Wikipedy:Oerlisside

(Trochferwiisd fan Wikipedy:Oerlis side)


Oerlisside
Dizze side is bedoeld foar oerlis, fragen en opmerkings oer it Wikipedy-projekt. Wy hawwe ek in gasteboek foar ús gasten en in kommentaarside foar algemiene fragen oer de Wikipedy.

De Mienskipside is der foar meidoggers, en minsken dy't dat wurde wolle.
Wolkom yn de kroech fan de Fryske Wikipedia
Hjir kin men mei elkoar prate oer alles oangeande de Wikipedia, mar ek gewoan babbelje oer oare dingen. Foar ferhite diskusjes kin men it bêste in privee-oerlis sykje fia IRC, privee-email of messengerservices.

Betink foaral rêstich te bliuwen wannear't it der hyt oan ta giet en kom persoanlike oanfallen te foaren; besjoch ek de Wikiketteside. As jo yn in ferhyt debat binne mei ien en jo komme der net út, nim dan kontakt op mei in pear neutrale Wikipedianen om te middeljen.

Welcome, willkommen, bienvenue, etc.
This is the dicussion page (tavern or village pump to some) of the Frisian Wikipedia. Feel free to ask any questions you would like to ask. Please do not use bad language here, if you are in a heated debate with someone please go to IRC, use private mail, or resort to chat.
De Fryske Wikipedy hat op it stuit
53.897 siden 1.155.420 bewurkings 49.903 registrearre brûkers 68 warbere meidoggers 8 beheardersal mear as

bewurkje seksje

Ik kin it net oanpasje, en ik wit net wêr at it komme soe, mar woenen wy graach dit hawwe:

Berjocht:Wikipedynijs
De Fryske Wikipedy hat sûnt 21 desimber 2022 mear as 50.000 siden!

Aliter (oerlis) 27 des 2022, 21.42 (CET)Beäntwurdzje

Sjoch, op frr: stiet al: • At Nordfriisk Wikipedia hää nü al muar üs 16.000 artiikler •.
Wêrom stiet op fy: net: • Op 'e Fryske Wikipedy binne der no mear as 50.000 siden •. Aliter (oerlis) 4 jan 2023, 21.21 (CET)Beäntwurdzje
Miskien kin @Kening Aldgilles as @Ieneach fan 'e Esk jo helpe? mar as ik op de haadside sjoch, stiet der rjochtsboppe "Woansdei, 4 jannewaris 2023
50.111 siden yn it Frysk"
FreyaSport (oerlis) 4 jan 2023, 21.34 (CET)Beäntwurdzje
Dat, dat wy net yn grutte letters Wy hawwe 50000! hawwe, is dat wy earne ûnder de datum it persize oantal ferburgen hawwe? Hawar, it is in útlis.Aliter (oerlis) 4 jan 2023, 21.45 (CET)Beäntwurdzje

TimedText in frrwiki

bewurkje seksje

Seegent Neijuar 2023!
Leew frinjer, üüb frr: haa wi nü begand, en wiideo mä onertiitel (TimedText) tu beskriiwen. Mei diar hoker auer wees, en tekst üüb waastfresk / frysk tu skriiwen?

Hartelk gröötnis --Murma174 (oerlis) 4 jan 2023, 13.39 (CET)Beäntwurdzje

Ik sil efkes sjen. Aliter (oerlis) 4 jan 2023, 18.30 (CET)Beäntwurdzje
Utsein at immen in frijheid sjocht dy 't al te frij is, as in better rym sjocht:
Beaken - Jens Emil Mungard; Oerset: Wikipedy:fy
De beakens barne en skine sa fier
de nacht yn, fan lân nei lân.
De moanne en stjerren blinke klier
En willeas sjongt dêrta it strân.
En om de hichte de Sölkers stean'
Sa grutsk en suver en blier bin' wy
It sil sa weze; sa wie it bleaun.
De wintertiid is no foarby.
Us eilân Söl is net fergongen,
Salang't hjir boppe noch beakens barne.
Salang't wy hjir noch Sölkers sjonge
En Sölkers binne yn ús harte.
Aliter (oerlis) 4 jan 2023, 21.11 (CET)Beäntwurdzje
@Aliter: Auer a miaten! Uu so föl soonk. Ik hie net ferwachte in rymjende oersetting te krijen. Tige dank! --Murma174 (oerlis) 4 jan 2023, 22.38 (CET)Beäntwurdzje
Is is in fers. At is orizjineel rimt, dan moat de oersetting dat ek. It is net perfekt, spitigernôch, mar faaks betinkt immen noch wat betters.
En noch wat oars: de fideo seit "fan hert en siel", en "yn hert en siel". Ik koe dat net fange, mar it giet der no efkes om dat de audio net itselde seit as de titels. Ik wit net of dat noch goed te krijen is ... Aliter (oerlis) 4 jan 2023, 23.15 (CET)Beäntwurdzje
@Aliter: Ja, d'r binne twa lytse lêsflaters. Neat is perfekt ... En - it wie ús earste eksperimint mei TimedText. Wy moatte de folgjende kear krekter wêze. --Murma174 (oerlis) 4 jan 2023, 23.46 (CET)Beäntwurdzje

Wite wetter

bewurkje seksje

In goed begjin tawinske. Ik haw gâns de fakânsje opletten at der ek immen mear witte woe oer de Wikipedy, mar mei de Krysttiid wienen der wichtigere saken. By tafal seach ik in Wite Mar (oblast Vologda) foarby komme, en ik tocht: Ruslân is grut, dat dy hawwe in protte marren. Mar wy hawwe in hege mar-tichtens! Wy hawwe ek in Wite Mar, mar as goed Snitser tocht ik fansels earst oan de Wite Brekken. No haw ik besocht dêr in kaartsje by te setten.

 1. Ik haw in kaartsje fan Schotanus brûkt, mar foar in kaartsje fan ien mar wie dit Commons-kaartsje net ideaal. Der binne kaartsjen mei in hegere resolusje, mar wit immen in kaartsje dêr't nimmen fan seit dat in kaartsje fan 350 jier âld kopyrjocht hat?
 2. Ik haw ek in kaartsje fan OpenSeaMaps fûn. Ik wit net wat better is, foar it artikel., mar oars moat ik noch sjen wat de bêste beskriuwing is. Mar eins tink ik dat OpenStreetMaps better is, om't al dy see gegevens hjir net sa wichtich binne.

En dan moat it noch yn sa'n moai oersjoch lykas yn Ruslân, mar leafst mei net mear ynformaasje dan wy hawwe. En as der immen is dy't wit hoe dat allegear wurkje moat ... Mysha (oerlis) 9 jan 2023, 12.38 (CET)Beäntwurdzje

Grut Magna Frisia Fryslân (wengebiet)

bewurkje seksje

Magna Frisia -> Grut-Fryslân -> Fryslân (wengebiet) Wêr moat de ynhâld no krekt komme, en wat binne nammen dy't in synonum wurdich binne?

En wat de ynhâld oanbelanget: At it kustgermaansk letter fan Frysk to Hollânsk waard, dan moat it sa súdlik as Dúntsjerk sprutsen west hawwe. En de walFriezen waarden troch de Denen útnoch sa noardlik as de wal by Romeach, en Faaneach hat grif it noardlikste fan de Fryske eilannen west, mei harren o-sa ûn-Deenske dracht. Aliter (oerlis) 10 jan 2023, 21.43 (CET)Beäntwurdzje

Uni en Linu

bewurkje seksje

Sa fier ik wit sit der gjin letter tusken "W" EN "Y". No is het sa dat Linu en Uni beide yn it Ingelsk einigje op in letter tusken W en Y. Wat dogge wy dêrmei? Ík tink dat "Linu" wier in betsjuting hat. Fan "Uni" soe ik sizze dat it fan Multics kaam is. wat dogge wy dêrmei? Mysha (oerlis) Mysha (oerlis) 12 jan 2023, 12.32 (CET)Beäntwurdzje

No haw ik wat mear tiid: Uni+ stiet foar "UNiplexed Information Computing System". Dat hie dan UNICS west (De namme kaam fan "Multiplexed Information and Computing Service" - "MULTICS".) Der is net ien dy't wit hoenear as wêrom de "CS" efter "UNI" feroare waard ta ien letter.
En Linu+ stiet foar "Lovable Intellect Not Using +P", mei de + yn alle gefallen foar in letter tusken de W en de Y, dy't der yn it Frysk net is.
Dat, skriuwe wy, lykas foar alle nammen dy't yn in fremde taal skreaun wurde dy't yn it Frysk net kinne, de namme mei werstavering? "UNIks" en "LINUks"? ("Windows ûNDerfining"; tink derom dat ik de domme nammen net optocht haw.) Of binne UNI+ en LINU+ nammen dy't wichtiger binne as de geografyske nammen en hawwe dêrom foech om skreaun te wurden yn letters dy't net yn it alfabet sitte. Ik sjoch wy hawwwe in tagong foar Skaanje, mar de ynhâld stiet ûnder Skåne. Oarsom hawwe wy gjin Київ, mar allinnich Kiëv, en dêr kin de lêzer dan sjen hoefolle staverings der noch mear koenen dy't wy allegear net brûkt hawwe.
Dat, dat wie wat ik witte woe: folget dit ús regels, dy't wy dan dúdliker útskriuwe moatte? Of binne der nije regels foar, dy't wy dan dúdliker útskriuwe moatte? Mysha (oerlis)
Ik sjoch gjin inkele reden om hjir net gewoan in x te skriuwen. Dit binne gjin Fryske wurden, dus de Fryske stavering is net fan tapassing. Wat plaknammen oangiet, hawwe wy in stikmannich jierren lyn alwer ôfpraat dat we dy net mear lukraak ferfryskje. Allinne as de namme yn oare media ferfryske wurdt, dogge wy dat ek. Wat Skaanje/Skåne oangiet, dat hie wat my oangiet beide kanten út kinnen. In judgement call, om it mar yn geef Frysk te sizzen. Jo foarbyld mei Kiëv giet net hielendal op, want de Oekraynske foarm is net yn it Latynske skrift, dus transliterearre wurdt it dan yn elts gefal. Dêrby is yn dit gefal keazen foar de bekende út it Nederlânsk oernommen ferfrysking Kiëv ynstee fan it Oekraynske Kyiv. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 jan 2023, 00.12 (CET)Beäntwurdzje
Ik sjoch gjin reden om al in letter tusken W en Y te skriuwen. Of de wurden Frysk binne as net: de tekst is yn it Frysk. Dat der in å is yn it Deensk, in x yn it Ingelsk, in ї yn it Oekraynsk of in 军话 yn it makro-Sinees, dat komt allegear del op ien ding: Yn it Frysk binne der gjin letters om dy/dat te skriuwen, dat der moat werstavere wurde. Mysha (oerlis)
Hello friends, please have a look at Unicode: https://st.unicode.org/cldr-apps/v#/fy/Alphabetic_Information/ . The frysk alphabet does not contain 'x', but it allows 'x' as auxiliary letter (for brands, names, ..) . It does not allow '军'. Which letters are allowed as auxiliaries and which are not, should be discussed with Unicode (the standard setter). It makes no sense, when fywiki makes its own rules. Just my 2cents --Murma174 (oerlis) 17 jan 2023, 16.49 (CET)Beäntwurdzje
Wat Mysha hjirboppe skriuwt, dêr bin ik it folslein mei ûniens. We kinne net alles ferfryskje, dan wurdt it in soarte fan geheimtaal foar insiders dêr't lju fan bûten de Wikipedy neat mear fan begripe. In plaknamme as The Bronx, mei in X deryn, soe dan "De Bronks" wurde moatte. Dat is al ferfrjemdzjend foar de gewoane Frysklêzer, mar as je de line trochlûke dy't Mysha hjir foarstelt, dan soe Queens, in oare wyk fan New York, stavere wurde moatte as "Kweens", wat fansels ta in ferkearde útspraak liedt, dus eins "Kwiins". Tsja, dan wurdt it nei myn miening in gekkeboel. Lokkigernôch hawwe wy in pear jier lyn al ôfpraat dat we by plaknammen gewoan de stavering folgje fan 'e taal dêr't dy'plaknamme út komt, of it moat wêze dat der in Fryske foarm fan 'e plaknamme bestiet. Itselde jildt foar persoansnammen en wat my betreft ek foar merknammen. Nim Unox of Philips. It liket my, om it sêft út te drukken, gjin goed idee om dêr "Unoks" en "Filips" fan te meitsjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jan 2023, 17.10 (CET), Drewes (oerlis) 18 jan 2023, 17.59 (CET), --Kneppelfreed (oerlis) 18 jan 2023, 21.22 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, Drewes, Mysha, FreyaSport, en Frou Watzema: Ik bin it 100% mei Ieneach fan 'e Esk iens. Gjin ferfrysking fan frjemde nammen, it is op it lêst net mear te finen, want wa siket no op healwize nammen lykas Kweens of Kwiins? En de ien hâldt Queens oan, wylst in oar oer Kweens of Kwiins skriuwt. Dat wurdt in soadsje, elk docht neffens eigen goedtinken en it resultaat is dat it, sa't Ieneach skriuwt, ferfremdzjend wurket foar elkenien en in ivich geëamel oer de stavering folget. Wy lûke sûnt in skoftsje no ien sile wat de plaknammen oanbelanget en ik bin der poer op tsjin dat dêr fan ôfwykt wurdt (mar dat mei yntusken wol bekend wêze). By twifel kin yn guon gefallen in namme altiten noch foarlein wurde oan de mienskip en dat bart út en troch ek wol. Wat de persoansnammen oanbelangt: by âlde nammen wurdt de x noch wolris ferfongen troch in ks (of de ij troch in y) en dat fyn ik poerbêst, mar fierder bin ik der foar om by eigennammen de offisjele namme oan te hâlden.--RomkeHoekstra (oerlis) 18 jan 2023, 09.22 (CET), Drewes (oerlis) 18 jan 2023, 17.59 (CET), --Kneppelfreed (oerlis) 18 jan 2023, 21.22 (CET)Beäntwurdzje
Ik bin it der hielendal net mei iens wat Ieneach skriuwt. En dan benammen, mei wat er seit dat ik! skriuw. Yn al syn foarbylden is yndie it Frysk lêsberder as it Ingelsk, allinnich net at er beweart dat ik frege hie om Kwiens as "Kweens" te skriuwen. Der is in ôfspraak oer it werstaverjen fan wurden dy't yn it Frysk net skriuwber binne, en der hat skynber letter net ien oan tocht dat in nijere ôfspraak om alles te litten sa't it wie, dêr op'e nij oer begjint. Bêst: ik fyn it in ramp, mar dat hienen jimme grif al útfûn, mar at der in ôfspraak foar is... Mar om dan te bewearen dat ik neffens de âldste regel ûnsin útkreamje, om't de nijere regel der gjin oplossing foar hie. Fansels, ik wit ek dan jimme oer de tiid de regels min byhâlden hawwe, mar om dan te sizzen dat ik ... Hawar, it is net dat der neat te dwaan is op in skoalle. Moarn is de himel ek wer blau. Mysha (oerlis)
@Mysha: Harkje noris, Mysha, ik haw nea sein dat jo ûnsin útkreamje. Ik sis allinnich dat ik it mei wat jo sizze folslein ûniens bin en dat ik fyn dat it mei de Wikipedy in gekkeboel wurde soe as wat jo foarstelle regel wurdt. Dat is myn miening en net itselde as sizze dat jo ûnsin ferspriede. Ik begryp, tink ik, hiel goed wat jo wolle, en ik haw dêr ek wol begryp foar. De x komt yn it Frysk net foar dus skriuwe we ks. Punt út. Gjin útsûnderings. Ja, op papier is dat lekker simpel, mar yn 'e praktyk wurket soks dus neffens my net. Wêr't wy fan miening ferskille, is dat jo fine dat alle wurden yn in Fryske tekst ûnder de Fryske stavering falle, wylst ik sis dat yn in Fryske tekst skoan wurden út oare talen opnommen wurde kinne wêrfoar't de Fryske stavering net jildt, foaral as it om nammen giet. Wat it foarbyld Queens/Kweens/Kwiins oangiet, ik naam oan dat as jo de letter X folslein útbanne wolle út Fryske teksten, dat dan itselde jildt foar de letter Q, dy't yn it Fryske alfabet likemin foarkomt. As jo foar de X oare kritearia oanhâlde as foar de Q fyn ik dat ynkonsekwint. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 jan 2023, 22.25 (CET)Beäntwurdzje

Ik haw lêsten útfûn wêrom ik in diskusje leaver net langer duorje litte wol as trije rûntsje. Sjoch: Nim oan dat ik in fraach stel:

 1. F: Folget it skriuwen fan net-Fryske letters ús regels, dy't wy dan dúdliker útskriuwe moatte? Of binne der nije regels foar, dy't wy dan dúdliker útskriuwe moatte?

Dan jout der gauris immen in goed andert, lykas Ieneach fan 'e Esk dat ornaris docht.

A: Ik sjoch gjin inkele reden om hjir net gewoan in x te skriuwen.

It is spitich dat er dat net sjocht. It probleem blykt te wêzen dat wat dêr oer ôfpraat is, sa net (fynber) yn de mienskip-siden stiet. Dat ik lis út:

 1. F: Of de wurden Frysk binne as net: de tekst is yn it Frysk. Dat der in å is yn it Deensk, in x yn it Ingelsk, in ї yn it Oekraynsk of in 军话 yn it makro-Sinees, dat komt allegear del op ien ding: Yn it Frysk binne der gjin letters om dy/dat te skriuwen, dat der moat werstavere wurde.

Ik soe ferwachtsje dat Ieneach fan 'e Esk dan freget wêrom dat sa is; en dan hie de oplossing west: Dy regels hawwe wy ôfpraat, en wy moatte it dúdliker útskriuwe, of wat oars ôfprate. Mar wat der wier bart is dat er skriuwt:

A: Wat Mysha hjirboppe skriuwt, dêr bin ik it folslein mei ûniens.

Nee, dêr't it er net mei iens is, is wat der ôfpraat is. En dan in ferhaal dat at der in flater makke wurdt by it werstaverjen, dat der dan in flater yn it risseltaat sit; allegear op myn konto fansels: ommers, dat is wat ik frege hie? Of hie ik dat?
Dit wurdt de tredde kear, en eins is der al gjin hope mear dat it noch goed komme sil, mar it is drok en ik kin it net hawwe dat der ien alles op my ôfskood.

 1. F: Om dan te bewearen dat ik neffens de âldste regel ûnsin útkreamje, om't de nijere regel der gjin oplossing foar hie ....

En freget Ieneach fan 'e Esk no "Hokfoar âldste regel"? Nee: Hy wol allinnich graach fjochtsje. No, ik net. Dit is dúdlik bedoarn, en jimme fine de oplossing mar sûnder my. Ik haw allinniich noch ien fraach:

 1. F: Folget it skriuwen fan net-Fryske letters ús regels, dy't wy dan dúdliker útskriuwe moatte? Of binne der nije regels foar, dy't wy dan dúdliker útskriuwe moatte? Mysha (oerlis)
@Mysha: Jo sizze dat ik alles op jo ôfsko. Dat is net sa. Jo sizze no al foar de twadde kear dat ik bewear dat jo ûnsin útkreamje. Dat is net sa. Jo sizze dat ik "allinnich graach fjochtsje wol". Dat is ek net sa. Krektoarsom, ik haw besocht út te lizzen dat je it gewoan ûniens wêze kinne sûnder dat je rûzje krije of dat ien fan beiden earne de skuld fan kriget.
Wat jo ynhâldlike fraach oangiet, jo hawwe it mar oer dat er in "âldste regel" bestean soe dat alles ferfryske wurde moat. Ik wit dêr neat fan en ik bin soks hjir yn tsien jier dielname oan dit projekt ek noch nea tsjinkommen. Wat ik jo wol fertelle kin, is dat ik froeger op skoalle by Fryske les al leard haw: moderne nammen wurde net ferfryske. Sa mochten wy net fan "Roarda" skriuwe ynstee fan "Roorda" of fan "Dykstra" ynstee fan "Dijkstra". Dat is neffens my in algemiene regel dy't troch de Fryske Akademy en de Afûk propagearre wurdt. Neffens my is it net mear as logysk dat soks dan ek jildt foar bgl. merknammen. Oft dêr dan in x of in q yn stiet, docht der net ta. Wat plaknammen oangiet, dêr binne yn 2019 ôfspraken oer makke. Ik wit neat fan eardere ôfspraken oer dat ûnderwerp. Jo sizze dat ús ôfspraken út 2019 "gjin oplossing" hawwe foar it gebrûk fan 'e x en q. Tsja, ik bin fan miening dat der gjin oplossing nedich is om't der gjin probleem is. De x en q sitte gewoan op it toetseboerd en se kinne brûkt wurde foar net-Frysktalige nammen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 jan 2023, 16.47 (CET)Beäntwurdzje

@Mysha, Ieneach fan 'e Esk, Drewes, RomkeHoekstra, FreyaSport, en Aliter:, soene we hjir oars eventueel wat dúdlikens oer opmeitsje moatte? Dan witte ek nije en takomstige meidoggers wat we hjir dogge mei nammen om utens ensfth. --Kneppelfreed (oerlis) 23 jan 2023, 17.27 (CET), Drewes (oerlis) 23 jan 2023, 17.30 (CET)Beäntwurdzje

@Mysha@Ieneach fan 'e Esk@Drewes@RomkeHoekstra@Aliter dat liket my al tûk ta, sûnder it dúdlik op te skriuwen bliuwe wy oer nammen om utens ensfth. eameljen. FreyaSport (oerlis) 23 jan 2023, 17.49 (CET)Beäntwurdzje
Ik haw gjin beswier tsjin dit foarstel. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 jan 2023, 17.57 (CET)Beäntwurdzje
Ik bin it iens dat it goed is hjir wat oer fêst te lizzen. Wat de plaknammen oanbelanget: de ôfspraken fan 2019 hawwe in oplossing foar de x en q, om't wy ôfpraat ha dat sûnder ôfspraken en boarnen de offisjele namme brûkt wurdt. En dy ôfspraak betsjut neffens my dat in q, in x, in å of in æ en letterkombinaasjes dy't it Frysk net hat gewoan oernommen wurde kinne, saláng't de letters teminsten passe yn it latynsk alfabet. Noch eefkes wat oars, mar dat is gewoan eefkes in fraach oan Mysha/Aliter: binne Mysha en Aliter ien en deselde persoan, dy't wurket ûnder twa pseudonimen?--RomkeHoekstra (oerlis) 23 jan 2023, 18.33 (CET)Beäntwurdzje
@Kneppelfreed, Drewes, RomkeHoekstra, FreyaSport, Aliter, en Mysha: Ik haw even in foarstel delkwattele. Neffens my haw ik hjirûnder de sitewaasje beskreaun sa't dy al bestiet.
 • Nammen fan persoanen:
  • Nammen fan moderne persoanen wurde skreaun neffens de offisjele stavering. Dus we skriuwe "Roorda" (en net "Roarda") en "Dijkstra" (en net "Dykstra"), of it moat fansels wêze dat de Fryske stavering de offisjele is.
  • By âldere nammen út Fryslân en oare Fryske gebieten wurdt ferfrysking wol tapast, bgl. "Janko Douwama" (en net "Jancko Douwama") en "Doeke fan Martena" (en net "Doeke van Martena"). De skiedsline dy't hjirfoar oanholden wurdt, is de ynfiering fan formele efternammen yn Nederlân yn 1811.
  • Nammen fan keningen, keizers, pausen, oare hearskers en (soms) eallju wurde histoarysk ferfryske as der in Fryske wjergader fan 'e namme bestiet. Dus "Hindrik VIII" (en net "Henry VIII") en "Benediktus XVI" (en net "Benedictus XVI"). As der gjin Fryske wjergader bestiet, kin der yn beskate gefallen foar keazen wurde om 'e stavering te ferfryskjen, mar oer it algemien is it better om 'e namme dan yn 'e oarspronklike taal stean te litten.
  • Latynske nammen út 'e Aldheid wurde oer it algemien ferfryske. Dus "Falentinianus" (en net "Valentinianus"), "Maksimus" (en net "Maximus") en "Teodoasius" (en net "Theodosius").
 • Merknammen en nammen fan bedriuwen bliuwe stean yn de offisjele stavering.
 • Nammen fan plakken:
  • Plaknammen yn Fryslân wurde skreaun yn it Frysk.
  • Foar (guon) plaknammen yn Fryske gebieten bûten Fryslân (Sealterlân, Noard-Fryslân) jildt dat se út solidariteit mei de oare Fryske talen yn it Sealtersk, resp. Noardfrysk skreaun wurde kinne.
  • Oare plaknammen bûten Fryslân bliuwe stean yn 'e stavering fan 'e offisjele taal yn it lân dêr't se lizze, of it moat wêze dat der in ferfryske nammefoarm bestiet dy't ek bûten de Wikipedy brûkt wurdt (bgl. Grins, Lelystêd, Arnhim, Berlyn, Moskou, Parys, Jeruzalim). Dêr hat yn 2019 wiidweidich diskusje oer west, mei as resultaat dat alle ferfryske plaknammen bûten Fryslân foar neislach fêstlein binne yn dizze list. As der reden ta is, kinne dêr noch nije ferfryske plaknammen oan tafoege wurde.
 • Nammen fan gemeenten, provinsjes, dielsteaten, lânstreken, eilannen, skiereilannen, berchtmen ensfh. kinne faak yn 'e oarspronklike taal stean bliuwe, mar it kin ek wêze dat der oanlieding is ta ferfrysking. Bygelyks: de nije gemeente Voorne aan Zee wurdt skreaun as Foarne oan See om't it nammediel Voorne ferwiist nei it histoarysk eilân Foarne, dat al in Fyske namme hie. Faak is fan ferfrysking ek ferlet om't de namme fan in gebiet yn it Frysk grammatikaal ferbûgd wurde kinne moat, bgl. "Toskane-Toskaansk-Toskaner". It is riedsum om 'e needsaak ta ferfrysking by gebieten per gefal te besjen.
Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 jan 2023, 19.03 (CET)Beäntwurdzje
Goed wurk! Ik in my dêr goed yn fine en sa moat it foar elkenien dúdlik wêze. Ik hoopje dat der no in ein oan de diskusje komt.--RomkeHoekstra (oerlis) 23 jan 2023, 19.11 (CET)Beäntwurdzje
Dit is al hiel goed. Ik kin my hjir ek goed yn fine. Faaks wolle we in side hjirfoar oanmeitsje lykas wy dien hawwe my it wol/net ferfryskjen plaknammen? Kneppelfreed (oerlis) 23 jan 2023, 19.17 (CET)Beäntwurdzje

kleurhaspel

bewurkje seksje

Wat is der ynienen allegear skeef mei kleuren dat der mei-om rommele wurde moat? En is it dan net goed genôch en skriuw dêr efkens oerlis oer? Aliter (oerlis) 15 jan 2023, 21.07 (CET)Beäntwurdzje

@Aliter Hoe bedoele jo? Ha jo in foarbyld fan wat jo bedoele? en miskien is it ferstannich as jo dejingen dy't neffens jo der mei om rommele hawwe efkes pinge (in seintsje dogge). FreyaSport (oerlis) 15 jan 2023, 21.18 (CET)Beäntwurdzje
Oranje‎, Fiolet‎, Grien‎, Brún‎, Griis. Wat dat pingen oanbelanget: hy wit wat er docht, en hat besletten dat er der gjin oeris oer hawwe wol. Dan hat pingen net in soad doel. Mar ja, ik bin ek simpel te âld foar solks nijs as pingen. It soe samar kinne dat der foardielen oan binne, dy't ik allinnich noch net fûn haw. Aliter (oerlis) 15 jan 2023, 21.37 (CET)Beäntwurdzje
Mear foarbylden binne hjir. Dit giet al in tiidsje sa. Wutsje 18 jan 2023, 17.33 (CET)Beäntwurdzje
Oranje, kleur, dêr giet er wer. Mysha (oerlis)

Froulju sûnder side

bewurkje seksje

@Wutsje @Kening Aldgilles @Drewes @Ieneach fan 'e Esk @Kneppelfreed @RomkeHoekstra @Aliter @Mysha (en dyjingen dy't ik fergetten bin te pingen)

Ik lês krekt dit artikel oer it projekt Froulju sûnder side. It liket no dochs fan de grûn te kommen. FreyaSport (oerlis) 18 jan 2023, 11.45 (CET)Beäntwurdzje

Hartstikke moai! Op it stuit wurdt hjir neffens myn yndruk foar in grut part troch manlju skreaun en it is soe hiel moai wêze dat der bliuwend mear froulju skriuwe foar de wikipedy.--RomkeHoekstra (oerlis) 18 jan 2023, 12.55 (CET), Drewes (oerlis) 18 jan 2023, 17.35 (CET)Beäntwurdzje
Dit is yndied goed nijs. Moai dat dit projekt no wat opsmyt. Wutsje 18 jan 2023, 17.24 (CET)Beäntwurdzje
Dat is yndie tige moai nijs! Wol nuver dat de Omrop in foto brûkt hat fan de Nederlânske wiki en net de Fryske. Kneppelfreed (oerlis) 18 jan 2023, 21.35 (CET)Beäntwurdzje
Hawwe jo dêr ek wat oer skreaun nei it Omrop ta, as allinnich nei it Wikipedy? Aliter (oerlis) 21 jan 2023, 20.29 (CET)Beäntwurdzje
@Aliter, nee ik haw noch neat nei de Omrop stjoerd. Kneppelfreed (oerlis) 21 jan 2023, 20.32 (CET)Beäntwurdzje

Kinne wy oars by Dokkum om?

bewurkje seksje

Nei't ik der in skoftke mei dwaande west hie, wienen der noch 500 yngongen op Keppelings by Ljouwert om. Ik bin der noch mei fierder gongen, en wy binne no net fier fan de 450. Wat ik dien hie, wie meast korreksjes dy't eltsenien dwaan koe, troch allinnich te sjen hokfoar keppeling wêrhinne moast. Fan wat der oer is, binne der sa'n 300 dy't (betsjuttingsside) hjitte, en fan de rêst is it measte part dat ek noch, mar hat allinnich dy namme net krigen. Dy sil de Wiki alle kearen wer op de list sette fan Keppelings by Ljouwert om, om't er net wit dat it mei sin is.

Ik besykje it noch, mar ik tink dat wy ynstee fan [[Frisia (betsjuttingsside)|Frisia]] ek [[Frisia (betsjuttingsside){{!}}Frisia]] brûke kinne. Dan sjocht de Wiki net dat is adres itselde is, mar by de evaluaasje komt er dochs op deselde side út. It lost net alles op, mar it meast soe sa ôf te fieren wêze, dat wy sjen koenen wat wier korrigearre wurde moat. En fansels; der binne aardich wat útgongen fan dy betsjuttingssiden, dy't noch hielendal net skreaun binne. Is dat in putsje dêr lju dan wat tiid oan besteegje wolle? Aliter (oerlis) 28 jan 2023, 01.31 (CET)Beäntwurdzje

Earste proef mislearre. De keppelings wurde hielendal net neamd. It kin wêze dat de wiki ienfâldich net achtet op besjuttingssiden dy't net yn de ensyklopedy-nammeromte steane. Ik besykje it no op Samarinside: graach stean litte. Aliter (oerlis) 31 jan 2023, 21.44 (CET)Beäntwurdzje
@Aliter is it net ienfâldiger om foar sokke proeven, tenei jo eigen sânbak Meidogger:Aliter/kladblok te brûken? FreyaSport (oerlis) 31 jan 2023, 21.49 (CET)Beäntwurdzje
  1. As ik wis wêze koe dat it slagje soe, dan hie dat kind. Mar ja, as ik wis wêze koe, dan hie ik it sûnder proef dwaan kinnen.
  2. Sa sjoch ik it, at minsken wier lêze wat ik hjir skriuw. Ik kin dan wol sizze dat alle oankundigings ús tiid fergrieme, mar it koe wêze dat der net ien sels mar nei seach.
Ornaris haw ik genôch oan it kladblok. Wês gerêst: 3 febrewaris sille wy it wittte. Aliter (oerlis) 31 jan 2023, 22.19 (CET)Beäntwurdzje
It is 3 febrewaris. Spitigernôch, yn de haadnammeromte hat de kontrôle de ferhoalen ferzje ek fûn. De ienischste oplossing dy't ik no noch wit, is konsekwent alle betsjuttingssiden "* (betsjuttingsside)" te neamen. Dan kinne wy der op den doer wis wêze dat de earste x siden allegear betsjuttingssiden binne, mei nammen dy't maklik wer te kennen binne. Aliter (oerlis) 3 feb 2023, 19.53 (CET)Beäntwurdzje
Ik wol my dêr út en troch woldwaande mei hâlde, mar dan moatte der gjin klachten komme dat ik goede nammen feroarje yn X (betsjuttingsside). Dat graach wat oerlis oer wat der op Keppelings by Ljouwert om dien wurde kin / nedich is. @Ieneach hie ris útskreaun hoe't Betsjuttingssiden no wurkje. It wie wol goed at er dêr in Wikipedy: side fan meitsje soe. 4 feb 2023, 22.20 (CET)Beäntwurdzje

@Aliter: Goeie. Ik haw no foar it earst it boppesteande sjapiter lêzen. (Ik doch it my net altyd oan tiid om alles by te hâlden wat hjir gebeurt. Ik patrûljearje de ensyklopedy-artikels en as oare meidoggers ferlet fan my hawwe, dan gean ik derfan út dat se my even oan 'e mouwe lûke, lykas no dien is.) As ik jo goed begryp wolle jo no alle betsjuttingssiden yn 'e namme de tafoeging "(betsjuttingsside)" jaan? Dat liket my net botte winsklik. Ik haw in oare oplossing. Tulp8 hat hjir okkerjiers ek mei dwaande west. Dy hat ien fan 'e Nederlânske Wikpedy, in Meidogger:Edoderoo, frege om in robot te meitsjen dy't soksoarte keppelings opspoare en yn in list sette kin. De list stiet hjirre: Wikipedy:Links nei betsjuttingssiden/data. Dêr is in oare list oan taheakke, Wikipedy:Links nei betsjuttingssiden/skips. Dêrop kinne dan betsjuttingssiden set wurde dêr't wol nei ferwiisd wurde moast fanút beskate artikels. Dan slacht de robot dy tenei oer. Ik haw de robot al in hiel skoft net mear opmurken en no sjoch ik yndie dat er foar it lêst op 2 septimber ferline jier aktyf west hat (ûnderoan de earste list). As jo dit putsje oppakke wolle, dan liket it my de baas dat jo kontakt opnimme mei dy Edoderoo, sadat dy syn 'Edoderoobot' wer oan 'e praat bringt. Dat hat foarhinne ek in hiel skoft funksjonearre, mar it hat blykber út en troch ûnderhâld nedich. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 feb 2023, 01.04 (CET)Beäntwurdzje

Dat jo oare oplossing betsjut dat wy Keppelings by Ljouwert om net mear brûke kinne. Yn stee dêrfan binne der dan twa oare listen. En dan noch in bot. At dy it doet, wat skynber net wis is. Ik wit net wêrom it sa'n perbleem weze soe, mar goed: oare oare oplossing. Foar alle siden dêr't wy fan witte dat dy nei in side "ienasoare (betsjuttingsside)" geane, meitsje wy in side "ienasoare (betsjuttings)" oan, of soks. It foardiel is skynber dat der gjin nammeferoarings nedich binne, It neidiel is dat der no 500 trochferwissiden bykomme. Fierders itselde: Om't de fêste ferbining fia, sis mar, "ienasoare (ferbûn)" ferbûn binne, kinne wy dy der maklik út, dat wy ús rjochtsje kinne op de flaters. Net foar altiten in oplossing, mar foar de earste twatuzen is it dan oplosd, en faaks hat immen tsjin dy tiid in magysk wurd "__NOTAMBIG__" betocht om it perbleem. Aliter (oerlis) 5 feb 2023, 22.52 (CET)Beäntwurdzje
Liket my mear wurk, en ik begryp it ek net alhiel, mar as jo dat leaver dogge... Even foar de goede oarder: it iennichste probleem mei it systeem mei dy robot is dat wy sels net oer de technyske knowhow beskikke om dat ding oan 'e praat te hâlden. Fierders wurket dat prima. Mar it is my allikefolle. Persoanlik sjoch ik, hiel earlik sein, it probleem net yn dizze kwestje: ik fyn it net sa'n ramp as je út en troch ris fia in link op in betsjuttingsside bedarje. Mar as jo dêr in protte wurk ynstekke wolle, fiel jo frij. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 feb 2023, 02.41 (CET)Beäntwurdzje
Begrypt it net hielendal:
Wichtigeside -> Wichtigeside (betsjuttingsside). Dat woe ik hawwe, mar dat mocht net. Tink:
* Wichtigeside -> Wochtigeside, dan mocht ik dat net feroarje! Hawar, dan stel ik út:
Wichtigeside -> Wichtigeside (ferbûn) -> Wichtigeside (betsjuttingsside) as
* Wichtigeside -> Wichtigeside (ferbûn) -> Wochtigeside. Faaks noch better wie in sabearre nammeromte
Wichtigeside -> FFFerbûn Wichtigeside -> Wichtigeside (betsjuttingsside) as
* Wichtigeside -> FFFerbûn Wichtigeside -> Wochtigeside.
Yn al dy oplosssings giet it der om: No lit de list fan "Keppelings by Ljouwert om" net sjen at wy witte dat de keppeling net by it úteinlike doel útkomt. By elts fan de oanpassings dy't ik útstel, stiet boppeoan hokfoar namme betsjut dat wy witte dat wy sa'n betsjuttingsside sa hâlde wolle.
Is it in perbleem dat der trochferwizings tusken steane. Grif stoart de Wikipedy net yn fan ien trochferwizing, mar altyd as it mei in trochferwizing moat, wurdt de Wikipedy wer in bytsje minder. Is in oplossing mei in bot, dêr't mar fan oannaam wurde moatte dat it wurket better, as is oplossing dêr't eltse meidogger, as hja ris tiid oer hawwe, efkes nei sjen kin? Nee, de bot-frije oplossing is my leaver. Aliter (oerlis) 7 feb 2023, 21.56 (CET)Beäntwurdzje
Ik bin it mei jo iens dat it better is as keppelings streekrjocht nei it juste artikel geane. Foar my hat dat allinnich net sa'n hege prioriteit dat ik dêr in protte tiid yn stekke wol. Ik wurdearje de muoite dy't jo dogge om it my út te lizzen, mar ik wit net oft it fertuten dien hat. As ik jo goed begryp (wat ik betwifelje), dan wolle jo no alle betsjuttingssiden it tafoechsel "(betsjuttingsside)" efter de namme jaan? Dan hoopje ik dat ik jo noch altyd net begyp, want dat fyn ik it hynder efter de wein spannen. As dat de iennichste manear is om dy Keppelings by Ljouwert Om funksjonearje te litten, dan doocht dat systeem net en liket it my tiid foar wat betters.
Ik wurd no in bytsje twongen om it systeem fan Wikipedy:Links nei betsjuttingssiden/data te ferdigenjen, wylst dat myn systeem net is en it my fierders eins lead om âld izer is. Mar it liket my dúdlik dat dat systeem better wurket (as de bot it docht) as Keppelings by Ljouwert Om. Op Wikipedy:Links nei betsjuttingssiden/data kinne je keppelings dy't stean bliuwe moatte, fan 'e list ôffiere. Boppedat steane de keppelings der yn in tabel werjûn per artikel, mei it tal keppelings en in link nei dy keppelings derby. Jo opmerking dat mar "oannaam" wurde moat dat it better wurket, fyn ik derby troch mei't it oantoanber better wurket as Keppelings by Ljouwert Om, sa't ik yn 'e foargeande sinnen al oantsjut haw. De suggestje dat it wat is dêr't net eltse meidogger eefkes nei sjen kin as er der tiid foar hat, is net wier; wêrom soene de lju minder goed nei Wikipedy:Links nei betsjuttingssiden/data gean kinne as nei Keppelings by Ljouwert Om? Miskien is de namme wat minder maklik werom te finen, mar dan kinne wy dat ferhelpe troch der in trochwizing hinne oan te meitsjen fan in side mei in makliker namme ôf. Spitigernôch, sa lês ik yn 'e skiednis fan syn oerlisside op nl:, is Edoderoo, de botmakker, no likernôch in jier lyn mei rûzje by Wikipedia wei rekke. Dat makket it wol wat problematysker. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 feb 2023, 23.03 (CET)Beäntwurdzje
Koart, want it duorret allegear al te lang: Wy hawwe al tafoegings "(betsjuttingsside)"; ik woe allinnich tastimming dat ta te foegjen yn dy gefallen dêr't it oars dien is. It is gjin moatten: "Ferbûn:Wichtigeside" is better, mar wat mear wurk. It is mar dêr't elts him yn fine kin. It ferskil yn bêste oplossing is it ferskil yn skiednis. Jo geane út fan in tiid dat der altiten immen wêze sil om in bot oan te setten; ik kom út in tiid dat der noch gjin bots wienen, en wat ik net oersette wie ornaris yn in frjenmde taal. Hawar, doch mar in omke-proef: Omke hat fia wikipedia.org in keppeling nei fy: fûn ... sis mar wêr't er op klikke moat. Aliter (oerlis) 11 feb 2023, 21.37 (CET)Beäntwurdzje
No ja, dy tiid sitte we dus al yn, want de robotmakker is der net mear. No sille se op nl: grif wol mear lju hawwe dy't witte hoe't soks wurket, mar dêr haw ik gjin kunde oan. Dan byt it jin dus yn 'e kont dat men hjir mei sa'n lyts klubke is, mei net ien dy't (by myn witten) mei bots omgean kin. Dat hawar, doch it mar it jo goed ta liket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 feb 2023, 00.44 (CET)Beäntwurdzje

Enabling Content and Section translation tool in Western Frisian Wikipedia

bewurkje seksje

Hello Friends!

Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section and Content translation tool in Western Frisian Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test the new Section Translation tool so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it

Below is background information about the tools and how you can test the Section translation tool.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. However, the tool is not out of beta in Western Frisian Wikipedia, limiting the discoverability of the tool and its use and blocking the enablement of the Section translation in your Wikipedia

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device

We plan to enable the tools on Western Frisian Wikipedia in the coming week if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tools and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have as a reply to this message or on the project talk page

Try the Section translation tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on Western Frisian Wikipedia, you’ll have access to https://fy.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation on the project talk page. We want to  hear about your impressions on

 • The section translation tool
 • What do you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool

Thanks and we look forward to your feedback and questions.

On behalf of the WMF Language team UOzurumba (WMF) (oerlis) 31 jan 2023, 23.14 (CET)Beäntwurdzje

Ik wit net wat ik hjirmei oan moat. Hja leauwe grif dat dit in doel hat, mar ik wit net wat dat wêze sil. En de Wikipedy is hielendal net by de tiid; der wiki odcht dingen dêr't wy neat oer sizze. Faaks wie it better at wy dat is besjriuwe soenen. Mar ik wit net at wy dêr de minsken foar hawwe. Mysha (oerlis)
There is not enough information in your description to even be able for us to evaluate your ideas. I've just been told on Commons that we are lagging behind, and it might be that they referred to the last improvement (or any) to the Wiki system, rather than the content. Unless you have someone able to spend the time, don't bother us here. We just don't have the man (f/m) power to dedicate to toys. Aliter (oerlis) 3 feb 2023, 19.53 (CET)Beäntwurdzje
(Der stiet net genôch ynformaasje yn jo omskriuwing, foar ús om jo idee te begripen. Ik haw krekt heard op Commons dat "Wy reitsje efterop.", en it koe wêze dat it gong om de lêst oanpassings (of hoe ek) fan it Wiki-systeem, minder as om de ynhâld. Utsein hja hawwe immen dy't it oan tiid hat: We hawwe de lju net om boartersguod. Aliter (oerlis) 4 feb 2023, 22.20 (CET)Beäntwurdzje
Hello Aliter,
Apologies if this message is bordering you. I did not intend to disturb you. The summary of my message is: we would like to permanently enable the Content translation tool that exists as a Beta feature in your Wikipedia. The Content Translation tool helps multilingual community members translate content in other languages Wikipedia to Western Frisian Wikipedia. The tool is already in use in your Wiki (I can see that 135 articles are translated using this tool), but it is still a Beta feature, and it limits its use here. That is why we want to bring it out of Beta, so more people can use it to translate articles in your Wikipedia.
Then there is also the Section translation tool (an extension of the content translation tool for mobile device users). My earlier message informs your community of our plans to enable them in the coming week, so if you have any questions, you can ask before we enable it. The Section translation tool in the test environment, since it is a new tool, you can use it with your mobile device and ask us any questions about it.
I hope this explanation helps you.
Thanks!
UOzurumba (WMF) (oerlis) 6 feb 2023, 20.24 (CET)Beäntwurdzje
 1. Ik haw gjin idee wat it ding docht; sûnder útlis yn it Frysk is it ûnsin om der sels mar tiid oan te fergriemen.
 2. Ik fyn it in tige min idee. At jo dat dogge, wurde wy twongen om omtinken te jaan oan eat dêr wy net om frege hawwe. Der binne mear as 40 miljoen meidoggers yn en:; faaks 100 miljoen yn gâns W:. At der 135 oersettings ea west hawwe op 100 miljoen, dan komt dat del op nul oersettings. Dy mear minsken yn ús Wikipedy om eat oer te setten, dy binne der ienfâldich net. Jo wolle dat wy tiid fergrieme oan de lytse kâns dat der ea wier immen in side oersette wol.
 3. Fyn ien dy't it útlizze kin, en begliede, as fyn oare slachtoffers. Aliter (oerlis) 10 feb 2023, 00.27 (CET)Beäntwurdzje
  @Aliter, goeie, it is wier net dreech hear, mar dit helpmiddel sil ús yndie net folle helpe. Dy 135 oersettings dêr't hja op doelt binne 135 oersettings nei it Frysk ta, dy't it helpmiddel de ynhâldoersetter brûkt hawwe. Dit helpmiddel is in seksje-oersetter, dus alinea's fan in beskate side, ta ferliking fan de ynhâldoersetter dy't brûkt wurdt en set de hiele side oer. Ik hoopje dat it jo in bytsje dúdliker wurden is. En it soe faaks wol moaier wêze as jo in bytsje minder koart troch de bocht reagearre yn jo andert op UOzurumba. Kneppelfreed (oerlis) 10 feb 2023, 05.30 (CET)Beäntwurdzje
Hi @UOzurumba (WMF), thank you for the opportunity. I have tried the translating tool a couple times but honestly it seemingly still is easier and faster for us do it the "old fashoned way" by pasting a piece of tekst and translating it ourselves since the most of us here know English pretty well. Sincerely Kneppelfreed (oerlis) 5 feb 2023, 21.33 (CET)Beäntwurdzje
Thank you Kneppelfreed for your feedback, If you are okay with it, I will like to know the part of the workflow that is problematic for you. Is it:
 • choosing the articles to translate
 • translating info boxes or templates using the tool
 • reviewing and editing the initial machine translation that is provided
 • Translating links in the article
 • switching translation options (starting with a blank paragraph)
 • Publishing the translation.
Your response will help us understand people's difficulty using the tool towards improving it in the future.
Regards,
UOzurumba (WMF) (oerlis) 6 feb 2023, 21.01 (CET)Beäntwurdzje
@UOzurumba (WMF), I welcome any help on this wikipedia and this seems to be a really nice tool, but it just won't save me any time. I tried the section translater from English to Frisian as a test on Ancient Rome.
 • First: it couldn't find a matching infobox, which we would use this one: Berjocht:Histoarysk lân (gjin flagge) the infobox historic country without flag. It suggested this infobox: Berjocht:Lântabel, wich is infobox current existing countries. So we have to go edit the source and put in the right infobox.
 • Second: the sentence by sentence translation requires me to edit the sentence, since the tool uses a machine translation so I have to edit the whole sentence quite often since Frisian sentences are often in different order than for example in English or Dutch. So for me it's easier to paste a section and just translate it by typing the whole text at once instead of doing it sentence by sentence using this tool.
 • Third: as you stated the tool has been used 135 times on this Wikipedia. That's correct because it has been used by different users, mostly from different wikipedias who like to translate one of their favorite places etc to be written about in different wikipedias. So they use the tool but you clearly can see it's a machine translation because it has been written in very bad Frisian, which we end up having to re-write the whole page. Sometimes we ended up deleting them because it was too much work to re-do the page, since we have a limited amount of users on this wikipedia and we just don't have the time because most of us here have other things to do besides the wikipedia.
This sums pretty much everything up about what I have to say on this. Maybe I am missing something or I didn't get something right because I am not the most tech savvy person in the world, but this is what it seems to be to me. Sincerely Kneppelfreed (oerlis) 7 feb 2023, 05.14 (CET)Beäntwurdzje
Thank you, Kneppelfreed, for pointing out your challenges, and I understand your frustration about the infobox needed not being available and the stress of translating info boxes. Hopefully, there will be a way to incorporate universal info boxes in the future.
On your second point about machine translation, I understand that the Initial machine translation could be better. However, you can choose a blank space option by clicking on "… " which takes you to a menu; you can select the "Start with an empty sentence" option when using the Section Translation tool to have a blank space that allows you to translate from scratch. You still do the translation sentence by sentence, which is easier on mobile devices where the Section Translation is used. The above option is also available when using the Content Translation tool.
Finally, we can tackle poor translations by increasing the machine translation threshold in your Wikipedia (making the machine translation limit more strict). The above means there is a mechanism in content translation that measures the level of modification a user makes to the machine translation provided before it is published; the measurement is in percentage. We have done this for some Wikis who had the same challenge, which worked for them. If your community wants to explore this, you can let us know.
Once again, thank you; we appreciate your feedback.
UOzurumba (WMF) (oerlis) 9 feb 2023, 16.40 (CET)Beäntwurdzje
@UOzurumba (WMF), thank you for the explanation. I do think it's a nice tool indeed and can be helpful, however I don't see how it is really going to benefit us at this point. It still doesn't speed it up compared to teh "old fashioned way". I wouldn't have a problem with this tool being introduced to our wikipedia, but I doubt it is going to be used a lot. Sincerely, Kneppelfreed (oerlis) 10 feb 2023, 05.22 (CET)Beäntwurdzje
Thank you, Kneppelfrid, for your feedback. The WMF Language team will work towards enabling the tool soon, and we look forward to more people from your community using the tools once enabled.
Best regard,
UOzurumba (WMF) (oerlis) 14 feb 2023, 17.19 (CET)Beäntwurdzje

Content and Section Translation tool enabled in Western Frisian Wikipedia

bewurkje seksje

Hello Friends!

The WMF Language team is pleased to let you know that we have enabled the Section translation and Content translation tools in Western Frisian Wikipedia.

The Content translation tool can be discovered by users through several entry points. However, users not interested in translation can disable it from their preferences. Also, with the Section translation tool, you can start translating an article on your mobile device right when you notice it is missing in Western Frisian. From a Wikipedia article in any language, switch languages and search for Frysk. If the article does not exist, an option to translate it will appear, as shown in the image below.

 
We know that these tools will help translators in your community to add content using any device with ease. Content created with the Content and Section Translation tool will be marked with the "contenttranslation" and “sectiontranslaiton” tag, respectively, for the community to review. We’ll monitor the content created, but we are interested in hearing about your experience using the tools and reviewing the content created with it.

So, enjoy the tools and provide feedback on improving it.

Thank you!

UOzurumba (WMF) (oerlis) 20 feb 2023, 20.01 (CET)Beäntwurdzje

PD -> CC-0?

bewurkje seksje

Ik haw besocht om in ôfbyld beskikber te meitsjen op Commons, It docht bliken dat hja ús sa min freegje kinne wat at "PD" betsjut, dat hja mar neat frege hawwe. Of soks. Maar it komt der op del dat ja "graach" wolle da wy in berjocht "CC-0" oanmeitsje, dêr't wy dan PD-wurk mei merke kinne. Jout dat perblemen? Aliter (oerlis) 5 feb 2023, 21.21 (CET)Beäntwurdzje

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE

bewurkje seksje

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Ik haw de linkte side besjoen, mar ik kin gjin ferbân mei de Fryske Wikipedy ûntdekke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 feb 2023, 23.40 (CET) --Kneppelfreed (oerlis) 7 feb 2023, 03.55 (CET)Beäntwurdzje

Editing news 2023 #1

bewurkje seksje

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

 
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Diskusje-ark.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "Nij mêd" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

 
Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Diskusje-ark on the mobile site has finished. Editors were more successful with Diskusje-ark. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Feroarings publisearje". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (oerlis) 23 feb 2023, 00.24 (CET)Beäntwurdzje

Your wiki will be in read only soon

bewurkje seksje

Trizek (WMF) (Oerlis) 27 feb 2023, 22.20 (CET)Beäntwurdzje

Wy wurde warskôge dat om 1 maart, om 15 oere Frjentsjerter tiid, alle Wikipedys foar in oere allinnich-lêze wêze sille. Nei dy tiid soe alles wer op oarder wêze moatte, al is it sa dat guon parten fan it systeem mûglik langer nedig hawwe sille om wer folút te gean.
Dêr't it kin: Besykje yn dy tiid net te skriuwen nei Wikimedia-projekten. It ienfâldichst is, de bewurkings foar dy tiid fêst te lizzen, en earst nei ôfrin fierder te gean. Soenen jo al yn ferbeane tiid komme, dan is der grif in brekmelding. Skriuw jo wizigings lokaal fuort, en wachtsje oant de oere foarby is. Dêrnei kin de feroaring dan dochs útfierd wurde. Tink der om: It is mar in oere; der sil ús neat barre, útsein it blau fan de loft komt omleech. Aliter (oerlis) 28 feb 2023, 21.57 (CET)Beäntwurdzje

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back!

bewurkje seksje
 

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Ierdboaiem

bewurkje seksje

As der immen is dy't wit wêr't dit oer giet, kin dy der eat mei dwaan? Op it stuit har de Marianetrôch in keppeling mei Ierdboaiem, mar ik kin út de ynhâld dêrfan net sjen wat at it wêze moat. Aliter (oerlis) 2 mrt 2023, 20.44 (CET)Beäntwurdzje

Der wurdt bedoeld: ûnderoan de Marianetrôch, dêr't wetter ophâldt en de grûn begjint, dus ik haw der ierdoerflak fan makke, want de oare mooglikheid, boaiem (ierde) giet oer de boppeste grûnlaach, dus dat is it yn elts gefal net. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 mrt 2023, 22.05 (CET)Beäntwurdzje
Mar dêr't it wetter ophâldt is dochs dêr't de boppeste grûnlaach leit? Hawar, tank foar de help. Ik bliuw der by dat, at de perblemen mei trochferwizing ea oplost binne, dat wy dan al dy lege trochferwizing ferfange moatte troch stobben. Der hoecht net daalks gâns in bibelboek yn, at it mar genôch is dat eltsenien sjen kin wêrom it net de oare kar is. Aliter (oerlis) 3 mrt 2023, 20.42 (CET)Beäntwurdzje

Posysjekaart Ynskedee

bewurkje seksje

@Kneppelfreed @Ieneach fan 'e Esk Hjoed betocht ik it om in ekstra posysjekaart fan Ynskedee yn te foegjen by stasjon Ynskedee om't it hjoeddeiske stasjon 500 meter rjochts fan it plak sit dêr't ea it stasjon stie (It hjoeddeiske P+R, trep nei it eardere stasjon leit der noch). mar ik krij dizze posysjekaart net wurkjend kin de goede koördinaten net rjocht fine. ek net mei help fan dizze ynstruksjes op de nederlânske wikipedy, nl:Gebruiker:Milliped/Kookboek Positiekaart. Kriget ien fan jimme it al foar inoar? FreyaSport (oerlis) 10 mrt 2023, 13.50 (CET)Beäntwurdzje

@FreyaSport: Ik haw der ris nei sjoen, mar dy plattegrûn fan Ynskedee is in kaart fan Janwillemvanaalst. Dat is in namme dy't ik alris earder tsjinkommen bin, by Emmeloard en Emmen bgl. It is in kaartemakker dy't gjin geografyske koördinaten by syn kaarten set. Dus kinne we dy net brûke foar posysjekaarten. Of it moat wêze dat we fiktive koördinaten brûke (wat dan wol hiel dúdlik oanjûn wurde moat) en weromwurkje fan 'e posysje op 'e kaart nei de koördinaten om 'e stip op it juste plak te krijen. Dan moatte je dus al witte wêr't datjinge is dat je oanjaan wolle. Sa soe it kinne. Wat dy wurkomskriuwing oangiet om sels kaarten te meitsjen, dat giet my boppe de pet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 10 mrt 2023, 23.37 (CET)Beäntwurdzje
@FreyaSport: Ik haw jo posysjekaartberjocht oare koördinaten jûn. Hoe bin ik oan dy koördinaten kommen? No, ik hie ynienen in helder idee. Ik tocht, we hawwe ommers al in kaartsje, dus we hoege gjin nije kaart fan OpenStreetMap te skuorren. As jo op OpenStreetMap op 'e knop exporteren klikke, sa't Milliped yn syn beskriuwing oanjout, komme links boppe de koördinaten fan 'e boppe-, ûnder- en sydrânen fan it troch jo selektearre gebiet yn byld. Dus wat ik dien haw, is de kaart fan Ynskedee dy't wy al hawwe, hiel goed ferlykje mei de kaart op OpenStreetMap en soargje dat de rânen fan it selektearre gebiet dêre persiis oerienkomme mei de rânen fan 'e plattegrûn fan Ynskedee hjir op 'e Wikipedy. Dan kinne je gewoan de koördinaten opskriuwe en hoege je fierders hielendal neat te eksportearjen of wat dan ek fan OpenStreetMap. Besykje it no nochris. As dit goed wurket kinne we it mei wol mear koördinaatleaze plattegrûnen dwaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 mrt 2023, 00.07 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: Ik ha yndie in kaartsje fan commons pakt, en ha der op Openstreetmap besocht de koördinaten by te finen. Mar dat blikte noch net sa ienfâldich te wêzen. tige tank dat it jo al slagge is. FreyaSport (oerlis) 11 mrt 2023, 09.46 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: No't ik it kaartsje op de side der by set ha sjoch ik al dat er in bytsje drok is, de tekst Alde stasjon en Nije stasjon falle hast fuort. FreyaSport (oerlis) 11 mrt 2023, 10.46 (CET)Beäntwurdzje
@FreyaSport: Oplost. Ik haw de labels in wite eftergrûn jûn troch "background=white" ta te foegjen yn 'e programmatuer. Neffens en:Template:Location map#Caption, label_size, background, mark, marksize kinne je sa'n label in eftergrûn jaan yn eltse kleur dy't je mar wolle. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 mrt 2023, 18.44 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk prachtich, tige tank. FreyaSport (oerlis) 12 mrt 2023, 10.46 (CET)Beäntwurdzje

Spoarline ynfoboks

bewurkje seksje

It soe moai wêze as der doch ris in kear in spoarline ynfoboks kaam. Nei foarbyld fan Wikipedia:Spoorlijnsjablonen en Wikipedia:Formatvorlage Bahnstrecke Mar dat is al in dreech ferhaal om te meitsjen. Ik sjoch dat ûnder oaren @Aliter der ris mei dwaande west hat, mar alline it berjocht: SP is oanwêzich de rest ûntbrekt.

FreyaSport (oerlis) 10 mrt 2023, 19.39 (CET)Beäntwurdzje

Ik bin der yntusken oan begûn, Trial and Error. Der moatte 34 berjochten/siden yn Kategory:Ynfoboks Spoarwegen Berjochten opmaak spoarlinetabel komme te stean om de Spoarline ynfoboks wurkjend te krijen ik ha der no 32... FreyaSport (oerlis) 12 mrt 2023, 15.32 (CET)Beäntwurdzje
Ik hâld foar hjoed efkes mei op. It begjint wurksem te wurden, mar ik mis en berjocht. Der moatte 34 berjochten/siden yn Kategory:Ynfoboks Spoarwegen Berjochten opmaak spoarlinetabel komme te stean en ik ha der 33 dat ik mis ien. en dat sil de oarsaak wêze dat it noch net alhiel wurket. Boppe op de bykommende berjochten dy't noch ûntbrekke. FreyaSport (oerlis) 12 mrt 2023, 17.03 (CET)Beäntwurdzje
Hjir meie de oaren bygelyks @Ieneach fan 'e Esk: as @Kneppelfreed: dy't doel ha oer berjochten ek noch efkes nei sjen. sitte noch wat haperingen en foutmeldingen yn, en de hiele boks moat krekt as in ynfoboks nei rjochts. FreyaSport (oerlis) 12 mrt 2023, 21.58 (CET)Beäntwurdzje
@FreyaSport: Ik haw it prettytable-berjocht in stikje koade tafoege dat de tabel nei de rjochterkant fan it artikel ferpleatst. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 mrt 2023, 23.31 (CET)Beäntwurdzje
@FreyaSport, super!! Jo dogge in soad top wurk. As we de ynfoboks tapasse op de siden sille we sjen as alles goed wurket. Foar't jo fierder geane moat faaks de útlis en guon oare dingen noch even better yn it Fysk. Stiet noch in soad Hollânsk yn. Fierders wol ik jo net sizze wolle wat jo dwaan moatte hear, want der sit in soad wurk yn. Gr. Kneppelfreed (oerlis) 13 mrt 2023, 06.49 (CET)Beäntwurdzje
@Kneppelfreed: dat kloppet dat ik noch net folslein klear wie mei it oersetten fan de útlis. FreyaSport (oerlis) 13 mrt 2023, 09.31 (CET)Beäntwurdzje
Wat ik der noch fan wit, wie it doel net om de wrâld-spoarkaart mûglik te meitsjen, mar allinnich dat immen de haltes fan de ferbinings yn Fryslân neame koe. Mar ik wat ik einsal net mear wit, is hoe't der oanjûn wurde moast dat de tramwei fan Boalsert nei Ljouwert foarby Snits oer it spoar gong. At jo der mear mei dwaan kin dêr't wy hjir ferlet fan hawwe: GJG. Aliter (oerlis) 13 mrt 2023, 20.07 (CET)Beäntwurdzje
@Aliter: It is yntusken slagge de Spoarline ynfoboks oan de praat te krijen. It is in Ynfoboks dy't bestiet út meardere berjochten. Ha him ek al ynfoege yn Steatsline A, B en C. It is mooglik om him ek yn de eardere tramferbiningen en spoaren yn Fryslân yn te foegjen FreyaSport (oerlis) 13 mrt 2023, 20.22 (CET)Beäntwurdzje
Ja, ik wit dat der it in protte saken by koene dy't hjir net wienen. Mar de tremmen en spoaren yn Fryslân wie sa fier at ik tocht. It is goed dat jimme al dy ynfoboksen wurkjend krigen hawwe, mar dit wie neffens my yn in tiid dat ús sein wie net te folle berjochten te brûken, en it wie knap lêstich te sjen dat de grutte Ws wyld wienen mei it fergriemen fan kompjûterkrêft. No, wurdt oannaam dat der kompjûterkrêft genôch is, wat fansels net sa is, en de lju dy't oer Frl lêze wolle, kinnen grif alle "klokken en fluiten" derby hawwe. Aliter (oerlis) 13 mrt 2023, 21.02 (CET)Beäntwurdzje

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions

bewurkje seksje
 
Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Probleem mei ofbylden

bewurkje seksje

It liket der op dat der in ynternasjonaal probleem is mei de ôfbylden. en:Wikipedia:Village pump (technical)#Thumbnails not generating. Wertroch in grut tal ôfbylden net lade. FreyaSport (oerlis) 15 mrt 2023, 16.28 (CET)Beäntwurdzje

Ik wol gjin oerset-automaat!

bewurkje seksje

Hoe set ik dat idioate ding út da't wol dat ik Amsterdam (stêd) oerset, wylst ik mei Amsterdam (gemeente) dwaande bin? O, jimme wolle dat o sa graach hawwe, en wy meitsje it sa dat de wiki der tiid oan fergrieme sil. No, wy witte no dat wy dy tiid der oan fergrieme; hoe reitsje wy it wer kwyt? Aliter (oerlis) 15 mrt 2023, 23.03 (CET)Beäntwurdzje

@Aliter: Dat sit yn jo ynstellings op it tabblêd Foarkarren, ûnder it kopke Talen (hast hielendal ûnderoan). Dêr moatte jo it hokje útfinkje foar de opsje "Tagong ta it begjinnen fan in oersetting, op 'e bydrageside, de talelist, en by nije siden oanmeitsjen." Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 mrt 2023, 23.54 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk tankewol hjir wie ik ek al nei oan it sykjen. Behoarlik steurend dy oerset opsje. FreyaSport (oerlis) 16 mrt 2023, 12.01 (CET)Beäntwurdzje
1 Ik haw gjin idee wêr't jo it oer hawwe. 2 Wêr is dat útskreaun, foar at ik net de ienichste bin mei dat perbleem? 3 Wolle jo der al oan dat dy oersetter út tiid kostet? (berjocht fan Aliter)
Drewes (oerlis) 16 mrt 2023, 22.02 (CET)Beäntwurdzje
Jo seine dochs, Aliter, as jo in nije side begjinne wolle, komt der in berjocht yn byld wêryn't jo frege wurde oft jo in artikel fan in oare Wikipedy oersette wolle. Troch it útfinkjen fan dy opsje yn jo ynstellings dy't ik hjirboppe neamd haw, kinne jo dat geseur útsette. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 mrt 2023, 22.07 (CET)Beäntwurdzje
Ja, ik wit wat ìk sein haw, al hie ik ferjitten myn namme derby te setten. (Tankewol Drewes) Mar ik haw gjin idee fan wêr't jò it oer hawwe. Wêr stiet it útlein op de mienskip-siden; faaks helpt it at it dêr oars, of mei mear wurden útlein is. (Dêr komt er: ) Aliter (oerlis) 17 mrt 2023, 21.19 (CET)Beäntwurdzje
O. No ja, as jo my net begripe, dan hiene jo it grif oer wat oars, al wit ik net wàt, en dan binne we byinoar lâns oan it praten. Ik hie it oer in nije feature fan 'e ynteraktive belibbing dy't Wikipedia hjit, ús opkrongen troch ús Ingelsktalige freonen by Wikimedia. Dêr hawwe wy nearne útlis oer, want dan bliuwe je oan it skriuwen. As jo net witte wêr't ik it oer haw, hawwe jo blykber gjin lêst fan dat ding. Dus dan is der neat te rêden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mrt 2023, 00.13 (CET)Beäntwurdzje
No, dat hawwe wy dan berikt. Dy omskriuwing is hast krekt as wat ik sizze soe dêr't wy it oer hienen. Allinnich brûk ik "freonen" oars, mar wy hawwe it dúdlik oer itselde. No't wy itselde hawwe: hoe kom ik der wer fan ôf? Aliter (oerlis) 20 mrt 2023, 20.30 (CET)Beäntwurdzje
Net. Wy kinne as lytse Wikipedy gjin fûst meitsje tsjin Wikimedia, dat reälistysk sjoen sille we opfrette moatte wat ús optsjinne wurdt. Lokkigernôch bestiet de mooglikheid noch om sokke "ferbetteringen" út te setten, sa't ik hjirboppe beskreaun haw, sadat we der gjin lêst fan hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 mrt 2023, 22.03 (CET)Beäntwurdzje

Pornostjerren

bewurkje seksje

Bêste meiwurkers,

As ik de Frysktalige wikipedia sa besjoch dan tilt it op fan de pornostjerren rûnom fan 'e wrâld. Soe soks net mei sa'n tsien persint takinne? No bin ik net preuts mar wy witte hjoed-de-dei dat in soad fan sokken mei moderne slavernij te krijen hawwe. Miskien kin in oar hjir ekris wat fan fine?

Lytsewâld-Augsbuert (oerlis) 25 mrt 2023, 11.57 (CET) Drewes (oerlis) 25 mrt 2023, 19.33 (CET)Beäntwurdzje

Ja, ik bin it mei jo iens. Der is in anonimeling dy't hjir in bulte siden oer porno-akteurs oanmakket, mar dat kinwol in bytsje hoholden wurde. Kneppelfreed (oerlis) 25 mrt 2023, 19.42 (CET)Beäntwurdzje
Oft dy lju twongen waarden kinne wy net witte. Wat ik wol wit is dat de ynhâld fan de stikjes dy't troch ‎88.66.156.72 ynbrocht binne fan nul, nul wearde binne. Om my meie se allegear wiske wurde! Drewes (oerlis) 25 mrt 2023, 20.20 (CET)Beäntwurdzje
Der wurde hjir wol in stikmannich dingen trochinoar helle, fyn ik. Yn it foarste plak fyn ik dat pornoakteurs likefolle yn oanmerking komme om in artikel oer te skriuwen as lykfolwa oars. Dat pornoakteurs yn moderne slavernij libje, is net wier; it is nammers gjin twongen prostitúsje, dat wat hiel oars is. Oft se it wurk dêr't se miskien troch omstannichheden yn telâne kommen binne, allegearre like leuk fine, is in fraach dy't wy net beäntwurdzje kinne. It is wol sa dat der in protte selsmoarden ûnder pornoakteurs binne, wat wiist op it gauris foarkommen fan psychyske problemen. Is dat reden om harren bestean dea te swijen? Fyn ik net.
De anonime meidogger dy't de lêste tiid sa'n soad stobkes oer pornoakteurs oanmakket, is in hiel oar ferhaal. Ik bin yn it algemien al gjin grut fan fan stobkes. Dy jouwe (troch blauwe keppelings op oare siden) de yndruk dat der in artikel oer in beskaat ûnderwerp skreaun is, wylst dat eins net sa is. Neffens de Wikipedyregels moat it meitsjen fan stobkes oanmoedige wurde om't dat oaren oansette soe de side ôf te meitsjen. Yn 'e praktyk is dat neffens my faak net it gefal; omdat eltsenien troch de blauwe keppeling tinkt dat it artikel al skreaun is, bliuwe de stobkes faak stobkes. Dus de bydragen fan dizze anonime meidogger bin ik ek net sa geweldich oer te sprekken.
Oan 'e oare kant moat ik der wol by sizze, dat dizze meidogger goed syn bêst docht. Oars as oare meidoggers fan om utens, dy't der faak mar wat mei de pet nei goaie, follet dizze man de ynfoboksen yn, foeget er kategoryen ta (en ek noch de juste) en makket er sels nije kategoryen oan. We hawwe hjir Fryske meidoggers dy't langer meirinne dy't dat net dogge (dêr't ik harren oan it begjin fan dizze wike noch op oansprutsen haw). Ek makket dizze anonime meidogger net allinnich stobkes oan, mar hy hat ek besteande siden ferbettere en oanfolle, û.m. troch de wurkjiertallen fan guon pornostjerren by de tiid te bringen en ferline wike noch doe't er oanjoech dat Candy Manson en Logan Long ferstoarn wiene, wat by ús lâns gien wie. Dus dat is nuttich wurk.
Dat sein hawwende, bin ik it mei jim iens dat er no wol genôch stobkes oanmakke hat, dat ik bin sa frij west om as behearder fan dizze Wikipedy in berjocht efter te litten op 'e oerlisside fan dizze anonime meidogger. Dêryn haw ik him ferteld hoe't it lân der hjir hinne leit en dat it no fierder mar út wêze moat mei nije stobkes. Ik haw him oanret om op te hâlden mei it oanmeitsjen fan nije stobkes as er net wol dat de troch him no al oanmakke artikels fuortsmiten wurde. Ik hoopje dat dat nijs genôch wêze sil om him nei in oare Wikipedy ferhúzje te litten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 mrt 2023, 23.25 (CET)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk, goed genôch sein. Kneppelfreed (oerlis) 26 mrt 2023, 03.17 (CEST)Beäntwurdzje
Iens. Wutsje 26 mrt 2023, 05.20 (CEST)Beäntwurdzje
Ik wit der allegear net in protte fan; ik kin net iens sjen wa't wat seit. Mar as Meidogger:Lytsewâld-Augsbuert dat wol wit, kin er dan Pornografy net útwtreidzje mei har as syn befinings? Mysha (oerlis)
88.65.176.181 hat it stokje oernaam fan ‎88.66.156.72. It binne wer stobben sûnder ensyklopedyske wearde. Drewes (oerlis) 28 mrt 2023, 19.30 (CEST)Beäntwurdzje
Ik haw ek in berjocht op syn oerlisside efterlitten. Kneppelfreed (oerlis) 28 mrt 2023, 20.41 (CEST)Beäntwurdzje
@Drewes, Kneppelfreed, en Wutsje: Neat gjin stokje oernommen: dit is oerdúdlik deselde meidogger. No, dan hâlde we lekker op mei it duldsum tasjen. Alle stobkes op dit mêd dy't der fan no ôf oan noch by komme, smite we fuort. Mei iens? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 mrt 2023, 22.54 (CEST)Beäntwurdzje
Iens. Wutsje 28 mrt 2023, 23.12 (CEST)Beäntwurdzje
Iens. Kneppelfreed (oerlis) 29 mrt 2023, 01.49 (CEST)Beäntwurdzje
Iens. FreyaSport (oerlis) 31 mrt 2023, 15.40 (CEST)Beäntwurdzje
Net mei iens. Fansels wisten jimme dat al. (Ik tocht dat tafoegjen op nûmer hielendal net mear koe. Mar skynber feroaret it nûmer om't de ferbining mei it netwurk werstarte wurdt.) Skynber kinne wy der dan neat definityfs oer regelje. Mar wy soenen sizze kinne dat as in anonym wat tafoeget wat gjin ferbettering is, dat wy dan net garandearre dat de side bliuwt. Dat mei it advys dat (d)er noris in meidognamme oannimt. Mysha (oerlis)

Hé, wêrom docht my nije fraach it net?

bewurkje seksje

Ik wie mei in nije fraach begûn, mar it wurdt tafoegd as wie it mear oer de slavernij.
Dat, ik hie as titel oanjûn: Help, tefolle ynterwiki:
Ik haw wer wat ferkeard dien: Ik haw eat feroare, en no stiet myn folchlist fol mei alle Ynterwiki dy't der dien wurde. Wát oft ik dien haw wit ik net, dat ik wit net wat ik no útsette moat. Mysha (oerlis) 28 mrt 2023, 13.05 (CEST)Beäntwurdzje

Besykje dit ris: Folchlist -> Aktive filters -> Wizigingssoarte -> Bewurkings fan Wikidata útsette. Wutsje 28 mrt 2023, 23.11 (CEST)Beäntwurdzje
Krekt dy nammen haw ik net allegearre, mar ik haw min ofte mear dy dingen oanklikt, en no is it better. Tank. Mysha (oerlis)

Definityf plus twa: Fulkanus

bewurkje seksje

No, wer in nij gefal oer dy definityf dúdlike regeling. Yn it ferhaal fan Star Trek is der in planeet "Fulkanus", as "Vulcanus", as "Fulcanus", as "Vulcanus". Immen dy't dêr berne is, is in "Fulkaniër", as in "Vulcanier". Dy is dan in "Fulkaans" persoan, as in "Fulkaansk" persoan, as "Vulkaans", as "Vulkaansk", "Vulcaans", "Vulcaansk", "Fulcaans", "Fulcaansk". Of oars is er "Fulkanysk", "Vulkanysk", "Fulcanysk", "Vulcanysk". Kin dy dúdlike regeling noch wat fierder útwreide wurde? Oant no, hawwe wy wat fariaasje. Mysha (oerlis) 14 apr 2023, 10.36 (CEST)Beäntwurdzje

Ik soe sizze: by fiktive planeten en lannen mar safolle mooglik de Ingelske (want dat is it yn 'e regel) stavering oanhâlde om't it dingen binne dy't net echt besteane en dus nei myn miening ek net ferfryske hoege te wurden. Mar by ferbûgings is dat problematysk. Dizze planeet hjit yn it Ingelsk Vulcan. Dat liket op "fulkaan", mar hat dêr neat mei te krijen, want dat skriuwt men yn it Ingelsk mei in o: volcano. Ynstee liket it basearre te wêzen op 'e namme fan 'e Romeinske god Fulkanus, dy't yn it Ingelsk Vulcan hjit, mei't men yn it Ingelsk geregeldwei de Latynske útgong op -us falle lit (bgl. ek by Priam --> Priamus en Ovid --> Ovidius). Ik haw dizze namme yn âldere Nederlânsktalige ûndertiteling dan ek oerset wurden sjoen as Vulcanus, en dat liket my net sa gek ta. Om 'e V en c hjir om te staverjen ta de Fryske F en k liket my net sinfol, al is it skoan mooglik dat ik dat in kearmannich út automatisme dien haw. Tsjintwurdich litte se yn it Nederlânsk yn 'e ûndertiteling gewoan de Vulcan stean, ek as it bedoeld is as in persoan of as eigenskipswurd. Yn it Ingelsk kin dat allegear mei itselde wurd om't de útgong -an (-aansk) dêr ek in eigenskipswurdlike foarm is, mar it beart my as skuorde klokken yn 'e earen om it te hawwen oer "in Vulcan romteskip", dus ik haw dy útgong dan ferfryske ta Vulcaansk. Dan liket it my in lytse stap om ek by persoanen de útgong te ferfryskjen ta Vulcaniër. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 15 apr 2023, 00.55 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk: Siik west, fakânsje, eksamens, mar hjir bin ik wer. Dy "Vulcanus", hjit by ús "Fulkanus". Der is allinnich noch net in side foar Fulkanus. Wurdt dy útgong dan net ferfryske ta "Fulkaansk"? Dan koe de persoan in "Fulkaniër" wêze. Mysha (oerlis)
Ja, mar it giet net om wat dat echt bestiet; it is in fiktive planeet en in fiktyf ras fan bûtenierdske wêzens. It liket my dêrom net sinfol om 'e V en c te ferfryskjen ta F en k, krekt as giet it oer in etnyske groep dy't echt bestiet. In funksjonele Fryske útgong jaan sadat it wurd grammatikaal ferbûgd wurde kin (Vulcanus, Vulcaansk, Vulcaniër) woe ik it mar by litte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 mai 2023, 14.36 (CEST)Beäntwurdzje

Temasiden

bewurkje seksje

De saneamde temasiden binne nea goed ynsteld yn de software. Ik haw in fersyk foar oanpassing yntsjinne. As der beswier is, lit it my dan witte. Wierskynlik moatte siden omneamd wurde, help hjirby is wolkom. Sjoerd de Bruin (overleg) 16 apr 2023, 10.41 (CEST)Beäntwurdzje

Ik haw my nea net folle mei de Temasiden bemuoid, dat ik haw der ek net folle doel oer. Mar jo begripe blykber hoe't dit spul yninoar stekt, dat gean jo gong. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 apr 2023, 00.31 (CEST)Beäntwurdzje
Dankewol! Dizze wiziging is yn 'e software ymplementearre. Sjoerd de Bruin (overleg) 25 apr 2023, 09.20 (CEST)Beäntwurdzje

Negative aspekten WikiWomen-projekt

bewurkje seksje

Pfff. Dat wiene fan 'e middei dúdlik wer allegear bydragen yn it ramt fan dat Wikiwomen-projekt fan learlingen Frysk. No bin ik der mear as twa oeren mei oan 'e gong west om it noch in bytsje by te helpen. Ik moat sizze, as it sa moat is de lol der by my gau ôf. En dy saneamde foarbyldartikels oer Rigtje Boelstra en Trienke Elshof sieten ek grôtfol fouten, net inkeld stylistyske dingen en dûbele stikken, mar gewoan allegear hiel ûnnoazele staveringsflaters. En dat wurdt dan, sa nim ik dochs oan, skreaun troch in learaar... Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 apr 2023, 19.08 (CEST)Beäntwurdzje

@Ieneach fan 'e Esk: Pfff 2, goeie. Dy lju binne fêst fan goede wil en it projekt an sich is sympatyk, mar sa't it no giet kin yndie net. Ik tink oars net dat it in learaar is dy't de stikjes skriuwt. Wy soene se wize kinne op it bestean fan Frysker en de mooglikheid om te oefenjen op in kladblok. Drewes (oerlis) 17 apr 2023, 20.05 (CEST)Beäntwurdzje
Wat jo oer it projekt sizze, bin ik it hielendal mei iens. Mar ik fyn wol dat wy der no wat de dupe fan wurde. It projekt wurdt beävensearre fanút de Afûk, dus ik nim oan dat se fan it bestean fan Frysker op 'e hichte binne. Wat ik wol woe, is dat se earst de tekst fan in side skreaune, dat dêr in learaar nei seach dy't de fouten derút helle en de dûbele stikken, en der in rinnend ferhaal fan makke, en dat se it dêrnei pas opladen nei de Wikipedy. Mar afijn, ik krij de yndruk dat alteast by guon fan dy bern it wurk noch net ôf is om't se it hawwe oer "earste publikaasje", dat we moatte mar ris even ôfwachtsje wat der no bart en de boel wat yn 'e gaten hâlde. Ik hoopje dat dit alle siden binne dy't se oanmeitsje wolle. Mar as dat net sa is en se geane sa troch as it hjoed gie, dan moatte we mar ris kontakt opnimme mei de Afûk, dy't it spul úteinlik betocht hat. Want ik merk der neat fan dat der tafersjoch holden wurdt op wat dy bern dogge. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 apr 2023, 21.35 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk:@Drewes:@Kneppelfreed:@Kneppelfreed:@FreyaSport: Ik bin it hielendal iens mei Ieneach, mar ik tink dat it better is fuortendaliks te hanneljen en de Afûk út te lizzen dat harren projekt wol gefolgen hat foar de minsken fan ús mienskip as der kwalitatyf strieminne artikels skreaun wurde. Elts makket wolris fouten, mar as Ieneach oeren oan de gong is om de artikels wat by te helpen, dan kostet dat fierstente folle tiid en dan hellet it iene projekt (Wikiwomen-projekt) it oare projekt (Wikipedy) ûnderút. --RomkeHoekstra (oerlis) 18 apr 2023, 09.09 (CEST)Beäntwurdzje
Miskien is it in idee om dit projekt efkes gewurde te litten. Dus der net gelyk oan 'ferbetterje', mar it kopke oan dizze side wurdt noch wurke yn plak fan de staveringslabel derop plakke. As dit aardige projekt dan klear is kin it yn ien kear bywurke wurde.Lytsewâld-Augsbuert (oerlis) 18 apr 2023, 09.41 (CEST)Beäntwurdzje
Ik bedoel it net ûnfreonlik, mar wa pakt dat bewurkjen skielk dan op? Ieneach hat der no al oeren mei oan 'e gong west en as der ynearsten neat dien wurdt, nimt dat wurk allinne mar ta. It kopke oan dizze side wurdt noch wurke is moai, mar moat neffens my net te lang stean bliuwe, heechút in wike. As it der moannen letter noch stiet, dan is dat fierstente lang. It giet hjir neffens my ek net allinne om in moai mannich artikels, it giet ek om de kwaliteit fan de artikels. En as dy min lêsber, grôtfol fouten mei dûbele stikken en/of hiele ûnnoazele staveringsflaters skreaun wurde en sa ek noch in hiel skoft stean bliuwe, dan sjit it syn doel foarby en docht it allinne mar ôfbrek. RomkeHoekstra (oerlis) 18 apr 2023, 10.27 (CEST)Beäntwurdzje
Miskien kin der in kopke ‘’projekt fan learlingen mei dosint’’ makke wurde? Dan begrypt eltse lêzer dat der noch oan wurke wurdt. Ik soe al ‘ús’ ferbetteringen weromsette nei dy earste learlingeferzje en dan it kopke taheakje. Boppedat is it oer twa moanne fakânsje en sil ien en oar grif wol ôf wêze. Miskien sitte der aansen by sokke learlingen wol ien of twa dy’t geskikt binne om as robot de standertflaters te ferbetterjen. Sokken binne gauris tûker mei de kompjûter as de measten fan ús âldens.Lytsewâld-Augsbuert (oerlis) 18 apr 2023, 12.11 (CEST)Beäntwurdzje
Freegje my ôf werom der nije foarbyld siden makke binne, der steane foarbylden genôch op de projektside. Wikipedy:Froulju sûnder side. Ha de yndruk dat de dosinten en oare begelieders net goed op'e hichte binne fan de projektside. FreyaSport (oerlis) 18 apr 2023, 13.05 (CEST)Beäntwurdzje
Ik slút my by @RomkeHoekstra@Ieneach fan 'e Esk@FreyaSport oan. We kinne even sjen oft der de kommende dagen noch sokke siden makke wurde en ja dan moatte we even kontakt opnimme by de afûk. Want dizze siden sjogge nearne nei. It lykje hast wol útpebearsels fan solisitaazje brieven. Ik wol dat eltsenien de kâns krijt omega mei dit projekt te wurkjen mar it moat net gean yn it neidiel fan ús. Ik wol beslist wol even wat helpe mar haw gjin nocht oan om oerenlang dy rommel te ferbetterjen. Ik bin bang as we it stean litte sa’t @Lytsewâld-Augsbuert oanjout dy siden nei in stikmannich moanne letter der net folle better by stean. As we de afûk wize op de regels fan de wikipedy dan is der faaks better tafersjoch op hoopje ik. Kneppelfreed (oerlis) 18 apr 2023, 17.34 (CEST)Beäntwurdzje
@Drewes, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, FreyaSport, en Lytsewâld-Augsbuert: Ik haw nochris even weromsjoen en for the record bin ik om 16.40 hinne begûn mei it wurk, en om 19.08 prate ik de frustraasje even fan my ôf by Drewes. Dat is dus krapoan twa en in heal oere. En doe hie ik allinne noch mar sjoen nei de ynlieding, de boarnefernijing, de kategory-yndieling en yn ien gefal de ynfoboks, en hie ik it rûchste fan 'e dûbele stikken derút suvere en hjir en dêr in staveringsflater dy't my opfoel sûnder dat ik derom socht. Ik wol wol even dúdlik oanjaan dat ik fansels net de iennichste bin dy't hjir wurk yn stoppe hat. Drewes hat der ek mei dwaande west en Kneppelfreed hat de side oer Sylvana IJsselmuiden nochris goed neisjoen, seach ik.
Ik wurdearje it dat Lytsewâld-Augsbuert meitinkt, mar ik smyt fansels net dy twa en heal oere wurk fuort. Efternei, dat jou ik grif ta, hie it miskien yndie better west om der allinne mar "Wurk" boppe te setten en ôf te wachtsjen hoe't it him ûntwikkele, mar dat skip is no útfearn. Der likegoed noch "Wurk" boppe sette, is miskien foarearst yndie de bêste oplossing. In apart berjocht oanmeitsje soe kinne, mar ik fyn eins net dat wy ús oanpasse moatte oan dy bern. Krektoarsom, sy moatte harren oan standerts fan 'e Wikipedy oanpasse. Wy behannelje harren bydragen al oars as dat we wend binne, want as we it dien hiene sa't we it oars dogge, dan wiene in hiel soad fan dy nije siden linea recta it jiskefet yn gien.
Sa't RomkeHoekstra skriuwt, moat it berjocht "Wurk" net te lang stean bliuwe, mar in maksimum fan in wike fyn ik te koart, wat langer moat wol kinne. It moaiste soe dan wol wêze dat der oan dy siden wurke wurdt, sadat we sjen kinne dat der foarútgong boekt wurdt. Ik fyn dat RomkeHoekstra ek gelyk hat dat op dizze manier it iene projekt it oare ûnderút hellet. Ik lês op 'e webside fan 'e Afûk (hjirre) dat learlingen "mei-inoar wurkje oan harren artikels ûnder begelieding fan dosinten en de minsken fan Wikipedia." Dat steurt my wol in bytsje, want se hawwe neffens my wolteld ien kear kontakt mei ús opnommen, mear as in jier lyn, en doe't ik dêrop reägearre (sjoch: Meidogger_oerlis:Welberry), is dêr nea antwurd op kommen. Ik tink dat se gjin flau idee hawwe fan hoe't hjir op 'e Wikipedy kommunisearre wurdt. Dat soe dan mei-iens ek ferklearje wêrom't se neat lykje te witten fan 'e projektside dêr't Aliter en fral ek FreyaSport sa'n soad tiid en wurk yn stutsen hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 apr 2023, 01.09 (CEST)Beäntwurdzje
Miskien moatte we dochs ek in ekstra berjocht oanmeitje mei Wurk Wikiwoman of sa wat mei in ferwizing nei de projektside, en dat meidoggers yn de gearfetting oanjouwe dat it om in artikel fanút it projekt giet bygelyks #Wikiwomen. Ha net it idee dat der de dielnimmers en de begelieders @Welberry oan it projekt bekend binne mei de projektside en dermei mei de hanwizingen hoe't wikipedy wurket. FreyaSport (oerlis) 19 apr 2023, 09.43 (CEST)Beäntwurdzje
Goed, mar wat bart der no? Wurdt der kontakt mei de Afûk opnommen of wolle jim dit noch langer oansjen? Ik moat earlik wêze dat dit projekt myn belangstelling net sa hie en ik wol net eamelje, mar it hie faaks better west om fuort by de mienskip oan de belle te lûken nei 't de earste rige fan artikels kaam, dus net wachtsje oant it argewaasje begjint te jaan. Sjoch, as ik as lêzer foar de aardichheid in kear op in Fryske side sjen wol en ik kom fuort sa'n artikel tsjin, dan wie it by my fuort oer. Sa wurde de lju nei de siden fan oare talen jage, dy't net stiiffol fouten steane en miskien ek noch ris ynformativer binne. Soks moatte wy net ha. Ieneach hat folslein gelyk dat by it skriuwen foar Wikipedy ek kommunikaasje mei oare meiwurkers heart. As immen fan de Afûk gjin reaksje jout op in andert fan Ieneach, weryn't er dochs syn fragen of soargen oer it projekt beskriuwt, dan soe men dêr út opmeitsje kinne dat der sprake is fan ienrjochtingsferkear. It is wat negatyf, mar it liket op in hâlding fan "smyt de stikken der mar op en hja rêde harren der dêr wol mei". Ik bin sels de lêste tiid in soad mei de doarpen dwaande nei't ik der achter kaam dat de ynformaasje dêr fakentiden net mear kloppet. It is in bealch fol wurk, mar ik mei dat graach dwaan. En sa hat elk hjir niget oan syn eigen ûnderwerpen. Wat ik dêrmei sizze wol is dat wy net sitte te wachtsjen op it wurk fan in oar om de kwaliteit fan Wikipedy heech te hâlden en der is sa ek al in soad te dwaan. Ik bin no ienris in Wâldsjer en it liket my it bêste ta om fuortendaliks dúdlik te meitsjen dat wy sa'n projekt moai fine, mar dat wy op syn minst ferwachtsje meie dat alle stikken troch in dosint op taal en styl neisjoen wurde. As der dan dochs wer strieminne artikels op smiten wurde, dan koart om 'e hoeke en fuort it jiskefet yn. RomkeHoekstra (oerlis) 19 apr 2023, 10.09 (CEST)Beäntwurdzje
Moarn allegear,
Goed dat jim dit oanjouwe. It klinkt oft de stikken dy't no online set wurde gewoanwei noch net ôf binne en fansels is dat net de bedoeling: de bedoeling is om mear Fryske siden te meitsjen en mear kunde oer Fryske froulju de wrâld yn te bringen, net dat immen ek mar 'wurk fan it wurk hat', om it sa mar te sizzen. Ik sil hjir fuort achteroan. As jo wol in stik tsjinkomme dat noch net ôf is, miskien in idee om yndie sa'n labeltsje derboppe te hingjen dêr't út bliken docht dat der noch oan it stik wurke wurdt?
Fierder binne hâlde wy ús wis dwaande mei hoe't Wikipedy wurket, yn it projekt wurkje we nau gear mei Wikimedia Ierlân en Baskelân. Dy ynformaasje kinne jo ek allegear fine op de webside wikiwomen.eu, mochten jo fragen hawwe of kontakt opnimme wolle mei de projektmeiwurkers kin dat ek fia dy webside en dan fia 'contact'. Yn alle gefallen tank foar it taggen en my op de hichte stellen, ik gean der achteroan en kom derop werom. Welberry (oerlis) 19 apr 2023, 10.27 (CEST)Beäntwurdzje
@Welberry@Welberry: Goeie. Ik bin bliid dat jo fan jo hearre litte. Ik stie yn bestân om hjoed sels ris kontakt op te nimmen mei de Afûk, mar dat hoecht no dus net mear.

Lit ik begjinne mei it goede nijs. De earste bydragen oan 'e Wikipedy yn it ramt fan it WikiWomen-projekt binne bêst aardich ferrûn. Ik haw yn 'e LC lêzen (dêr't de skreaune artikels mei namme en tanamme neamd waarden) dat it dêrby om in groepke learlingen fan it Drachtster Lyceum gie. Mar ôfrûne moandei gie it mei in oare groep hielendal mis, sa't jo perfoarst út boppesteande al opmakke hiene. Ik soe jo even wize wolle op [1] en [2] en [3]. Dit binne typyske foarbylden fan hoe't dy artikels hjir oanlevere waarden. Sa kin it net, want wy binne in serieuze ensyklopedy en, krekt sa't meidogger RomkeHoekstra hjirboppe seit, as lêzers fan 'e Wikipedy sa'n side ûnder eagen krije, dan sykje se har ynformaasje tenei wol op 'e Nederlânsktalige Wikipedy en komme se hjir nea wer. Sokke bydragen binne fier ûnder de maat en ornaris wiskje wy soks hjir daliks. Allinnich om't dit om it WikiWomen-projekt gie, hawwe wy dat yn dit gefal net dien.

En dan wol ik jo hjir ek noch even op wize: in side dy't wól daliks wiske is, om't it dúdlik net serieus bedoeld wie. Ik haw de tekst even weromhelle en op in subpagina fan jo meidoggerside set: Meidogger:Welberry/Jorn van der Vliet. It is in sabeare biografy fan in klasgenoat, skreaun troch in meidogger dy't him- of harsels Hurmpsy neamt. Dit is in soarte fan digitale graffiti en dus eins fandalisme. Soks is fansels hielendal net de bedoeling.

Sa't ik hjirboppe al in kear neamd haw, liket it my it bêste en ienfâldichste ta dat de learlingen harren artikels earst gewoan yn in tekstferwurkingsprogramma skriuwe. Dan kinne se it ynleverje by de dosint, sadat dy de fouten en de dûbele stikken derút helje kin, of se dêrop wize sadat se dy der sels út helje. Pas nei't der in rinnend en (sa goed as) flaterfrij ferhaal ûntstiet, soe it artikel opladen wurde moatte nei de Wikipedy. In oare mooglikheid, dêr't Drewes hjirboppe op wiisde, is de "sânbak", sa't dat faak neamd wurdt. Sa't ik in subpagina oan jo meidoggerside taheakke haw oer dy Jorn van der Vliet, sa kinne de learlingen ek subpagina's oan har eigen meidoggersiden fêstmeitsje, en dan kinne se dêr mar omraak prebearje en kladferzjes skriuwe sûnder dat de Wikipedy derûnder lijt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 apr 2023, 16.14 (CEST), Drewes (oerlis) 19 apr 2023, 17.10 (CEST) Kneppelfreed (oerlis) 20 apr 2023, 07.24 (CEST)Beäntwurdzje
Goeiemiddei allegear, it kloppet yndie dat der wat ferkeard gien is en de artikelen te betiid publisearre binne. We binne der efteroan om de flaters út de teksten te heljen. Ik soe sizze, as jim in artikel tsjinkomme dat dúdlik noch sokke flaters befettet, hingje der in maintenance tag oan sadat dúdlik is dat der noch oan wurke wurdt.
Oer it artikel dat dúdlik fandalisme is: dat kin fansels net en moat fuort ferwidere wurde. De learling wurdt derop oansprutsen. Mochten jimme noch oare fragen of opmerkingen of wat dan ek hawwe, skromje net en nim kontakt op mei de projektmeiwurkers fia de kontaktgegevens op wikiwomen.eu, wy gean graach yn petear om nei alle mooglikheden te sjen. Welberry (oerlis) 20 apr 2023, 13.13 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk:@Kneppelfreed:@Drewes:@Welberry:@FreyaSport:@Lytsewâld-Augsbuert: Wy ha it hjir oer 'de negative aspekten' fan it WikiWomen-projekt en ik wol dêr noch wol graach wat oan tafoegje foar de meidoggers hjir. It liket sympatyk en wy -fan ús kant- meie der wis wol wiis mei wêze dat der in soad artikels oer froulju oan Wikipedy tafoege wurde. Dus dêr giet it my no eefkes net om. Mar wat langer ik der oer nei tink, wat mear ik my ôffreegje oft sa'n projekt wol by de ideeën fan Wikipedy past. It giet my no eefkes net oer wat no rint, mar oer hoe't wy hjir yn 'e takomst mei omgean moatte.

Wy wurkje hjir allegear op folslein frijwillige basis en wat ik hiel wichtich fyn: elts is 100% frij yn 'e kar fan ûnderwerpen. Krekt dat makket Wikipedy foar elkenien hiel leuk. Dêrnjonken wurdt nimmen hjir keard op grûn fan hokker reden ek; jo hoege net te sollisitearjen, gjin curriculum vitae yn te leverjen. En wolle jo de eigen namme net bekend meitsje dan brûke jo in alias. Wy witte hast of hielendal neat fan inoar en dêrmei is foar elk de drompel sa leech mooglik mei te dwaan.

Dus as der ferlet is fan mear artikels fan in beskaat ûnderwerp, dan stiet dat elts frij om dy te skriuwen. Dat it iene ûnderwerp mear omtinken kriget as it oare is in gefolch fan dy frije kar: sa binne der by Wikipedy oer de Feriene Steaten mear lemma's skreaun as oer Yndia. Dat is spitich foar minsken dy't wat mear oer Yndia witte wolle, mar tagelyk in útnoeging foar harren om mei te dwaan en dêr oer te skriuwen.

No't jonges en famkes yn it ramt fan dit, troch de EU subsidiearre, projekt de opdracht krije om foar Wikipedy biografyen oer froulju te skriuwen, rekket dy frije kar foar ûnderwerpen dochs wat ûndersnijt. Net alle bern sille dy oanstjoering fan ûnderwerp leuk fine en dan krije jo sokke stikjes as Meidogger:Welberry/Jorn van der Vliet fan Hurmpsy. Wy wiene eartiids net oars as wy dingen 'moasten'. Ik tink dat wy as meidoggers ús der fan alles by foarstelle kinne as hjir immen sizze soe wêr't wy oer skriuwe moatte. Foar de measten wie de aardichheid dan gau oer. Wikipedy draait folslein op frijwillige basis en it is fan belang dat ek jongerein de leuke kant fan Wikipedy leare. Dat dogge jo troch harren de frije kar te jaan. Dus sûnder dat ik de bêste bedoelings fan de Afûk dêrby yn twifel lûke wol, giet my wat langer ik der oer neitink it jimmeroan huveriger oer de lea. De basale fraach dy't wy ús foar in oare kear stelle moatte is, oft wy der oan meiwurkje wolle dat oare organisaasjes minsken of bern oanstjoere om foar Wikipedy stikken oer in opdroegen ûnderwerp te skriuwen. Ik bin fan betinken dat ek foar skriuwende bern foar Wikipedy de frije kar foarop stean moat--RomkeHoekstra (oerlis) 20 apr 2023, 13.49 (CEST).Beäntwurdzje
@RomkeHoekstra, Kneppelfreed, Drewes, FreyaSport, Welberry, en Lytsewâld-Augsbuert: Dêr bin ik it hielendal mei iens. Ik haw dat ferline jier, doe't der foar it earst sprake wie fan it WikiWomen-projekt, al oanstipt yn myn reäksje op 'e oerlisside fan Welberry. Yn it foarste plak fyn ik dat froulju op 'e Wikipedy net oan it krapperein komme. Is der in ferskil tusken hoefolle siden oer manlju en hoefolle oer froulju geane? Ja. Mar dat komt om't froulju foar 1900 oant 1950 net yn tel wiene. Alle politisy fan foar dy tiid, alle diplomaten, ambachtslju, militêren, geastliken, wittenskippers, neam mar op, wiene manlju. Inkeld as se út in tige begoedige sosjaal fermidden kamen, koene hiel frijfochten froulju keunstskilderesse of skriuwster of sokssawat wurde. Dus dat der mear siden oer manlju binne as oer froulju is net mear as logysk. Dêr kinne je wat fan fine -- dêr fyn ik ek wat fan -- mar dat is wol de reäliteit en ik doar wol te stellen dat der nea likefolle Wikipedy-artikels oer froulju as oer manlju wêze sille, want dy histoarysk bepaalde efterstân is net fuort te wurkjen. Dus it útgongspunt fan it WikiWomen-projekt bin ik it net mei iens.

It is skoan mooglik dat guon learlingen it wol moai fine om in artikel oer in frou te skriuwen, dêr wol ik ôf wêze. Mar it liket my hoe dan ek better om skoalbern sels in ûnderwerp kieze te litten dêr't se har foar ynteressearje, dat oanslút by harren belibbingswrâld. In fideospultsje of in muzyksingle of sa. Eat mei sport. Of miskien in nij model mobile tillefoan -- ik wit net wêr't de jongerein fan tsjintwurdich him mei dwaande hâldt. As se der niget oan hawwe, sil de oanstriid om nochris in artikel te skriuwen, bûten it skoalprojekt om, navenant grutter wêze. Ik wit noch wol doe't ik op 'e middelbere skoalle siet en beslist in beskaat soarte boeken (literatuer mei in grutte L, sil 'k it mar neame) lêze moast foar de lêslisten fan Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk. Foartiid wie ik altyd wol yn in boek oan it lêzen: westernromantsjes bgl. fan Colt .45, aventoereromans, histoaryske romans oer Maurits en Freark Hindrik, de boeken oer hynders yn Austraalje fan Elyne Mitchell... Mar nei't se my tsjin heuch en meuch yn dy lêslist opkrongen, haw ik wol tsien jier hast gjin boek mear iepenslein. Ik bin bang dat it sa mei dit WikiWomen-projekt ek beteare sil. Dat soe wol spitich wêze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 apr 2023, 15.23 (CEST)Beäntwurdzje
@RomkeHoekstra, Kneppelfreed, Drewes, FreyaSport, Welberry, Lytsewâld-Augsbuert, en Ieneach fan 'e Esk: Ik bin it er mei iens dat it net ienfâldich is om oer in ûnderwerp te skriuwen dêr't je neat mei ha, dat wurket gewoanwei net. Mar ik tink dat Wikipedy:Froulju sûnder side/Nedige siden oer froulju dat breder lútsen is dan allinne de Fryske froulju, al in aardig ferskaat oan ferskillende ûnderwerpen stiet, fan wittenskipsters en sportfroulju oan't politisy. FreyaSport (oerlis) 20 apr 2023, 17.32 (CEST)Beäntwurdzje
@FreyaSport: It koe om my noch wol folle breder, mar "in frou" kieze soe al in ferbettering wêze. No moatte se "in Fryske frou" kieze en dat is sykje nei in nulle yn in heaberch, want fierwei de measte Fryske froulju is al in stik oer skreaun. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 apr 2023, 18.19 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, Drewes, FreyaSport, Welberry, Lytsewâld-Augsbuert, en FreyaSport:
Tsja, it ferhaal fan Ieneach komt my bekend foar. Dy ferplichte list fûn ik ek ferskriklik, ik ha my der mei útreksels fan oaren troch hinne wrotten. Famkes dogge dat yn 'e regel folle better. Lit ik no in skoft lyn in hiel stik lêzen ha dat it ûnderwiis te min rekken hâldt mei jonges. Jonges dogge it minder goed troch de faak feminime wize fan lesjaan. Ik wyt net mear wêr't ik dat lêzen ha, mar fûn niiskrektsa noch in stikje dat wat dat oanbelanget wol nijsgjirrich is: Breinonderzoek: Jongens leren anders dan meisjes.
En Ieneach hat neffens my ek gelyk dat de efterstân fan lemma's oer froulju te ferklearjen falt mei't froulju pas sûnt de jierren 1970 de mooglikheid krigen om harren maatskiplik te ûntjaan. Wat dat oanbelanget fyn ik 18,5% noch in hiel aardich perzintaazje. Hartstikke moai dat der artikels oer froulju skreaun wurde, hoe mear hoe better soe ik sizze. Mar net 'yn opdracht fan'. Lit dyjingen dy't fine dat der mear artikels oer froulju komme moatte dat fral sels dwaan en lit oaren frij om sels te kiezen. Boppedat: der kinne wol mear groepen fan minsken wêze dêr't wat minder oer skreaun is, dus ik freegje my ôf wat it folgjende projekt wurdt.RomkeHoekstra (oerlis) 20 apr 2023, 19.06 (CEST)Beäntwurdzje
Alle arguminten foar frijheid kin ik ûnderskriuwe. Wol soe ik ien aspekt noch beneame wolle. Oft it no it WikiWomen-projekt is of hokker projekt dan ek, de kombinaasje fan learlingen Fryske taal en it ûntdekken fan hoe’t jo in bydrage oan ús taal leverje kinne, fyn ik tige wichtich. Miskien sille der mar ien-twa learlingen út trije-fjouwer projekten oerbliuwe. Mar bydrage, al is it út jo tydlike studintekeammerke yn Austraalje wei, kin grutte effekten hawwe op ‘e takomst fan in lytse taal. As jo ienris, krekt as wy, troch in taal yn it nekfel grypt binne, lit dy taal net gau wer los.Lytsewâld-Augsbuert (oerlis) 21 apr 2023, 09.51 (CEST)Beäntwurdzje
Dêr hawwe jo hielendal gelyk oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 apr 2023, 15.15 (CEST)Beäntwurdzje

Your wiki will be in read-only soon

bewurkje seksje

MediaWiki message delivery 21 apr 2023, 02.41 (CEST)Beäntwurdzje

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process

bewurkje seksje

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 26 apr 2023, 21.00 (CEST)Beäntwurdzje

Reisbeurzen voor Wikimania

bewurkje seksje

Dit jaar vindt Wikimania van 16 - 19 augustus plaats in Singapore.

Wikimania is de jaarlijkse wereldwijde conferentie voor iedereen die betrokken is bij een van de Wikimediaprojecten. Wikimedia Nederland kan een beperkt aantal reisbeurzen beschikbaar stellen voor Wikimedianen die erbij willen zijn. Een volledige beurs is maximaal € 2.500. Het is ook mogelijk een beurs aan te vragen voor een deel van de kosten. Aanvragen van een beurs kan tot 25 mei door het invullen van dit formulier.  

Om een beurs aan te vragen hoef je geen lid te zijn van Wikimedia Nederland.  Het liefst geven we in ieder geval één beurs aan iemand die nog nooit eerder naar Wikimania is geweest. SRientjes (oerlis) 2 mai 2023, 15.26 (CEST)Beäntwurdzje

Frommes?

bewurkje seksje

It is allegear bart wylst ik siik wie, ensafh, mar wêr giet it oer? Der binne in protte bern út Drachten dy't hjir mei dwaande binne, mar der liket noch net iens in side foar it projekt te wêzen. Hat dy skoalle gjin learaar dy't der eat oer sizze kin? En oars: is it WikiWiif of WikiFrommens, of ? Mysha (oerlis) 23 mai 2023, 11.27 (CEST)Beäntwurdzje

@Mysha Der is in projektside Wikipedy:Froulju sûnder side mar ha net de yndruk dat der gebrûk makke wurd fan wat wy harren oanbiede. (sjoch ek de diskusje Wikipedy:Oerlisside#Negative_aspekten_WikiWomen-projekt.) - FreyaSport (oerlis) 23 mai 2023, 15.30 (CEST)Beäntwurdzje
Sa fier wie ik eins noch net (mar at der in side oer is, dan kin dêr fansels ek in keppeling by nei in side oer wat de spesjalisten oer it projekt witte moatte). Ik wie noch net fierder as wat de lêzer oan moat at der earne stiet "Dizze side is oanmakke troch/foar it projekt WikiFroulju". Dan wol de lêzer mear witte oer wat dat projekt is, en ik soe graach sjen dat immen fan dat projekt dat sels skriuwt. Mysha (oerlis)

Selection of the U4C Building Committee

bewurkje seksje

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 27 mai 2023, 06.20 (CEST)

Troch de stobben de stobben net mear sjen.

bewurkje seksje

De Kategory:Stobbe moat ris flink opromme wurde. Jin sjogge troch de stobben, de stobben net mear. Ik bin hjoed al begûn mei opromjen en ha al aardich wat opromme, troch se yn oar stobbe-berjocht te jaan as troch in stobbe berjocht fuort te heljen om't it artikel dêr't it berjocht op stie, gjin stobbe mear is. Bin oant de F ta kaam. FreyaSport (oerlis) 8 jun 2023, 20.49 (CEST)Beäntwurdzje

Ha yntusken de Kategory:Stobbe-sport ek al aardich opromme, bin al oant de N ta. (Myn ekskús foar de oerlêst) Mar der mei noch wol ris in goede biezem troch de Kategory:Japansk fuotballer. de Kategory:Stobbe-fuotballer bestiet foar in grut part út Japanske fuotballers dy't net allegearre like relevant binne foar de Fryske Wikipedy.
FreyaSport (oerlis) 10 jun 2023, 11.13 (CEST)Beäntwurdzje
De Kategory:Stobbe-geografy yntusken ek opromme, net alhiel sa as ik it foar eagen hie, it yn aparte kategoryen setten fan stêden en gemeenten bliek net helber te wêzen, om't dizze faaks kombinearre binne.
Fjierders stiene yn dizze kategory in hiel soad siden neamd dy't gjin stobbe mear wiene.En ik kaam in gefaltsje Wa wit mear tsjin.
FreyaSport (oerlis) 13 jun 2023, 15.50 (CEST)Beäntwurdzje
Goeie, @FreyaSport, no yn elts gefal tige by tige dat jo de biezem hjir even troch helje. No moat it aanst folle oersichtliker wêze. Kneppelfreed (oerlis) 13 jun 2023, 18.52 (CEST)Beäntwurdzje
Bin foar earst klear mei it opromjen fan de stobben, it is noch net alhiel nei't sin mar wit efkes net yn hokker stellingkast ik de oerbleaune stobben delsette moat. Der binne yn elts geval in protte nijsgjirrige stobben, tusken de stobben tefoarskyn kaam. FreyaSport (oerlis) 14 jun 2023, 17.05 (CEST)Beäntwurdzje
Betocht my juster dat it handiger wie om noch wat ynformaasje oer it brûken fan it {{stobbe}} berjocht oan de kategoryen ta te heakjen.
Hooplik duorret it mei dizze ynformaasje der by, krekt wat langer foardat er wer in himmel aksje komme moat yn de stobbe kategoryen.
FreyaSport (oerlis) 15 jun 2023, 09.54 (CEST)Beäntwurdzje
En doe dondere der fannemoarn noch in blik mei biografy stobben út de kast. Dit blik yntusken ek opromme en in trochferwizing op it blik pleatst. FreyaSport (oerlis) 15 jun 2023, 11.51 (CEST)Beäntwurdzje
@FreyaSport: Tige tank foar jo ynset. Wat it restant fan 'e siden yn Kat:Stobbe oangiet, dêr haw ik de bouwurken en organisaasjes noch út suvere. Fan 'e organisaasjes soene fierder de bedriuwen noch ôfspjalte wurde kinne as jo dat oanlokket. Fierders soene de nammen, kranten en tydskriften en technology noch aparte kategoryen krije kinne, mar dat wurdt my no te let. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jun 2023, 02.04 (CEST)Beäntwurdzje
Ek myn kompliminten foar jo wurk!--RomkeHoekstra (oerlis) 16 jun 2023, 08.46 (CEST)Beäntwurdzje
Fannemiddei betocht om de Kategory:Stobbe-fuotballer dochs noch op te splitsen neffens it nasjonale alvetal dêr't de fuotballers foar spylje, danwol spile ha. FreyaSport (oerlis) 16 jun 2023, 17.10 (CEST)Beäntwurdzje
De kategory:Stobbe-fuotballer is tot oant de lêste fuotballer opromme, en bestiid no út 63 ûnder kategoryen. Dat ik dit net daalks betocht ha om it sa te gean dwaan mei dizze kategory. FreyaSport (oerlis) 17 jun 2023, 09.59 (CEST)Beäntwurdzje

Announcing the new Elections Committee members

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 28 jun 2023, 19.59 (CEST)Beäntwurdzje

Deploying the Phonos in-line audio player to your Wiki

bewurkje seksje

Hello!

Apologies if this message is not in your language, ⧼Please help translate⧽ to your language.

This wiki will soon be able to use the inline audio player implemented by the Phonos extension. This is part of fulfilling a wishlist proposal of providing audio links that play on click.

With the inline audio player, you can add text-to-speech audio snippets to wiki pages by simply using a tag:

<phonos file="audio file" label="Listen"/>

The above tag will show the text next to a speaker icon, and clicking on it will play the audio instantly without taking you to another page. A common example where you can use this feature is in adding pronunciation to words as illustrated on the English Wiktionary below.

{{audio|en|En-uk-English.oga|Audio (UK)}}

Could become:

<phonos file="En-uk-English.oga" label="Audio (UK)"/>

The inline audio player will be available in your wiki in 2 weeks time; in the meantime, we would like you to read about the features and give us feedback or ask questions about it in this talk page.

Thank you!

UOzurumba (WMF), on behalf of the Foundation's Language team

27 jul 2023, 04.26 (CEST)

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

bewurkje seksje

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 28 aug 2023, 17.35 (CEST)Beäntwurdzje

Wat docht dy trein?

bewurkje seksje

Op de [fy:|foarside] stiet in plaatsje fan in trien mei 'In trein siket syn wei troch in wintersk Lombardije.'

It griist my oan, mar wylst it my dúdlik is dat in Fryske trein net "syn wei siket", bin ik net wis wat der better past. Neffens Google is it "makket syn wei", wat net mear sa út it Hollânsk is, mar al in bytsje Ingelsk liket. Frysker hat "hy wrot him in wei", wat grif al sa is, mar hjir soe ik it net sizze om't it net wier - och heden, ik ben net oanmelde - wrotte is. It makket foar dy trein net in in soad út dat de omkriten snie hawwe. Hat immen in goed alternatyf? 212.203.0.54

(nl) Verouderd artikel over een Fries Statenlid

bewurkje seksje

Hallo, ik weet niet of dit de juiste plek is om dit te melden, maar ik kwam het zwaar verouderde artikel Theo van de Bles tegen, waar staat dat hij nu Statenlid is, terwijl hij dat sinds 2009 niet meer is. Nou lukt Fries lezen mij meestal wel, maar schrijven zal niks worden (ik woon verder ook niet in Friesland). Ik heb het Nederlandse artikel over hem aangepast zodat die weer actueel is, maar meld het hier ook even. (En gezien dat artikel zwaar verouderd is acht ik de kans klein dat mijn opmerking op de overlegpagina van het artikel zou worden opgemerkt). Groet, Pennenetui3000 (oerlis) 14 sep 2023, 15.04 (CEST)Beäntwurdzje

@Pennenetui3000, tige tank dat jo dit even op it aljemint brocht. De side is ûnderwilens by de tiid brocht. Gr. Kneppelfreed (oerlis) 14 sep 2023, 18.25 (CEST)Beäntwurdzje
@Kneppelfreed, graag gedaan en u bedankt voor het opknappen! Pennenetui3000 (oerlis) 14 sep 2023, 20.59 (CEST)Beäntwurdzje
De dank gaat uit naar @Drewes die het artikel aangevuld heeft. Kneppelfreed (oerlis) 14 sep 2023, 21.50 (CEST)Beäntwurdzje
Ah, dat had ik niet gezien inderdaad, in dat geval Drewes bedankt ja :) Pennenetui3000 (oerlis) 14 sep 2023, 22.48 (CEST)Beäntwurdzje

Your wiki will be in read-only soon

bewurkje seksje

Trizek_(WMF) (talk) 15 sep 2023, 11.23 (CEST)Beäntwurdzje

== Opportunities open for the Affiliations Committee, Ombuds commission, and the Case Review Committee ==

bewurkje seksje

Hi everyone! The Affiliations Committee (AffCom), Ombuds commission (OC), and the Case Review Committee (CRC) are looking for new members. These volunteer groups provide important structural and oversight support for the community and movement. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to apply. There is more information about the roles of the groups, the skills needed, and the opportunity to apply on the Meta-wiki page.

On behalf of the Committee Support team,

InternetArchiveBot

bewurkje seksje

Harej hat ús frege of InternetArchiveBot ek op fy:wiki oansetten wurde mei. Jo reaksjes binne wolkom op Wikipedy_oerlis:Ambassade#InternetArchiveBot. Wutsje 11 okt 2023, 04.08 (CEST)Beäntwurdzje

Ik wit hjir te min fanôf om in miening te hawwen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 okt 2023, 00.32 (CEST) --Kneppelfreed (oerlis) 12 okt 2023, 01.53 (CEST)Beäntwurdzje
Ik ha it trochlêzen, mar fan dit technyske ferhaal kin ik net safolle meitsje. FreyaSport (oerlis) 12 okt 2023, 18.38 (CEST)Beäntwurdzje
Ik sjoch net wêrom at it Wikipedy:Bot weze moat. Lit de meidogger mar sjenlitte dat de bot in foardiel hat. (Noch wat oars: Ik haw it idee dat net alles op dy side mear goed is.) Mysha (oerlis)

Review and comment on the 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

Please review and comment on the Wikimedia Foundation Board of Trustees selection rules package from now until 29 October 2023. The selection rules package was based on older versions by the Elections Committee and will be used in the 2024 Board of Trustees selection. Providing your comments now will help them provide a smoother, better Board selection process. More on the Meta-wiki page.

Best,

Katie Chan
Chair of the Elections Committee

17 okt 2023, 03.12 (CEST)

Coming soon: Reference Previews

bewurkje seksje
 

A new feature is coming to your wiki soon: Reference Previews are popups for references. Such popups have existed on wikis as local gadgets for many years. Now there is a central solution, available on all wikis, and consistent with the PagePreviews feature.

Reference Previews will be visible to everyone, including readers. If you don’t want to see them, you can opt out. If you are using the gadgets Reference Tooltips or Navigation Popups, you won’t see Reference Previews unless you disable the gadget.

Reference Previews have been a beta feature on many wikis since 2019, and a default feature on some since 2021. Deployment is planned for November 22.

-- For Wikimedia Deutschland’s Technical Wishes team,

Johanna Strodt (WMDE), 15 nov 2023, 14.11 (CET)Beäntwurdzje

(New) Feature on Kartographer: Adding geopoints via QID

bewurkje seksje

Since September 2022, it is possible to create geopoints using a QID. Many wiki contributors have asked for this feature, but it is not being used much. Therefore, we would like to remind you about it. More information can be found on the project page. If you have any comments, please let us know on the talk page. – Best regards, the team of Technical Wishes at Wikimedia Deutschland

Thereza Mengs (WMDE) 13 des 2023, 13.31 (CET)Beäntwurdzje

robot

bewurkje seksje

Op 'e haadside stiet in ferhaal mei it wurd Perfester. Neffens mij moat soks Prefester wêze. No haw ik sjoen dat yn 117 wikys dat wurd sa stavere wurdt. Kin soks troch in robot feroare wurde?Lytsewâld-Augsbuert (oerlis) 2 jan 2024, 09.38 (CET)Beäntwurdzje

Ja dat kin, mar wy hawwe gjin robots. Drewes (oerlis) 2 jan 2024, 19.52 (CET)Beäntwurdzje

Do you use Wikidata in Wikimedia sibling projects? Tell us about your experiences

bewurkje seksje

Note: Apologies for cross-posting and sending in English.

Hello, the Wikidata for Wikimedia Projects team at Wikimedia Deutschland would like to hear about your experiences using Wikidata in the sibling projects. If you are interested in sharing your opinion and insights, please consider signing up for an interview with us in this Registration form.
Currently, we are only able to conduct interviews in English.

The front page of the form has more details about what the conversation will be like, including how we would compensate you for your time.

For more information, visit our project issue page where you can also share your experiences in written form, without an interview.
We look forward to speaking with you, Danny Benjafield (WMDE) (talk) 08:53, 5 January 2024 (UTC)

Reusing references: Can we look over your shoulder?

bewurkje seksje

Apologies for writing in English.

The Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland is planning to make reusing references easier. For our research, we are looking for wiki contributors willing to show us how they are interacting with references.

 • The format will be a 1-hour video call, where you would share your screen. More information here.
 • Interviews can be conducted in English, German or Dutch.
 • Compensation is available.
 • Sessions will be held in January and February.
 • Sign up here if you are interested.
 • Please note that we probably won’t be able to have sessions with everyone who is interested. Our UX researcher will try to create a good balance of wiki contributors, e.g. in terms of wiki experience, tech experience, editing preferences, gender, disability and more. If you’re a fit, she will reach out to you to schedule an appointment.

We’re looking forward to seeing you, Thereza Mengs (WMDE)

Sportsimmer 2024

bewurkje seksje

Goeiejûn,

De ôfrûne dagen ha ik drok dwaande west om siden foar in tal grutte sport eveneminten dy't dizze simmer plak ha klear te setten, sa't se allinne noch mar ynfolle hoege te wurden.

It giet om:

FreyaSport (oerlis) 10 jan 2024, 21.11 (CET)Beäntwurdzje

Feminism and Folklore 2024

bewurkje seksje
 
Please help translate to your language

Dear Wiki Community,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a generated list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a campaign on CampWiz tool.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the CampWiz link on the meta project page.

This year, the Wiki Loves Folklore Tech Team has introduced two new tools to enhance support for the campaign. These tools include the Article List Generator by Topic and CampWiz. The Article List Generator by Topic enables users to identify articles on the English Wikipedia that are not present in their native language Wikipedia. Users can customize their selection criteria, and the tool will present a table showcasing the missing articles along with suggested titles. Additionally, users have the option to download the list in both CSV and wikitable formats. Notably, the CampWiz tool will be employed for the project for the first time, empowering users to effectively host the project with a jury. Both tools are now available for use in the campaign. Click here to access these tools

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

Stay connected     

--MediaWiki message delivery (oerlis) 18 jan 2024, 08.26 (CET)Beäntwurdzje

Wiki Loves Folklore is back!

bewurkje seksje

Please help translate to your language

 

Dear Wiki Community, You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2024 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 31st of March.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

-- MediaWiki message delivery (oerlis) 18 jan 2024, 08.26 (CET)Beäntwurdzje

Vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to announce that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter is now open. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll now through 2 February 2024. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C Charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 19 jan 2024, 19.08 (CET)Beäntwurdzje

Last days to vote on the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am reaching out to you today to remind you that the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) charter will close on 2 February 2024. Community members may cast their vote and provide comments about the charter via SecurePoll. Those of you who voiced your opinions during the development of the UCoC Enforcement Guidelines will find this process familiar.

The current version of the U4C charter is on Meta-wiki with translations available.

Read the charter, go vote and share this note with others in your community. I can confidently say the U4C Building Committee looks forward to your participation.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 31 jan 2024, 18.00 (CET)Beäntwurdzje

Announcing the results of the UCoC Coordinating Committee Charter ratification vote

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

Thank you everyone for following the progress of the Universal Code of Conduct. I am writing to you today to announce the outcome of the ratification vote on the Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter. 1746 contributors voted in this ratification vote with 1249 voters supporting the Charter and 420 voters not. The ratification vote process allowed for voters to provide comments about the Charter.

A report of voting statistics and a summary of voter comments will be published on Meta-wiki in the coming weeks.

Please look forward to hearing about the next steps soon.

On behalf of the UCoC Project team,

RamzyM (WMF) 12 feb 2024, 19.23 (CET)Beäntwurdzje

De WikiconNL 2024 inschrijving is geopend!

bewurkje seksje

De WikiconNL vindt plaats op zaterdag 18 mei bij Beeld & Geluid aan de Media Parkboulevard 1 in Hilversum. Schrijf je in via deze link.

De WikiconNL is de jaarlijkse conferentie over Wikipedia, Wikimedia, digitaal erfgoed en onderwerpen zoals auteursrecht en (linked) open data. Het thema dit jaar is 'tussen strijd en samenwerking'. Binnen dit thema is er aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen en hun impact op Wikipedia en vrije kennis, hoe conflicten in de wereld de Wikimedia projecten kunnen beïnvloeden en is er aandacht voor samenwerking achter de schermen om consensus te bereiken over de inhoud. Kijk op deze pagina voor meer informatie en de oproep voor sprekers. ThamaraGroenleer (oerlis) 28 feb 2024, 12.48 (CET)Beäntwurdzje

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2024: We are back!

bewurkje seksje
 

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the MFA of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the forth edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2024. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge! ValentynNefedov (WMUA) (talk)

Report of the U4C Charter ratification and U4C Call for Candidates now available

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello all,

I am writing to you today with two important pieces of information. First, the report of the comments from the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) Charter ratification is now available. Secondly, the call for candidates for the U4C is open now through April 1, 2024.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members are invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Per the charter, there are 16 seats on the U4C: eight community-at-large seats and eight regional seats to ensure the U4C represents the diversity of the movement.

Read more and submit your application on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 5 mrt 2024, 17.25 (CET)Beäntwurdzje

Wikimedia Foundation Board of Trustees 2024 Selection

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear all,

This year, the term of 4 (four) Community- and Affiliate-selected Trustees on the Wikimedia Foundation Board of Trustees will come to an end [1]. The Board invites the whole movement to participate in this year’s selection process and vote to fill those seats.

The Elections Committee will oversee this process with support from Foundation staff [2]. The Board Governance Committee created a Board Selection Working Group from Trustees who cannot be candidates in the 2024 community- and affiliate-selected trustee selection process composed of Dariusz Jemielniak, Nataliia Tymkiv, Esra'a Al Shafei, Kathy Collins, and Shani Evenstein Sigalov [3]. The group is tasked with providing Board oversight for the 2024 trustee selection process, and for keeping the Board informed. More details on the roles of the Elections Committee, Board, and staff are here [4].

Here are the key planned dates:

 • May 2024: Call for candidates and call for questions
 • June 2024: Affiliates vote to shortlist 12 candidates (no shortlisting if 15 or less candidates apply) [5]
 • June-August 2024: Campaign period
 • End of August / beginning of September 2024: Two-week community voting period
 • October–November 2024: Background check of selected candidates
 • Board's Meeting in December 2024: New trustees seated

Learn more about the 2024 selection process - including the detailed timeline, the candidacy process, the campaign rules, and the voter eligibility criteria - on this Meta-wiki page, and make your plan.

Election Volunteers

Another way to be involved with the 2024 selection process is to be an Election Volunteer. Election Volunteers are a bridge between the Elections Committee and their respective community. They help ensure their community is represented and mobilize them to vote. Learn more about the program and how to join on this Meta-wiki page.

Best regards,

Dariusz Jemielniak (Governance Committee Chair, Board Selection Working Group)

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections/2021/Results#Elected

[2] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Committee:Elections_Committee_Charter

[3] https://foundation.wikimedia.org/wiki/Minutes:2023-08-15#Governance_Committee

[4] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/Roles

[5] Even though the ideal number is 12 candidates for 4 open seats, the shortlisting process will be triggered if there are more than 15 candidates because the 1-3 candidates that are removed might feel ostracized and it would be a lot of work for affiliates to carry out the shortlisting process to only eliminate 1-3 candidates from the candidate list.

MPossoupe_(WMF)12 mrt 2024, 20.57 (CET)Beäntwurdzje

Your wiki will be in read-only soon

bewurkje seksje

Trizek (WMF), 15 mrt 2024, 01.00 (CET)Beäntwurdzje

Beurzen voor deelname Wikimania

bewurkje seksje

Dit jaar vindt [https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimania Wikimania] van 7-10 augustus plaats in Katowice (Polen).

Wikimania is de jaarlijkse wereldwijde conferentie voor iedereen die betrokken is bij een van de Wikimediaprojecten. Wikimedia Nederland stelt weer een aantal  reisbeurzen beschikbaar voor Wikimedianen die erbij willen zijn. Een volledige beurs is maximaal €1.300. Het is ook mogelijk een beurs aan te vragen voor een deel van de kosten. Aanvragen van een beurs kan tot 3 mei door het invullen van [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeAbvxCtSSQYTyUSeUG0rDAkEvwdsMemwSR6qohpqW6hh9YQ/viewform dit formulier]

Om een beurs aan te vragen hoef je geen lid te zijn van Wikimedia Nederland. We willen in ieder geval één beurs geven aan iemand die nog nooit eerder naar Wikimania is geweest. JansenKirsten (oerlis) 10 apr 2024, 10.42 (CEST)Beäntwurdzje

Reaksje op WikiWomen-projekt

bewurkje seksje

@Drewes, Kneppelfreed, FreyaSport, RomkeHoekstra, en Welberry: Ik krige oer it WikiWomen-projekt it folgjende e-mailberjocht fan Sandra Rientjes fan Wikimedia Nederlân:

Dag Ieneach fan 'e Esk,
Ik was afgelopen weekend op een Wikimedia-conferentie in Berlijn, en werd daar in de wandelgangen aangesproken door Galder Gonzalez, een Baskische Wikipediaan. Hij is betrokken bij het WikiWomen Erasmus+ Project, dat ook een Friese tak heeft. Hij had de indruk dat het aan de Friese kant niet helemaal soepel liep, dat er artikelen werden aangemaakt die gewoon niet goed genoeg zijn, en die (naar ik begreep) dan ook genomineerd worden voor verwijdering.
Ik heb Galder verteld dat Wikimedia Nederland niet bij het project betrokken is en dat de Friestalige Wikipedia heel erg op eigen benen staat. Maar WikiWomen is een leuk project, en als er een probleem is zijn we altijd bereid om binnen onze mogelijkheden te helpen. Ik hoop dat jij weet hoe de toestand op dit moment is, en kunt inschatten of WMNL zich op de een of andere manier nuttig kan maken.
Met vriendelijke groet,
Sandra Rientjes
Wikimedia Nederland

Myn antwurd dêrop wie sa:

Dag mevrouw Rientjes,
Ja, dat WikiWomen-projekt. Daar balen wij op de Friese Wikipedia wel van. In principe vinden wij (als ik even ook voor de andere beheerders mag spreken) het een heel sympathiek idee dat Wikipedia kan helpen bij het Friese onderwijs van schoolkinderen. Maar in de praktijk loopt het voor geen meter.
Ten eerste lijkt het vanaf onze kant wel alsof er geen enkel toezicht van de docenten is op wat de leerlingen op Wikipedia kwakken. Vorig jaar hebben we ook al een aantal bijdragen moeten wissen die echt onder de maat waren, zowel wat encyclopedische inhoud betreft als op het terrein van grammatica en woordenschat. Daar is toen ook contact over geweest. Wij willen dat ze eerst een artikel schrijven, dat bij de docent inleveren, dat de docent het naleest en verbetert, en dat ze het dan pas op Wikipedia zetten. Nu worden wij opgezadeld met het werk van de docent en daar hebben wij simpelweg geen tijd voor of zin in. Noch worden wij daarvoor betaald, in tegenstelling tot de docent. Het projekt gaat in Friesland uit van de Afûk (Algemene Friese Onderricht Commissie), die toezicht op de docenten zou moeten houden, maar het contact tussen de Wikipedy en de Afûk loopt, wat dit projekt betreft, alles behalve soepel.
Dan de keuze van de onderwerpen. Alle leerlingen schijnen beslist een artikel over een Friese vrouw te moeten schrijven. Maar ja, Friese onderwerpen, ook vrouwen, zijn de eerste die op de Friese Wikipedia worden beschreven. Dus het is echt heel moeilijk om nog een Friese vrouw te vinden die genoeg aan de weg timmert voor een artikel op Wikipedia maar nog geen artikel heeft. Dan krijg je dus dingen zoals dit jaar, dat er een artikel wordt geschreven over een meisje dat heeft geposeerd voor een boerinnenkalender (Aafke Bijlsma). Dat zal allemaal wel, maar dat vinden wij niet genoeg om artikel te rechtvaardigen. Vorig jaar werd er een artikel aangeleverd over een vrouw die in het bestuur van een landbouworganisatie zat maar verder totaal onbekend was. En zo zijn er meer. Dat is gewoon niet genoeg om een artikel op Wikipedia te krijgen.
En dat terwijl er genoeg vrouwen in de wereld zijn zonder artikel op de Friese Wikipedia die meer dan genoeg gedaan hebben om een eigen Wikipedia-artikel te rechtvaardigen. Eén van onze deelnemers, FreyaSport, heeft zelfs bij wijze van handreiking hele lijsten aangelegd van "vrouwen zonder pagina" (met als centrale projektpagina https://fy.wikipedia.org/wiki/Wikipedy:Froulju_s%C3%BBnder_side). Daar wordt echter niet naar getaald; in plaats daarvan wordt rigide vastgehouden aan een Friese vrouw. Tsja, dan roep je het over jezelf af dat er in de aangeleverde pagina's wordt geschrapt.
Dit is de situatie. Ik zie zelf op dit moment geen rol voor Wikimedia Nederland is deze zaak. De onderwerpkeuze van het projekt moet anders en het toezicht moet beter. Dat hebben wij vorig jaar ook al naar de Afûk toe gecommuniceerd. Uw aanbod vind ik erg sympathiek, maar ik zie helaas niet in hoe Wikimedia Nederland deze knelpunten kan oplossen. Ik zal uw e-mail en mijn antwoord op de Friese Wikipedia zetten, zodat de andere beheerders/deelnemers er ook op kunnen reageren.

Met vriendelijke groet, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 apr 2024, 15.54 (CEST)Beäntwurdzje

Reaksje fan frou Rientjes op myn antwurd:

Dank voor het snelle antwoord!
Ik kan me voorstellen dat dit voor de Friestalige Wikipediagemeenschap een vervelende gang van zaken is. Erg jammer dat het zo loopt.
Het probleem is heel herkenbaar. We zien bij activiteiten door onze samenwerkingspartners ook wel dat de kwaliteit van de geleverde artikelen al te makkelijk ondergeschikt kan worden gemaakt aan de wens/opdracht om te publiceren. We proberen dat te ondervangen door de deelnemers/studenten standaard te laten werken in hun kladblok. Ze mogen pas publiceren als hun tekst is gecontroleerd op kwaliteit. Maar dat moet iemand dan wel doen.
Ik stel voor dat ik nog eens contact opneem met de organisatoren in Friesland om te onderstrepen wat de Friese Wikipedianen al hebben aangegeven. Misschien dat het helpt als ze het bericht ook van een andere kant horen.

Ik haw antwurde mei te sizzen dat dat miskien noch net iens sa'n gek idee is, en ik haw har de contactgegevens fan 'e Afûk en de namme fan Welmoed Sjoerdstra/Welberry jûn.

Miskien kinne we de reaksjes fierders even yn it Hollânsk dwaan, sadat frou Rientjes se ek lêze kin.

@Drewes, Kneppelfreed, Ieneach fan 'e Esk, RomkeHoekstra, en Welberry: is sluit mij aan bij wat @Ieneach fan 'e Esk schrijft. In de lijst die ik heb aangelegd staan ook nog meerdere Friese vrouwen, dus helemaal geen Friese dames waar nog niet over geschreven is het ook niet. Daarbij zou het fijn zijn als de Docenten zelf eerst eens een paar maanden mee gaan werken aan de Friese Wikipedia zodat ze eerst zelf kunnen leren wat een goed wikipedia artikel is en hoe het werkt met de opmaak van een wikipedia artikel. FreyaSport (oerlis) 26 apr 2024, 09.42 (CEST)Beäntwurdzje
@Drewes, Kneppelfreed, Ieneach fan 'e Esk, FreyaSport, en Welberry: Niets toe te voegen aan hetgeen Ieneach en Freya hiervoor opmerkten. Wel heb ik al eerder aangegeven dat ik niet voor projecten ben, die anderen voorschrijven waar ze over moeten schrijven. Hoe sympathiek de gedachte achter dat initiatief ook mag zijn. Als er mensen zijn die vinden dat er lemma's over bepaalde onderwerpen ontbreken, dan staat het hen vrij om daar zelf mee te beginnen. Het motiveert leerlingen veel meer om over onderwerpen te schrijven waarin zij zelf geïnteresseerd zijn.--RomkeHoekstra (oerlis) 26 apr 2024, 12.21 (CEST) Drewes (oerlis) 26 apr 2024, 16.44 (CEST)Beäntwurdzje
@Ieneach fan 'e Esk, @FreyaSport, @RomkeHoekstra, @Drewes en @Welberry, ik sluit mij helemaal aan bij bovenstaande reacties. Kneppelfreed (oerlis) 26 apr 2024, 17.57 (CEST)Beäntwurdzje

@Drewes, Kneppelfreed, FreyaSport, RomkeHoekstra, en Welberry: Op 6 maaie skreau Sandra Rientjes oan my:

Goedemiddag!
Ik heb morgen een online afspraak met twee mensen van AFûK - ik ben heel erg benieuwd hoe zij de situatie zien.
Een vraagje: heeft de Friese Wikipedia geen kladblok-functie voor gebruikers? Het staat in ieder geval niet waar ik het zou verwachten.
Vriendelijke groet,
Sandra Rientjes

Ik haw weromskreaun:

Dag, mevrouw Rientjes.
Ik ben ook erg benieuwd wat hieruit gaat komen.
Over it kladblok het volgende. Nee, blijkbaar heeft de Friese Wikipedia die functie niet. Ik wist ook niet dat andere Wikipedia's dat wel hadden, dat was mij nog nooit opgevallen. Ik wist ook niet wat u bedoelde en ik heb de inleiding van https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kladblok moeten lezen om te begrijpen waar u het over had. Op de Friese Wikipedia zijn we gewend onze eigen kladblokpagina's aan te maken, door een rode link te maken op onze gebruikerspagina of overlegpagina en daar op te klikken, bijv. https://fy.wikipedia.org/wiki/Meidogger:FreyaSport/kladblok. Zelf gebruik ik nooit een kladblok: ik schrijf mijn pagina's in Word en upload de boel dan in één keer.
Met vriendelijke groet,

Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2024, 01.58 (CEST)Beäntwurdzje

Beste @Ieneach fan 'e Esk en collega's,
(Excuus voor het communiceren in het Nederlands - en dank dat dat even kan.)
Mijn collega Ian en ik hebben vandaag gesproken met Mirjam Veilinga en Welmoed Sjoerdstra van Afûk over het project WikiWomen. Van onze kant hebben we vooral gedeeld wat Wikimedia Nederland zelf in de loop van de jaren heeft geleerd over het organiseren van schrijfactiviteiten - ook door schade en schande.  Het gaat dan om dingen als met de Wikipediagemeenschap afstemmen over criteria voor kwaliteit en encyclopediewaardigheid, deelnemers nooit rechtstreeks in de artikelruimte laten publiceren maar b.v. in een kladblok (zie hierboven), ervaren Wikipedianen vragen om concept-artikelen te beoordelen, ‘werk-in-uitvoering’ sjablonen plaatsen als een artikel de komende dagen nog wordt uitgebreid, en tijdig laten weten dat er een activiteit gaat plaatsvinden en er dus artikelen van nieuwelingen te verwachten zijn.
We hebben ook hulp aangeboden vanuit WMNL. Maar omdat op ons kantoor, en in de groep vrijwilligers die vaak samen met ons activiteiten organiseren, helaas niemand het Fries machtig is, zal dat beperkt blijven tot algemene informatie over het schrijven van goede Wikipedia-artikelen, in welke taal dan ook.
Bij Afûk hecht men er echt aan dat de contacten met de Wikipediagemeenschap weer wat warmer worden en het allemaal soepeler loopt. Ik hoop dat Welmoed of Mirjam ook hier op de Oerlisside gauw van zich laat horen. Zou heel mooi zijn als ervaren Wikipedianen hen af en toe met raad en daad zouden kunnen bijstaan.
Laat het me vooral weten als ik, of Wikimedia Nederland, ergens bij kan helpen. Ik vond het erg interessant om de Wikipedy beter te leren kennen.
Met vriendelijke groet,  Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland.
SRientjes (oerlis) 7 mai 2024, 20.26 (CEST)Beäntwurdzje
@SRientjes, Drewes, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, FreyaSport, en Welberry: Mevrouw Rientjes, erg bedankt voor uw inzet. Ik hoop dat de boodschap bij de Afûk is aangekomen, vooral wat betreft de eisen op het gebied van encyclopediewaardigheid van de aangeleverde pagina's, zowel qua inhoud als qua vorm. Dat zou al heel mooi zijn. Wat betreft de contacten: wij als Fryske Wikipedy staan geheel open voor (betere) communicatie, maar wij willen graag dat die verloopt via de overlegpagina's, zoals wij dat op Wikipedia gewend zijn en zoals alle andere gebruikers dat ook doen. Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2024, 23.59 (CEST)Beäntwurdzje
@SRientjes, @Ieneach fan 'e Esk, bedankt voor alles. Hopelijk komt er een betere communicatie op gang. Gr. Kneppelfreed (oerlis) 8 mai 2024, 20.51 (CEST)Beäntwurdzje
Goeiemiddei Wikipedianen, sa’t jim witte rint ús projekt noch hieltyd en binne wy hieltyd dwaande mei it ferbetterjen fan de ynhâld derfan. Dêrom binne wy fanút de Afûk tige wiis mei it kontakt dat we hân hawwe om it materiaal te ferbetterjen. Nei ús earste testronde binne we hurd oan de slach gien om it nivo fan de artikels heger te krijen foardat se Wikipedy-weardich binne en it begruttet ús om te hearren dat dat noch hieltyd net it gefal is. Tank oan Sandra en Ian, dy’t ús wer in ein op paad holpen hawwe troch ús te ynformearjen oer it eventueel gebrûk meitsjen fan in sandbox/kladblok om oan te tsjutten dat oan in artikel noch wurke wurdt. Tank yn alle gefallen foar jimme reaksjes, we nimme it mei. Mei freonlike groetnis, Welberry (oerlis) 17 mai 2024, 13.31 (CEST)Beäntwurdzje

Vote now to select members of the first U4C

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Dear all,

I am writing to you to let you know the voting period for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is open now through May 9, 2024. Read the information on the voting page on Meta-wiki to learn more about voting and voter eligibility.

The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) is a global group dedicated to providing an equitable and consistent implementation of the UCoC. Community members were invited to submit their applications for the U4C. For more information and the responsibilities of the U4C, please review the U4C Charter.

Please share this message with members of your community so they can participate as well.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 25 apr 2024, 22.20 (CEST)Beäntwurdzje

Sign up for the language community meeting on May 31st, 16:00 UTC

bewurkje seksje

Hello all,

The next language community meeting is scheduled in a few weeks - May 31st at 16:00 UTC. If you're interested, you can sign up on this wiki page.

This is a participant-driven meeting, where we share language-specific updates related to various projects, collectively discuss technical issues related to language wikis, and work together to find possible solutions. For example, in the last meeting, the topics included the machine translation service (MinT) and the languages and models it currently supports, localization efforts from the Kiwix team, and technical challenges with numerical sorting in files used on Bengali Wikisource.

Do you have any ideas for topics to share technical updates related to your project? Any problems that you would like to bring for discussion during the meeting? Do you need interpretation support from English to another language? Please reach out to me at ssethi(__AT__)wikimedia.org and add agenda items to the document here.

We look forward to your participation!

MediaWiki message delivery 14 mai 2024, 23.22 (CEST)Beäntwurdzje

Feedback invited on Procedure for Sibling Project Lifecycle

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language
 

Dear community members,

The Community Affairs Committee (CAC) of the Wikimedia Foundation Board of Trustees invites you to give feedback on a draft Procedure for Sibling Project Lifecycle. This draft Procedure outlines proposed steps and requirements for opening and closing Wikimedia Sibling Projects, and aims to ensure any newly approved projects are set up for success. This is separate from the procedures for opening or closing language versions of projects, which is handled by the Language Committee or closing projects policy.

You can find the details on this page, as well as the ways to give your feedback from today until the end of the day on June 23, 2024, anywhere on Earth.

You can also share information about this with the interested project communities you work with or support, and you can also help us translate the procedure into more languages, so people can join the discussions in their own language.

On behalf of the CAC,

RamzyM (WMF) 22 mai 2024, 04.25 (CEST)Beäntwurdzje

Announcing the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello,

The scrutineers have finished reviewing the vote results. We are following up with the results of the first Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) election.

We are pleased to announce the following individuals as regional members of the U4C, who will fulfill a two-year term:

 • North America (USA and Canada)
 • Northern and Western Europe
 • Latin America and Caribbean
 • Central and East Europe (CEE)
 • Sub-Saharan Africa
 • Middle East and North Africa
 • East, South East Asia and Pacific (ESEAP)
 • South Asia

The following individuals are elected to be community-at-large members of the U4C, fulfilling a one-year term:

Thank you again to everyone who participated in this process and much appreciation to the candidates for your leadership and dedication to the Wikimedia movement and community.

Over the next few weeks, the U4C will begin meeting and planning the 2024-25 year in supporting the implementation and review of the UCoC and Enforcement Guidelines. Follow their work on Meta-wiki.

On behalf of the UCoC project team,

RamzyM (WMF) 3 jun 2024, 10.14 (CEST)Beäntwurdzje

The final text of the Wikimedia Movement Charter is now on Meta

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hi everyone,

The final text of the Wikimedia Movement Charter is now up on Meta in more than 20 languages for your reading.

What is the Wikimedia Movement Charter?

The Wikimedia Movement Charter is a proposed document to define roles and responsibilities for all the members and entities of the Wikimedia movement, including the creation of a new body – the Global Council – for movement governance.

Join the Wikimedia Movement Charter “Launch Party”

Join the “Launch Party” on June 20, 2024 at 14.00-15.00 UTC (your local time). During this call, we will celebrate the release of the final Charter and present the content of the Charter. Join and learn about the Charter before casting your vote.

Movement Charter ratification vote

Voting will commence on SecurePoll on June 25, 2024 at 00:01 UTC and will conclude on July 9, 2024 at 23:59 UTC. You can read more about the voting process, eligibility criteria, and other details on Meta.

If you have any questions, please leave a comment on the Meta talk page or email the MCDC at mcdc@wikimedia.org.

On behalf of the MCDC,

RamzyM (WMF) 11 jun 2024, 10.44 (CEST)Beäntwurdzje

Voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is now open – cast your vote

bewurkje seksje
You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki. Please help translate to your language

Hello everyone,

The voting to ratify the Wikimedia Movement Charter is now open. The Wikimedia Movement Charter is a document to define roles and responsibilities for all the members and entities of the Wikimedia movement, including the creation of a new body – the Global Council – for movement governance.

The final version of the Wikimedia Movement Charter is available on Meta in different languages and attached here in PDF format for your reading.

Voting commenced on SecurePoll on June 25, 2024 at 00:01 UTC and will conclude on July 9, 2024 at 23:59 UTC. Please read more on the voter information and eligibility details.

After reading the Charter, please vote here and share this note further.

If you have any questions about the ratification vote, please contact the Charter Electoral Commission at cec@wikimedia.org.

On behalf of the CEC,

RamzyM (WMF) 25 jun 2024, 12.51 (CEST)Beäntwurdzje