaster 1e klasse
wachtmaster
NATO rang OR-5 NATO rang OR-5
Nl-landmacht-sergeant-wachtmeester.svg sersjant
sersjant
(by de artillery en kavalery: wachtmaster
wachtmaster)
Nl-luchtmacht-sergeant.svg sersjant
sersjant
Nl-marechaussee-wachtmeester.svg wachtmaster
wachtmaster
korporaals
NATO rang OR-4 NATO rang OR-3/4 NATO rang OR-4
Nl-landmacht-korporaal der 1e klasse.svg korporaal 1e klasse
korporaal
Nl-marine-vloot-korporaal.svg korporaal
korporaal
Operasjonele Tsjinst/Nautyske Tsjinst: kertiermaster;
by it Korps Mariniers: korporaal-marinier, korporaal)
Nl-luchtmacht-korporaal der 1e klasse.svg korporaal 1e klasse
korporaal
Nl-marechaussee-marechaussee der 1e klasse.svg maresjesee 1e klasse
maresjesee
NATO rang OR-3 NATO rang OR-3
Nl-landmacht-korporaal.svg korporaal
korporaal
Nl-luchtmacht-korporaal.svg korporaal
korporaal
Nl-marechaussee-marechaussee der 2e klasse.svg maresjesee 2e klasse
maresjesee
manskippen
NATO rang OR-2
Nl-landmacht-soldaat der 1e klasse.svg soldaat 1e klasse
soldaat
(by de artillery: kanonnier;
by de kavalery: huzaar)
Nl-marine-vloot-matroos der 1e klasse.svg matroas 1e klasse
matroas
(by it Korps Mariniers: marinier 1e klasse, marinier)
Nl-luchtmacht-soldaat der 1e klasse.svg soldaat 1e klasse
soldaat
Nl-marechaussee-marechaussee der 3e klasse.svg maresjesee 3e klasse
maresjesee
Nl-landmacht-soldaat der 2e klasse.svg soldaat 2e klasse
soldaat
(by de artillery: kanonnier;
by de kavalery: huzaar)
Nl-marine-vloot-matroos der 2e klasse.svg matroas 2e klasse
matroas
(by it Korps Mariniers: marinier 2e klasse, marinier)
Nl-luchtmacht-soldaat der 2e klasse.svg soldaat 2e klasse
soldaat
NATO rang OR-1
Nl-landmacht-soldaat-der-3e-klasse.svg soldaat 3e klasse
soldaat
(by de artillery: kanonnier;
by de kavalery: huzaar)
Nl-marine-vloot-matroos.svg matroas 3e klasse
matroas
(by it Korps Mariniers: marinier 3e klasse, marinier)
Nl-luchtmacht-soldaat der 3e klasse.svg soldaat 3e klasse
soldaat
Nl-marechaussee-marechaussee der 4e klasse.svg maresjesee 4e klasse
maresjesee

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: References, op dizze side.