Doch mar net te folle oan die aksinten; ik haw in perl-skript dat in hiele tekst in ien kear dwaan kin. Se binne der ien kaam om't de earste oersetter se brûkt hie, en ik bin der mei troch gongen om't ik net meikrigen hie dat de nije ferzje gjin Latin-1 mear brûke soe.

Doe maar niet te veel moeite voor die accenten; ik heb wel een perl script waarmee ik een hele tekst in een keer kan terugzetten. Ze zijn erin gekomen omdat de eerste vertaler ze gebruikt had, en ik ben ze blijven gebruiken omdat ik niet had begrepen dat de nieuwe versie geen Latin-1 meer zou gebruiken. Aliter

Dat moat ik wer werom nimme. It is net dat der no in oare koadetabel brûkt wurdt, mar dat wilens de koades sels feroare binne. En net sa maklik. Mar ik rin der al bylangs.

Dat moet ik terug nemen. Het is niet dat er een andere codetabel gebruikt wordt, maar dat intussen de codes zelf veranderd zijn. En niet zo eenvoudig. Maar ik loop ze wel af. Aliter


We hawwe in grutter probleem as dy aksinten yn de siden: De brûkers binne brûkers wurden, en dat jildt el foar de nammeromte!

We hebben een groter probleem dan de aksenten op de pagina's: De gebruikers zijn brûkers geworden, en dat geldt ook voor de naamruimte! Aliter

Wat is precies het probleem? Voor mij levert 'brûker' en 'brûker' precies hetzelfde op, en volgensmij het juiste. Andre Engels 21.59, 22 okt 2003 (UTC)

Dit is nuver: Mei Netscape is der gjin probleem. Mar ik haw hjir ik mei twa IExplorer-s west, en dêr like it gâns oars. En om't jo(?) in probleem hienen me aksinten, woe ik hawwe dat dat dat probleem wie. Tja, wat no? Hokfoar blêdzjer brûke jo dy't gjin probleem jout?

Dat is vreemd: Met Netscape is er geen probleem. Mar ik ben hier eerder met twee IExplorer-s geweest, en daarmee zag het er heel anders uit. En omdat jij(?) een probleem had met aksenten dacht ik dat dat dat probleem was. Tsja, wat nu? Welke browser gebruik jij die geen probleem geeft? Aliter

Hieltiid nuverder. Earst hie ik ek problemen mei in moderne IExplorer, mar dat haw ik no net mear. Bliewt allinnich in âlde IExplorer oer. Ik haw yn de ramtoersetting it wurd brûker feroare sa't it &; brûkt; de nammeromte moat dan mar bliuwe sa't it is. (Al haw ik no betocht dat "Meidogger" eins better wêze soe.)

Steeds vreemder. Eerst had ik ook problemen met een moderne IExplorer, maar dat heb ik nu niet meer. Dan blijft alleen een oude IExplorer over. Ik heb in de taalfile het woord "brûker" veranderd zodat het &; gebruikt; de namruimte moet dan maar zo blijven. (Al heb ik nu bedacht dat "Meidogger" eigenlijk beter zou zijn.) Aliter

Je zult de komende weken nog wel meer dingen tegenkomen die erbij moeten, of anders, of beter. Suggestie: maak een lijst van alle gewenste wijzigingen/toevoegingen en lever die in één keer bij Brion in. Als je vindt dat 'Meidogger' (Medewerker?) beter is, waarom niet? 't Lijkt me een goed alternatief. Ik vind 't trouwens fantastisch wat je hier allemaal al hebt gedaan, het vele werk van André, Walter en anderen niet te na gesproken. Amarant 17.51, 23 okt 2003 (UTC)

No't de ramtoersetting feroare is (tank) is yn myn IE5 en myn Netscape it wurd "Brûker oerlis" hieltyd noch "Br[]oerlis" (fjouwerkantsje). Is dat sa de namme fan de nammeromte? As dit foar eltsenien sa is sil dit dochs oars moatte.

Nu de taalfile veranderd is (dank je) is in mijn IE5 en mijn Netscape het woord "Brûker oerlis" noch steeds "Br[]oerlis" (vierkantje). Is dat rechtstreeks de naam van de naamruimte? Als dit voor iedereen zo is moet hier toch iets aan veranderd worden. Aliter


Wat wie it probleem mei dy tiidoantsjuttings by it Keatsen?

Wat was het probleem met die tijdsaanduidingen bij het Kaatsen? Aliter 22.56, 5 nov 2003 (UTC)

1300 en 1500 zijn exacte jaartallen, maar in het artikel werden ze als 'ongeveer' gebruikt - een link leek me dus niet op z'n plaats - als "rond 1300" Jeu de Paume in Frankrijk populair wordt, heeft dat niet meer met 1300 te maken dan met 1298 of 1303. Aan de andere kant is als de oudste schriftelijke bron van muurkaatsen in 1524 is, gaat het over dat jaar, en is het zinvol om te zeggen 'Wat gebeurde er dat jaar nog meer?'. De 15e eeuw was verkeerd gelinkt, maar ik zal de link terugplaatsen. Andre Engels 12.00, 7 nov 2003 (UTC)

Jo hawwe dy keppelings fuorthelle om't se yn de tekst net wier in jier oanjoegen. Ik begryp it.
Je hebt de koppelingen weggehaald omdat ze in de tekst niet werkelijk een jaar aanduidden. Ik begrijp het. Aliter 22.45, 7 nov 2003 (UTC)


(Al dy keppelings nei Aliter, hjirboppe, dogge dy it gewoan foar jo? Foar my is allinnich de earste Ander Engels, en de lêste keppeling yn oarder.)
(Al die koppelingen naar Aliter, hierboven, werken die voor jou gewoon allemaal? Voor zijn alleen de eerste Andre Engels en de laatste koppeling in orde.) Je hebt de koppelingen weggehaald omdat ze in de tekst niet werkelijk een jaar aanduidden. Ik begrijp het. Aliter 22.45, 7 nov 2003 (UTC)

Alleen de eerste Andre Engels en de link die jij nu toegevoegd hebt werken. En de eerste Andre Engels alleen maar omdat ik er een redirect van heb gemaakt. Ik heb het gevoel dat in je laatste versie van LanguageFy.php de Brûker-naamruimte is hernoemd, en het sindsdien alleen maar slechter is geworden. Die niet-ASCII tekens zijn echt een probleem... Andre Engels 09.09, 8 nov 2003 (UTC)
Hmmm... En nadat ik het gesaved had, werkte jouw link ook niet meer, maar de mijne wel. Wordt blijkbaar goed ingevoegd, daarna overschreven. Grote grmbl. Andre Engels 09.10, 8 nov 2003 (UTC)
Volgens Brion zou het nu weer goed moeten werken - je poging de Brûker-naamruimte met behulp van û te schrijven veroorzaakte de problemen. We zijn nu weer terug op de oude file; ik zal proberen komende week een nieuwe versie zonder de bewuste fout te krijgen. Andre Engels 09.35, 8 nov 2003 (UTC)

Ik bin der net wis fan dat it probleem dy feroaring nei Brûker mei û is. Ik hie de nommeromte sels net feroare. Der wie al sa'n flater, mar dat wie by it wiskjen. (Fansels moat san namme eins net skrean weromkomme yn de tekst.) Mar eat wat hjirmei te krijen hawwe koe sjoch ik net. Mar goed, sjen of't it no al wol.
Ik ben er niet zeker van dat het probleem die verandering naar Brûker met een û is. Se naamruimte zelf had ik niet veranderd. Er zat weliswaar zo'n fout in de taalfile, maar dat was bij het wissen. (Uiteraard moet zo'n naam niet geschreven terugkomen in de tekst.) Maar ik zie niets dat hiermee iets te maken kan hebben. Maar goed, eens zien of het zo wel werkt. Aliter 11.18, 8 nov 2003 (UTC)

Ja, no is it goed, dus it hat al wat mei die ramtoersettings te krijen, mar ik kin net betinke wat. Op de ien of oare manier kin de Wiki de keppelings sa't dy yn dit bewurkfjild stean net wer as dy namme fan de nammeromte. (Ik kin my hast net yntinke dat wy de ienigste W binne mei net-ASCII yn in nammeromte, of yn keppelings. Hawwe oare W ek fan dy problemen hân doe't se oergongen?) As sein, we soenen Meidogger brûke kinne, mar ik wit net hoefolle gedoch dat no is.
Ja, nu is het goed, dus het heeft wel iets met die taalfiles te maken., maar ik kan niet bedenken wat. Op de een of andere manier herkent de Wiki de koppelingen die in dit bewerkingsveld staan bij het inlezen niet meer als die naam van de naamruimte. (Ik ka me haast niet indenken dat wij de enige W zijn met niet-ASCII in een naamruimte, of in koppelingen. Hebben andere W ook van die problemen gehad toen ze overstapten?) Zoals gezegd, we zouden "Meidogger" kunnen gebruiken, maar ik weet niet hoeveel gedoe dat nu is. Aliter 11.40, 8 nov 2003 (UTC)


Ik haw in 366 siden foar de dagen fan it jier oanmakke mei in programmaatsje, en doe mei de hân ynfoege. Ik haw se allegear ien keppeling meijûn, om't mear eins gjin doel hie: ik haw gjin robot, sa't ik dochs de keppelings fan oare talen nei ta ús net oanmeitsje kin. Dat, no woe ik freegje: Kin dy robot dy't jo brûke hjirmei al dy keppelings oanmeitsje?
Ik heb een 366 pagina's met dagen van het jaar aangemaakt met een programmaatje, en daarna met de hand ingevoegd. Ik heb ze allemaal één koppeling meegegeven, omdat meer eigenlijk geen zin had: ik heb geen robot, zodat ik toch de koppelingen van andere talen naar ons toe niet aan kan maken. Vandaar dat ik nu vragen wou: Kan de robot die jij gebruikt hiermee al die koppelingen aanmaken? Aliter 01.48, 17 nov 2003 (UTC)

De bot kan de koppelingen van fy: afmaken. Terugkoppeling kan moeilijker zijn, het belangrijkste probleem is dat we de bot niet 'zomaar' op een taal veranderingen willen laten aanbrengen zonder toestemming. Maar in elk geval vanaf da:, fr: en nl: zullen de backlinks met de robot toegevoegd kunnen worden, in de andere talen zal dat wellicht met de hand moeten gebeuren. Andre Engels 10.51, 17 nov 2003 (UTC)
Had de bot vanavond willen laten lopen, maar moet momenteel eerst wachten tot de problemen met de Deense Wikipedia verholpen zijn. Andre Engels 20.55, 17 nov 2003 (UTC)

We moatte mar hoopje dat de lju fan dy oare talen ek in kear de Robbot rinne litte sille. Tanke wol.
We moeten maar hopen dat de mensen van de andere talen ook een keer de Robbot laten lopen. Bedankt. Aliter 05.12, 20 nov 2003 (UTC)

Ik leau da't jo no dagen achterelkoar dy robot rinne litten hawwe. Fan 1 oant Wurkwike. Ik hie net tocht dat dat sa'n tiid nimme soe. Nochris tank foar de ynspanning.
Ik geloof dat je nu dagen achtereen die robot hebt laten lopen. Van "1" tot "Wurkwike". Ik had niet gedacht dat dat zo'n tijd zou nemen. Nogeens bedankt voor al die inspanning. Aliter 06.23, 23 nov 2003 (UTC)

Dat het zo lang duurde, komt ook door mij. De bot heeft interactie nodig (anders verandert het geen pagina's wanneer het een taal met meerdere titels gevonden heeft, en het ziet niet altijd dat 2 verschillende manieren van aangeven van een karakter hetzelfde opleveren), en ik doe ondertussen andere dingen. Het geeft een piepje als ik iets moet doen, maar soms hoor ik dat niet, en staat het weer een tijdje uit. Zonder interactie moet fy: in een uur of 8 door de robot te doen zijn. Andre Engels 13.49, 25 nov 2003 (UTC)

Der is wat núvers mei de side "Saint Louis Blues". Dat is wat tebek bleaun is doe't de side nei "The Saint Louis Blues" feroare waar. Ik ha doe besocht de útlis foar de trochferwizing ta te foegjen, mar feroarings wurde net ynfierd. Hawwe jo noch in idee oer wat we hjirmei dwaan kinne, oars as wiskje en op'e nij oanmeitsje?
Er is iets vreemds aan de hand met de pagina "Saint Louis Blues". Dat is wat er overgebleven is nadat de pagina naar "The Saint Louis Blues" veranderd is. Ik heb toen geprobeerd om de uitleg voor de doorverwijzing toe te voegen, maar veranderingen worden niet doorgevoerd. Heb jij nog een idee wat we hiermee kunnen doen, anders dan wissen en opnieuw aanmaken? Aliter 13.28, 28 nov 2003 (UTC)

Ziet er volgensmij goed uit. Een cache-probleem? Andre Engels 18.03, 28 nov 2003 (UTC)

Ik leau net dat it in Oerslach-probleem is: Ik haw de oerslach hjirfoar útset, en it bart fan twa kompjûters ôf. Ik wit wol dat de trochferwizing trochferwiist, mar de oaren hawwe in sin as:
(De "Saint Louis Blues" hjit eins "The Saint Louis Blues".)
Op dy wize kin eltsenien sjen wêrom of't se trochferwiisd binne, en witte wy oer tsien jier wat al wêr de funksje wie. As jo dy rigel derby skriuwe kinne ... graach.
Ik geloof niet dat het een cache-probleem is: Ik heb de cache hiervoor uitgezet, en het gebeurt vanaf twee komputers. Ik weet wel dat de doorverwijzing doorverwijst, maar de andere doorverwijzingen hebben een zin als:
(De "Saint Louis Blues" heet eigenlijk "The Saint Louis Blues".)
Op die manier kan iedereen zien waarom ze zijn doorverwezen, en weten we over tien jaar noch wat de funktie ook al weer precies was. As je die regel er bij kunt schrijven ... graag. Aliter 20.25, 28 nov 2003 (UTC)

Ah, ik zie wat je bedoelt. Ik denk niet dat dat iets is wat jij of ik kan veranderen. Andre Engels 22.53, 28 nov 2003 (UTC)

Tsja, ik haw no al twa fan dy gefallen. As men it net yn ien kear goed docht is it blykber in probleem. Dat ik begryp dit wurdt wiskje en op'e nij skriuwe? (Ik freegje mei al ôf of dit in brek is of mei sin.)
Tsja, ik heb nu al twee van die gevallen. Als het niet in een keer goed gedaan wordt, wordt het blijkbaar een probleem. Dus dit wordt wissen en opnieuw schrijven, begrijp ik? (Ik vraag me af of dit een bug is, of zo bedoeld is.) Aliter 23.18, 28 nov 2003 (UTC)

Ik denk dat het de bedoeling is - Oerslach-pagina's hebben niet de bedoeling om tekst te bevatten. Ze zijn er alleen maar om iemand door te verwijzen naar een andere pagina. Men ziet ze niet, dus waarom zou je er tekst in zetten? En als je een link in de toegevoegde tekst zet, gaan er dingen fout... Andre Engels 13.43, 29 nov 2003 (UTC)

Mar as it mei sin wêze soe, dan wie it brek dat it de earste kear al kin. It fansels al in dúdlik doel: By it meitsjen is der ynformaasje oer sa'n trochferwizing, en dy moat earne in plak hawwe sa't dy letter noch fûn wurde kin. En, om't we de lêzer in keppeling werom nei de trochferwizing oanbiede, soe der al wat sinnich op dy side stean moatte. Hawar, wêr moat ik wêze om út te finen hoe't dit krekt yn elkoar stekt? (In "oerslach" is wêr folle-brûkte ynformaasje yn fêsthâlden wurdt. Yn it Ingelsk in "cache".)
Maar als het met opzet zou zijn, dan is de fout dat het de eerste keer wel kan. Het heeft natuurlijk wél een duidelijk doel: Bij het maken is er informatie over zo'n doorverwijzing, en die moet een plaats krijgen zodat die later nog beschikbaar is. En, omdat we de lezer een koppelling terug naar de doorverwijzing aanbieden, zou er wel iets zinnigs op die pagina moeten staan. Enfin, waar moet ik wezen om uit te vinden hoe dit precies zit? (Een "oerslach" is waar veel-gebruikte informatie in vastgehouden wordt. In het Engels een "cache".) Aliter 23.51, 29 nov 2003 (UTC)

Ik zou zeggen, als je het naadje van de kous wilt weten, vraag het na op wikitech-l of wikipedia-l. Of als je daar niet op zit, intlwiki-l. Andre Engels 00.09, 1 dec 2003 (UTC)

Jo skriuwe dat men no fia MediaWiki de ramt-oersetting oanpasse kin. Ik wit dat dat sa is, mar ik wol jo wurk om de nijste ferzje ta brûkber triem oer te setten net yn'e wei komme. Dat is wêrom ik neat feroarje oant jo sizze jo binne sa fier.
Je schrijft dat men via de MediaWiki de taalfile kan aanpassen. Dat weet ik, maar ik wil je werk om de nieuwste versie om te zetten tot een bruikbaar bestand niet in de weg zitten. Dat is waarom ik niets verander tot je laat weten dat je zover bent. Aliter 23.00, 7 dec 2003 (UTC)


Andre, ik heb in het bestand "MediaWiki:All messages" een aantal wijzigingen aangebracht. Hoe komen dy on-line? B. 020204.


Andre, namens alle goedwillende gebruikers van de Friese wikipedia heel erg bedankt voor wat je vandaag allemaal hebt gedaan om de emmss 重庆 vandaal te stoppen en bovendien alles nog te herstellen ook! Weinigen hier zullen zien wat er vandaag is gebeurd, maar allen dienen jou zeer dankbaar te zijn. Het was een internationale aanval. Anderen die elders of achter de schermen hebben meegeholpen waren Fuzheado, TimStarling, Suisui, Gwicke en Jeronim. Ellywa 15.29, 10 mar 2004 (UTC)


Andre, ik sjoch, de Wikipedy is no ek op de beta oer. Wie dat mei dy ôfpraat, of dogge dy lju dat samar?
Andre, ik zie dat de Friese Wikipedie nu ook op de beta is overgegaan. Was dat zo met je afgesproken, of doen ze maar? Aliter 16.15, 28 mai 2004 (UTC)

Dat is no by mear Wykipedy's barre, en ik leau net dat immen der om freege hie.
Dat is nu ook bij andere Wikipedieën gebeurd, en ik geloof niet dat iemand er om gevraagd heeft.Aliter 15.29, 29 mai 2004 (UTC)

Hoe kin ik útfine hoenear en wêrom in side skoattele is? Op it stuit jout de Oerlis-side oan dat er skoattele is, mar dan hat in oerlisside net folle sin mear.
Hoe kan ik er achter komen wanneer en waarom een bladzij geblokkeerd is? Op het moment geeft de overlegpagina aan dat die geblokkeerd is, maar dan heeft een overlegpagina weinig zin. Aliter 15.29, 29 mai 2004 (UTC)

Kijk op de tabs bovenaan. Als daarbij "jou frij" staat, is de pagina geblokkeerd, is dat niet het geval, dan staat er "skoattele". Voor niet-sysops is dit elders op dezelfde tab-balk te zien: Een geblokkeerde pagina heeft de tekst "besjoch de boarne" waar een niet-geblokkeerde pagina "wizig" heeft staan. - André Engels 23.12, 29 mai 2004 (UTC)

Jo sizze dat it sichtber is dat in side skoattele is. Dat wit ik, mar hoe wit ik hoenear en wêrom dat dien is? Of witte jo bygefal wêrom Wikipedy:Oerlis skoattele is?
Je zegt dat het te zien is of een bladzij geblokkeerd is. Dat weet ik, maar hoe weet ik wanneer en waarom dat gedaan is? Of weet je misschien waarom Wikipedy:Oerlis geblokkeerd is? Aliter 23.22, 29 mai 2004 (UTC)

Dat kun je zien op Wikipedy:Protection log. Het is echter slechts sinds de nieuwe versie (1.3) dat daarbij redenen staan aangegeven. In dit geval is het ongetwijfeld een ongelukje geweest (in versie 1.2 kwam het wel voor dat je een pagina beschermde simpelweg door een misclick, dat is hier ongetwijfeld het geval geweest). - André Engels 10.29, 31 mai 2004 (UTC)
Hmmm... Vreemd, ik heb nu de bescherming opgeheven, maar dat staat niet in het log?! - André Engels 10.30, 31 mai 2004 (UTC)

Bart dat al op Nl:, of is dit in probleem mei de beta? Binne jo der wis fan dat it net yn it loch komt, of wie de side gewoan wer net goed ôfbylde? Oars koe it in probleem wêze mei de nammeferoaring.
Gebeurt dat wel op Nl:, of is dit een probleem met de beta? Ben je er zeker van dat het niet in het log voorkomt, of werd die pagina gewoon weer niet goed afgebeeld? Of anders zou het een probleem kunnen zijn met de naamsverandering.Aliter 12.20, 31 mai 2004 (UTC)

Dit is no ynoarder. (En it loch hjit no fan Wikipedy:Skoattel loch.)
Dit is nu in orde. (En het log heet nu Wikipedy:Skoattel loch.) Aliter 12.40, 6 jun 2004 (UTC)


Sjoch, dat probleem mei "Dimter (Offisjeel: Deventer)" of "Dimter (Nederlânsk: Deventer)" wie no krekt wêrom ik dat der by de stêden, doarpen ensfh. net by skreaun hie. As der "offisjeel" stiet, dat moat dat der ek by dêr de Fryske namme offisjeel is. As der "Nederlânsk" stiet is it noch slimmer. Net allinnich is dat gjin reden om dy namme yn in Fryske Wikipedy te skriuwen, mar it betsjut ek dat wy fan eltse offisjele namme útfine moatte yn hokfoar taal at der is. Ik woe graach wer werom nei mei sûnder omskriuwing, as der gjin beswier tsjin is. De útlis komt dan earne yn de Wikipedy:-siden.
Kijk, dat probleem met "Dimter (Offisjeel: Deventer)" of "Dimter (Nederlânsk: Deventer)" was nu precies waarom ik dat er bij de steden, dorpen enz. niet bijgeschreven had. Als er "offisjeel" staat, dat moet dat er ook bij waar de Friese naam officieel is. Als er "Nederlânsk" staat is het nog erger. Niet alleen is dat geen reden om die naam in een Friese Wikipedie te schrijven, maar het betekent ook dat we van iedere officiële naam moeten achterhalen in welke taal die geschreven is. Ik zou graag teruggaan naar de versie zonder omschrijving, als daar geen bezwaar tegen is. De uitleg komt dan ergens in de Wikipedy:-pagina's. Aliter 01.18, 30 mai 2004 (UTC)

Zo moeilijk is dat in het algemeen niet te achterhalen, in welke taal het is. En het is volgensmij zo de gewoonte in de meeste Wikipedia's. Het zal altijd om de officiële taal gaan van het land/gebied waar het in ligt. - André Engels 10.29, 31 mai 2004 (UTC)

Ja, ik leau dat oare Wikipedy's dat ek dogge. Mar net eltse Wikipedy is in offisjele mindertalstaal. Ik pas my oan, mar we krije der in bult work mei, fan lju dy't Nederlânske nammen tafoegje sille dêr't se net offisjeel binne. Sa't ik al sei, de konsekwinsje is dat der ek by de offisjele Fryske nammen in oantsjutting komme moat, om dit wat foar te kommen. "(Frysk)"?
Ja, de andere Wikipedieën doen dat denk ik ook. Maar niet iedere Wikipedie is een officiële minderheidsstaal. Ik pas me aan, maar we krijgen er een hoop werk door, van mensen die Nederlandse namen gaan toevoegen waar die niet officieel zijn. Zoals ik al zei, de consequentie is dat er ook bij de officiële Friese namen een aanduiding moet komen, om dit wat te voorkomen. "(Frysk)"? Aliter 12.20, 31 mai 2004 (UTC)

Nee, "Frysk" tafoegje liket net yn oarder. Faaks "(offisjeel)" foar Fryske nammen, en (Noarsk "Svalbard"), foar oare talen? (Nee, ik leau net dat eltse namme altyd, lykas jo skriuwe, út de offisjele taal komt. Mar goed, meast binne se akseptearre yn dy taal.)
Nee, "Frysk" erbijzetten lijkt niet te kloppen. Misschien "(offisjeel)" voor Friese namen en (Noarsk "Svalbard"), voor andere talen? (Nee, ik geloof niet dat iedere naam altijd uit de officiële taal komt, zoals je aangeeft. Maar goed, meestal zijn ze geaccepteerd in die taal.) Aliter 21.54, 15 jun 2004 (UTC)

Fierder op de Wikipedy:oerlis side.
Verder op de Wikipedy:oerlis side. Aliter 16.55, 26 jun 2004 (UTC)


Ik haw jo oersetting "Ferpleats dizze side" feroare ta "Titel feroarje", om't dat ek brûkt wurdt foar de side Wikipedy:Titels feroarje.
Ik heb je vertaling "Ferpleats dizze side" veranderd in "Titel feroarje", omdat dat ook gebruikt wordt voor de bladzij Wikipedy:Titels feroarje.Aliter 19.22, 2 jun 2004 (UTC)


Jo skriuwe op Wykipedy:Siden wiskje oer de flaters dy't wiske wurde moatte. As jo dat skriuwe om wat der no op de list stiet: dat is wat oars. Dit wienen siden dy't mei in haadletter foar elts wurd skreaun wienen, eartiids bewarre foar Google. Der binne der mear, mar ik wol it tal fan siden net ûnder de tûzen bringe.
Je schrijft op Wykipedy:Siden wiskje over de fouten die nu verwijderd moeten worden. Als je dat schrijft om wat er nu op de lijst staat: dat is iets anders. Dit waren bladzijden die met een hoofdletter voor elk woord geschreven waren, destijds bewaard omwille van Google. Er zijn er meer, maar ik wou het aantal bladzijden niet laten dalen tot onder de duizend. Aliter 21.54, 15 jun 2004 (UTC)


Ik sjoch ik haw 20.21, 2 jun 2004, troch in brek of in flater, in grut part fan jo oerlisside wiske. Mar ik kin de side net tebeksette nei de âlde ferzje; der binne al nije kommentaren bijkaam. Kinne jo sels sjen wat hjirmei barre moat?
Ik zie dat ik 20.21, 2 jun 2004, door een bug of een fout, een groot gedeelte van je overlegpagina heb gewist. Maar ik kan de bladzijde ook niet terugzetten naar de oude versie; er zijn al nieuwe kommentaren bijgekomen. Kun je zelf even kijken wat hiermee moet gebeuren? Aliter 22.04, 17 jun 2004 (UTC)


Ik haw de diskusjes hjir op de Wikipedy:Oerlis side set, sa't eltsenien dy fine kin. (Ik hoopje dat jo it lêze kinne.) Fierders haw ik dêr skreaun oer wat núvers mei de keppelings yn ús wiskwarskôging berjocht. Faaks witte jo dêr mear oer.
Ik heb de diskusies hier op de Wikipedy:Oerlis side neergezet, zodat iedereen die kan vinden. (Ik hoop dat je het kunt lezen.) Verder heb ik daar iets geschreven over iets vreemds met de koppelingen in ons wiskwarskôging template. Misschien weet jij daar meer over. Aliter 14.46, 3 jul 2004 (UTC)


Ik sjoch jo rinne de Robbot, sa't wy strak wer hielendal keppele binne. Binne jo ek brûker 81.70.91.207, dy't in bot rinne liet dy't net as in bot werkennen waard?
Ik zie dat je de Robbot laat lopen, zodat we straks weer helemaal gekoppeld zijn. Ben jij ook gebruiker 81.70.91.207, die in bot liet lopen die niet als een bot herkend werd? Aliter 21.31, 24 nov 2004 (UTC)

Ja, inderdaad. - André Engels 11.43, 26 nov 2004 (UTC)

KategoryBewurkje

Wat Wikipedy:Oerlis side#Kategoryen, stekwurden oanbelanget: Ik wol jo net driuwe, mar kinne jo befêstigje dat jo yn 'e tiid fan dy lêste paragraaf, of letter, hjiroer fan my in berjocht hân hawwe? (Of dat dat net sa is?)
Betreffende Wikipedy:Oerlis side#Kategoryen, stekwurden: Ik wil je niet haasten, maar kun je bevestigen dat je ten tijde van die laatste paragraaf, of later, hierover van mij ene bericht gehad hebt? (Of dat dat niet zo is?) Aliter 03.42, 7 jan 2005 (UTC)

Oeps, ja, nu herinner ik het me weer. Zou je nog even kunnen aangeven wat er precies veranderd moet worden? - André Engels 10.33, 18 jan 2005 (UTC)

Wat noch feroare wurde moast, wie dat ik yn ien gefal in skriuwflater makke hie, dat der stie "Kategorie", en dy ferzje hienen jo oernaam. Mar it hie "Kategory" en "Kategory oerlis" wêze moatten. Wat "Brûker" of "Meidogger" oanbelanget: ik haw dêr nochris oer neitocht. Der kin mear as ien namme brûkt wurde foar ien nammeromte. Begelyks jo brûkerside is Brûker:Andre Engels, mar User:Andre Engels komt dêr ek op út. Dat, sels as "Brûker" net daalks weihelle wurde kin om't dat oant no ta brûkt is, koe "Meidogger" dan de standert wurde, mei "Brûker" as in alternatyve namme?
Wat nog moest worden veranderd was dat ik op een plaats een schrijffout gemaakt had, zodat daar "Kategorie:" stond, en díé versie had je overgenomen. Maar het had "Kategory" en "Kategory oerlis" moeten wezen. Wat "Brûker" of "Meidogger" betreft: ik heb daar nog eens over nagedacht. Er kunnen meerdere namen gebruikt worden voor een naamruimte. Je gebruikerspagina is bijvoorbeeld Brûker:Andre Engels, maar User:Andre Engels komt daar ook terecht. Dus, zelfs als "Brûker" niet direct weggehaald kan worden omdat dat tot nu toe steeds gebuikt is, kon "Meidogger" dan de standaard gemaakt worden, met "Brûker" als alternatieve naam? Aliter 20.13, 18 jan 2005 (UTC)

Overigens, mijn email is nu: andreengels AT gmail.com - André Engels 10.38, 18 jan 2005 (UTC)

Dat koe it probleem mei de netpost west hawwe. Mar as jo dat ek by de ynstellings feroare hawwe, dan soe dat no yn oarder wêze moatte.
Ah, dat zou het probleem met de E-mail geweest kunnen zijn. Maar als je dat ook bij de instellingen veranderd hebt, dan zou dat nu in orde moeten zijn. Aliter 20.13, 18 jan 2005 (UTC)

Fansels binne "Kategory" en "Kategory oerlis" it wichtichst. Dêr wurdt op wachte. Dat "Meidogger" soe moai wêze, mar as dat net daalks regele wurde kin, lit it dan earst mar sa't it is.
Uiteraard zijn "Kategory" en "Kategory oerlis" het belangrijkste. Daar wordt op gewacht. Dat "Meidogger" zou mooi zijn, maar als dat niet direkt geregeld kan worden, laat dat dan eerst maar zoals het nu is. Aliter 00.04, 4 feb 2005 (UTC)

It funksjonearret. En de kategoryen, en de meidoggers. Prachtich! Tank!
Het functioneert. En de "kategoryen", en de "meidoggers". Schiterend! Bedankt! Aliter 15.22, 26 feb 2005 (UTC)

André, geweldige prestatie; alle lof aan hen die het toe behoort! Dr. Breznjev 15.33, 27 feb 2005 (UTC)


RitsmaBewurkje

Kinne jo Ritsma wer tebek sette? Syn pake is in bekend Skûtsjesiler, mei deselde namme. Dat, der soe op dat plak in útelkoarhâldside komme moatte.
Kun je Ritsma weer even terugzetten? Zijn opa, die dezelfde naam heeft, is een bekende Skûtsjezeiler. Zodoende zou op die plaats een doorverwijspagina moeten komen. Aliter 17.52, 20 mar 2005 (UTC)

Ok, maar dat kun je toch ook zelf wel? - André Engels 18.05, 20 mar 2005 (UTC)
Jo seinen, ik soe dat sels kinne moatte. Ja, ik hie it idee dat as der noch neat oars bart wie, de side gewoan werom set wurde koe. Mar doe't ik it dwaan woe, kaam der dochs in foutmelding dat dy side der al wie. Dat, ik tocht, faaks kin allinnich deselde dy't it dien hat de side sa weromsette. Sa dwaande.
Je zei dat ik dat zelf zou moeten kunnen doen. Ja, ik had ook het idee dat als er nog niets anders mee gebeurd was, de pagina gewoon terug gezet kon worden. Maar toen ik dat wilde doen, kreeg ik toch een foutmelding dat die pagina al bestond. Daarom dacht ik dat misschien alleen degenen die de pagina hernoemd heeft de pagina weer terug kan zetten. Vandaar mijn vraag. Aliter 21.11, 20 mar 2005 (UTC)
No't ik it my wer yn it sin bring, soe'k sizze, ik haw besocht de ferkearde kant út te werneamen. Nim it in ûnachtsumme net kwea ôf.
Nu ik het me weer voor de geest breng, zou ik zeggen dat ik geprobeert heb de verkeerde kant uit te hernoemen. Neem het een onachtzame niet kwalijk. Aliter 21.11, 20 mar 2005 (UTC)

MasedoanjeBewurkje

Ik seach dat de side Masedoanje (lân), dy't wy nei oerlis permanint skoattele hienen, ôfrûne moanne troch jo frijjûn is. Dêr haw ik in pear fragen oer:

 1. At de reden foar it frijjaan op in fraachteken einiget, is dat dan wier genôch grûn?
 2. Hoe komt it dat jo problemen hienen om de Wikipedy:Oerlisside te finen?
 3. Hoe?

Faaks hienen jo gelyk mei wat jo dien hawwe, mar ik woe dochs graach witte wat der hjir barre is.

Ik zie dat de pagina Masedoanje (lân), die we na overleg permanent vergrendeld hadden, afgelopen maand door jou vrijgegeven is. Daar heb ik een paar vragen over:

 1. Als de reden voor het vrijgeven op in vraagteken eindigt, is dat dan echt reden genoeg?
 2. Hoe komt het dat je problemen had Wikipedy:Oerlisside te vinden?
 3. Hoe?

Misschien had je gelijk met je gedaan hebt, maar ik zou toch graag willen weten wat of er hier gebeurd is. Aliter 5 nov 2008, 02.34 (CET)

 1. Als gedurende 1 week een persoon meerdere keren ongewenste bewerkingen doet, is dat dan echt reden genoeg om de pagina meer dan 1 1/2 jaar nadat die persoon voor het laatst een bewerking heeft gedaan de pagina beveiligd te houden?
 2. Mij leek Oerlis:Masedoanje (lân) de aangewezen plaats, maar toen ik daar een verzoek wou doen, zag ik dat ik dat 1 jaar geleden al gedaan had, zonder antwoord.
 3. Stewardrechten. En ik geef toe dat ik dat misschien beter niet had moeten doen, maar aan de andere kant had de naar mijn mening aangewezen weg kennelijk ook niet gewerkt (zie vraag 2)

- André Engels 5 nov 2008, 12.19 (CET)

 1. Ik weet het niet, maar als je het jezelf al afvraagt bij het vrijgeven, dan is het waarschijnlijk beter eerst zekerheid te krijgen.
 2. Jij, met zo'n lange gescheidenis op Wikipedia en op deze wikipedie, moet toch weten dat het systeem van paginaoverleg niet altijd werkt, vooral niet als, zoals hier, de pagina op geen enkele volglijst staat. (Vreemd dat je dat op de pagina zo lastig kunt zien.) Gebruik gerust de algemene overlegpagina als je weer zoiets tegenkomt.
 3. Ik ben het met je eens dat dit geen noodgeval lijkt, maar ik zat eigenlijk meer met: deze lijst fan stewards.

Aliter 6 nov 2008, 02.19 (CET)

 1. Dat was geen afvragen, dat was een retorische vraag.
 2. Ja, misschien heb je wel gelijk. Ik zal er een volgende keer aan proberen te denken.
 3. Stewardrechten zijn geloof ik alleen op meta vindbaar. - André Engels 6 nov 2008, 10.03 (CET)

No:-brekBewurkje

Robbot hat lêst fan it no:-brek, sjoch fy:Wikipedy:Oerlisside. Kin dy efkes stillein wurde oant immen it frame bywurket? Tank
Robbot heeft last van de no:-bug, zie fy:Wikipedy:Oerlisside. Kan die even stilgelegd worden tot iemand het frame bijwerkt? Bedankt. Aliter 31 aug 2009, 23.32 (CEST)

UlesprongBewurkje

Dei Andre Engels, niis ha jo op de trochferwiisisde De Ulesprong (Skarsterlân) fan rekreaasjeterrein feroare yn mar. No liket it my mâl ta as in festival [1] yn it wetter falt. --Swarte Kees 6 mrt 2011, 09.31 (CET)

Ik heb het eens via Google bekeken, en het lijkt erop dat je gelijk hebt - "De Ulesprong" lijkt niet een afzonderlijk water te zijn, maar een deel van de oever van het Tsjûkemar. Ik zal het terugveranderen, al lijkt in de links naar deze betekenis wel degelijk het stuk water waar het aan ligt bedoeld te worden. - André Engels 6 mrt 2011, 09.55 (CET)