List fan religys

Wikimedia-list

De religys fan 'e wrâld kinne yn beskate groepen yndield wurde. Foar dizze list fan religys is keazen foar in yndieling dy't basearre is op de ûntsteanstiid. Dat wol sizze, dat godstsjinsten dy't yn 'e selde tiid ûntstien binne, byinoar yn in groep pleatst binne.

Dizze list befettet allinne libbene religys.

De âldste religysBewurkje

De earste groep wurdt foarme troch de religys dy't troch natoerlike prosessen ûntstien binne, dus sûnder dat der in oanwiisbere tiid of stifter wie.

De SpiltiidreligysBewurkje

De twadde groep wurdt foarme troch de religys út de Spiltiid, de perioade fan 800 oant 200 f.Kr.

De monoteïstyske religysBewurkje

De trêde groep binne godstsjinsten dy't it bestean fan mar ien god erkenne.

De synkretistyske religysBewurkje

De fjirde groep omfet it synkretisme, it gearranen fan ferskillende religys of fan ideeën út ferskillende religys.

De mystike religysBewurkje

Ta de fiifde groep hearre bygelyks de sekten dy't it bestean fan UFO's mei harren leauwe ferminge, mar ek libbensbeskôchlike groepen lykas de frijmitselderij, dêr't net mei wissichheid fan sein wurde kin at it al as net religys binne, mar dy't yn frijwol alle neislachwurken al by de religys behannele wurde.

De nije easterske religysBewurkje

De sechde groep bestiet út religys dy't fuortkomme út of fuortbouwe op 'e âlde easterske religys.

It ateismeBewurkje

Apart kin noch neamd wurde it ateisme, dat fansels gjin religy is, mar wol in libbensbeskôging dy't út it ferskynsel religy fuortkomt.