Wikipedy:Oerlisside

(Trochwiisd fan Wikipedy:Oerlis side)


Oerlisside
Dizze side is bedoeld foar oerlis, fragen en opmerkings oer it Wikipedy-projekt. Wy hawwe ek in gasteboek foar ús gasten en in kommentaarside foar algemiene fragen oer de Wikipedy.
Nuvola apps edu languages.png

De Mienskipside is der foar meidoggers, en minsken dy't dat wurde wolle.
Wolkom yn de kroech fan de Fryske Wikipedia
Hjir kin men mei elkoar prate oer alles oangeande de Wikipedia, mar ek gewoan babbelje oer oare dingen. Foar ferhite diskusjes kin men it bêste in privee-oerlis sykje fia IRC, privee-email of messengerservices.

Betink foaral rêstich te bliuwen wannear't it der hyt oan ta giet en kom persoanlike oanfallen te foaren; besjoch ek de Wikiketteside. As jo yn in ferhyt debat binne mei ien en jo komme der net út, nim dan kontakt op mei in pear neutrale Wikipedianen om te middeljen.

Welcome, willkommen, bienvenue, etc.
This is the dicussion page (tavern or village pump to some) of the Frisian Wikipedia. Feel free to ask any questions you would like to ask. Please do not use bad language here, if you are in a heated debate with someone please go to IRC, use private mail, or resort to chat.
De Fryske Wikipedy hat op it stuit
Pompebled.svg 44.051 siden Pompebled.svg 997.754 bewurkings Pompebled.svg 37.092 registrearre brûkers Pompebled.svg 68 warbere meidoggers Pompebled.svg 9 behearders Pompebled.svg

Besjoch ek it argyf fan de kroech


Op syk nei Fryske wurdenBewurkje

Wat sisto yn it Frysk foar 'workshop' (wurkkolleezje/stúdzjedei) en 'seminar'? Ik hie al wol sjoen dat in seminarie / seminarium (NL) in seminaarje / seminarium is, en op in universiteit in seminary, mar 'seminar' bin ik noch net tsjinkommen. Ek foar 'workshop' hie ik noch gjin Frysk wurd fûn. Servien (oerlis) 3 des 2019, 21.50 (CET)

Soksoarte nije lienwurden út it Ingelsk litte we ek yn it Frysk (krekt as yn it Nederlânsk) gewoan yn it Ingelsk stean. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 des 2019, 21.58 (CET)

Doarpstabellen en kaartsjesBewurkje

Goeiejûn, Ik bin in skoft net echt aktief west en woe eins wol wer wat oppakke. Ik fyn it altiten wol moai at siden oer lyksoartige ûnderwerpen wat deselde opmaak hawwe en deselde ynformaasje hawwe. Ik haw eartiids foar de plakken yn Fryslân de Ynfoboks Plak makke dy't noch wol op in protte plakken brûkt wurdt(sjoch Dolsterhuzen). Letter hat Swarte Kees de Doarpstabel makke, ik tink om plak te hawwen foar flaggen/wapens (sjoch Ie). Dêrby is doe wol ynformaasje fan in hiel soart plakken ferlern gean, lykas de eardere gritenijen en stimhawwende pleatsen... Dêr hie ik doedetiid wol aardich wurk fan hawn om dat bymekoar te sykjen.

In oare saak is de kaartjes fan de measte plakken yn Fryslân wêr't ik kaartjes fan makke haw mei de lokaasje fan de himrik fan de doarpen yn de gemeente (sjoch de eardere foarbylden fan de berjochten). Dizze kaartsjes binne net mear echt by de tiid omdat ik tink 75% fan de plakken no yn in gruttere gemeente leit. Fierder seach ik dat hjirboppe ynformaasje stiet oer Mapframe dat in ynteraktive keppeling mei OSM makket. Wy kinne no kaartsjes yntegrearre dy't keppele binne oan objekten yn OSM bygelyks in doarpsgrins (sjoch de test op myn meidogger side Mitselwier).

Nei oanleiding fan dit alles woe ik eins:

 • Ynformaasje yn Doarpstabel en Plak byinoar foegje sa dat dit wer kompleet is. En at der gjin ynformaasje is dit automatysk oerslaan.
 • Yn plak fan dy kaartsjes dy't ik 12 jier ferlyn makke haw no dit ynteraktieve kaartsje mei de grins fan it desbetreffende doarp derynsette.

Ik moat noch wol even útsykje hoe at dit krekt moat en dêrom even hjir dit berjocht. At der guon binne mei beswieren as goeie ideeën lit it dan even witte, dan kin ik dêr rekken mei hâlde.

En eltsenien alfêst in noflik 2020. Theun (oerlis) 31 des 2019, 19.17 (CET)

@Theun: Fannijs wolkom. Ik winskje jo ek lok en seine yn 2020. Drewes (oerlis) 31 des 2019, 19.39 (CET)
@Theun: En fan my ek folle lok en seine, Theun. Ynhâldlik haw ik neat op jo plannen tsjin, krektoarsom, ik tink dat it goed is dat der wer ris ien nei de gegevens oer de doarpen sjocht. Mar ik haw wol in pear op- en oanmerkings. Ik haw sels in pear jier lyn de side fan Wommels en Dronryp hielendal op 'e nij skreaun en doe haw ik dêr in oare ynfoboks yn set om't ik net mei de besteanden út 'e fuotten koe.
 • Yn it foarste plak fyn ik it estetysk oansjen fan dy beide ynfoboksen dy't jo hjirboppe neame, net sa moai. As jo der dochs mei oan 'e gong geane, soene jo dan ek in ynfoboks meitsje kinne dy't der wat mear útsjocht as Berjocht:Universele ynfoboks stêd?, mar dan mei romte foar doarpsflaggen en -wapens, fansels.
 • Fierders binne der mei jo Ynfoboks Plak beskate problemen dy't ik graach oplost hawwe wolle soe as jo hjir dochs wurk fan meitsje.
 • As jo bgl. op 'e side fan Bakhuzen sjogge, kinne jo sjen dat Ynfoboks Plak dêr boppe-oan de rinnende tekst in oerstallige wytregel ynbringt. Ik haw alris besocht om dêrfan ôf te kommen, mar ik kin it euvel net fine.
 • Ek kinne jo by Bakhuzen sjen dat net ynfolde lemma's yn 'e ynfoboks dochs sichtber binne: efter "Huzen" stiet dan "{{{huzen}}}". Dat soe ik ek graach oars hawwe wolle.
 • Fierders is der yn dy ynfoboks gjin romte om it lân of de provinsje oan te jaan. Ik fyn dat wy der as ensyklopedy fan útgean moatte dat de lêzer 0,0 foarkennis hat, en dat wy him dus noch fertelle moatte dat Bakhuzen yn Nederlân en yn Fryslân leit.
 • Ek soe ik graach lemma's as "hichte", "oerflak" en "befolkingstichtens" der yn hawwe wolle. Dy gegevens sille by de measte Fryske plakken wol net bekend wêze, mar ik fyn dat we se yn elts gefal yn 'e ynfoboks kwytkinne moatte as se beskikber wêze soene.
 • Wat dy ynteraktive kaartsjes oangiet, dat is wol moai om 'e grinzen fan 'e himrik sjen te litten, mar it seit eins neat oer de geografyske posysje fan it plak yn Fryslân. No wit ik tafallich wêr't Mitselwier ûngefear leit, mar bgl. Nijewier, dat ik dêr oan 'e sydkant op itselde kaartsje lizzen sjoch, hie ik gjin idee fan hân wêr't ik dat sykje moast.
(Trouwens, en ik nim oan dat jo dit witte, mar foar it gefal dàt: de ynformaasje dy't jo sizze dat ferlern gien is, dy kin fansels noch altyd weromfûn wurde ûnder it tabblêd "Skiednis sjen litte". Dus dat hoege jo yn elts gefal net op 'e nij út te sykjen.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jan 2020, 22.17 (CET)
 • oansjen sa as de ynfoboks stêd. Sil ik as basis brûke
 • lân, provinsje sil ik ek derbysette.
 • ekstra lemma's sil ik tafoegje. En derfoar soargje dat at dy gegevens net beskikber binne dat it dan fuortlitten wurdt.
 • ynteraktieve kaartsjes. Ik nim oan dat jo sjoen hawwe dast it kaartsje oanklikke kinst en dan in grutter kaart krijst wêrop je yn- en útzoome kinne. Om oersjoch te krijen haw ik yn it foarbyld twa nivo's útzoomt. Miskien is dat better?
Ik sil fêst begjinne mei in foarstel Theun (oerlis) 2 jan 2020, 20.45 (CET)
@Theun: Dat sjocht der al hartstikkene moai út, Theun. En nee, dat fan dy ynteraktive kaartsjes hie ik net sjoen, omkoal dat ik bin. Ik leau wol dat it better is om wat mear oersjoch te hawwen, ja. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jan 2020, 20.47 (CET)
@Ieneach fan 'e Esk:Ik haw it kaartsje no yn de Ynfoboks sitten. Wie noch in hiel útgesyk en haw ek leart dat der no ek Modules binne. Ik sil in oare kear wol even fierder mei de details. Hy jout no wol automatysk it gebied (at dat yn as OSM gebiet on it wikidata-item keppele is) en ek de lokaasje fan it sintrum (as de koordinaten oen it wikidata-item keppele is).
Dit selde soene we fansels ek oan de ynfoboks stêd as ynfoboks gebou ek tafoegje kinne. Mar goed sil earst dit fierder ôfmeitsje. Theun (oerlis) 5 jan 2020, 17.29 (CET)
@Theun: Knap dien. Jo witte hjir mear fan as ik, safolle is dúdlik. As ik myn miening sizze mei (sûnder altefolle te seuren), fyn ik dat it wapen no wol hiel oerhearskjend is. Ik wit net wat jo fine, mar ik soe de hichte fan it wapen leaver gelyk lûke mei de hichte fan 'e flagge, as dat mooglik is. Dan soe it wapen lytser wurde en minder oerhearskjend. En estetysk soe ik it ek moaier fine as it kaartsje fan flagge en wapen skieden waard troch in blau balkje. As we dêr as titel "Lokaasje" op sette, tsjinnet it ek noch in praktysk doel. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 jan 2020, 22.09 (CET)

Wiki Loves FolkloreBewurkje

Hello Folks,

Wiki Loves Love is back again in 2020 iteration as Wiki Loves Folklore from 1 February, 2020 - 29 February, 2020. Join us to celebrate the local cultural heritage of your region with the theme of folklore in the international photography contest at Wikimedia Commons. Images, videos and audios representing different forms of folk cultures and new forms of heritage that haven’t otherwise been documented so far are welcome submissions in Wiki Loves Folklore. Learn more about the contest at Meta-Wiki and Commons.

Kind regards,
Wiki Loves Folklore International Team
— Tulsi Bhagat (contribs | talk)
sent using MediaWiki message delivery (oerlis) 18 jan 2020, 07.14 (CET)

Movement Learning and Leadership Development ProjectBewurkje

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 22 jan 2020, 20.01 (CET)

My tinkt dat we hjir allegearre yn 'e pet lutsen wurde, sjoch bygelyks op m:Talk:Movement Learning and Leadership Development Project. Datselde jildt wat my oanbelanget oars ek foar it plan dat no besprutsen wurdt op m:Requests for comment/Should the Foundation call itself Wikipedia. Wutsje 7 feb 2020, 18.33 (CET)

Oantal meidoggersBewurkje

Wol ris aardich om te besjen: dizze side. Wutsje 7 feb 2020, 18.33 (CET)

Additional interface for edit conflicts on talk pagesBewurkje

Sorry, for writing this text in English. If you could help to translate it, it would be appreciated.

You might know the new interface for edit conflicts (currently a beta feature). Now, Wikimedia Germany is designing an additional interface to solve edit conflicts on talk pages. This interface is shown to you when you write on a discussion page and another person writes a discussion post in the same line and saves it before you do. With this additional editing conflict interface you can adjust the order of the comments and edit your comment. We are inviting everyone to have a look at the planned feature. Let us know what you think on our central feedback page! -- For the Technical Wishes Team: Max Klemm (WMDE) 26 feb 2020, 15.14 (CET)

Editing news 2020 #1 – Discussion toolsBewurkje

8 apr 2020, 21.24 (CEST)

-uëleBewurkje

Ik sjoch dat op fy:wiki aardich faak de útgong -uële brûkt wurdt (kepp). Klopt dat wol? It FHW brûkt -uele en Dijkstra (1996) skriuwt oer de ë: De kombinaasje ue, dy't yn twa wurdlidden ferdield wurde kin, komt hast net foar. As er foarkomt, dan wurdt der gjin dielteken brûkt: yndividuen. Haw ik in staveringsherfoarming mist? Wutsje 19 mai 2020, 20.39 (CEST)

@Wutsje: Goeie. Jo hawwe neat mist, uele moat it wêze. Drewes (oerlis) 20 mai 2020, 12.09 (CEST)
Dan sil ik hjir ynkoarten mar ris oer gear. Wutsje 29 mai 2020, 19.54 (CEST)
@Wutsje: Ik hie hjir eefkes wat earder reägearje moatten, mar dit is by my lâns gien. No ja, noch gjin man oerboard. Mar ik bin it hjir net alhiel mei iens. Oars as by 'ae', 'ye' en 'uu' dy't yn it Frysk nea as ien klank foarkomme en dus net as 'aë', 'yë' en 'uü' skreaun wurde moatte, komt 'ue' wol as twalûd foar. Jo helje hjirboppe "Dijkstra (1996)" oan; ik nim oan dat jo dêrmei it boekje Stavering fan 'e Afûk bedoele. Ik lês dêr op side 45: "It dielteken (trema) wurdt allinne brûkt, wannear't sûnder dat dielteken útspraakbetizing te ferwachtsjen is en om oan te jaan, dat de twa opienfolgjende lûden, dy't tegearre ek in lang lûd of in twalûd foarmje kinne, net ta itselde wurdlid hearre. [...] Wannear't by frjemde wurden gjin útspraakbetizing te ferwachtsjen is, wurdt it dielteken meast weilitten: reaksje (of: reäksje); realisme (of: reälisme); alinea (of: alineä); kreatyf (of: kreätyf). It dielteken mei net weilitten wurde by: beämte (= amtner), ferlykje: beamte (= beammeguod). It is dêrom oan te rieden om yn gefal fan twivel altyd wol it dielteken te brûken. Dêrmei hoedzje jo josels foar misferstannen en útspraakflaters." Dus koartsein, better dermei ferlegen as derom ferlegen. It liket my dan ek dat de skriuwwize "yndividuën" wat foar hat boppe "yndividuen", en dat "yndividuën" yn elts gefal net fout is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 mai 2020, 23.56 (CEST)
Ik lês sokke boarnen altyd mei in taalkundige fariant fan lex specialis derogat legi generali yn 'e holle. Dijkstra set yn paragraaf 9 de algemiene regels oer it dielteken útein en jout dan yn 9.1 o/m 9.2.4 spesjale regels foar (kombinaasjes mei) de ë, wêrûnder dus wat oanbelanget de regel dy't ik hjirboppe neamde, mei as foarbyld no krekt yndividuen. Ik kin my hast net yntinke dat by wurden as rituele of seksuele twifel oer de útspraak mooglik is (lyk sa't dat yn it Hollânsk ek net sa is).
Uteinlik is de fraach fansels: folgje we de boarnen? It foarbyld fan de "vice-presidint" liet al wol sjen, dat soks net altyd wiis is. Ik bin benijd hoe't oaren der oer tinke. Wutsje 30 mai 2020, 01.07 (CEST)
Tsja, Wutsje, in hiel soad, sanet de measte, fan 'e "uële"-s en "uën"-s yn 'e Wikipedy binne fan myn hân. Ik hie my Dijkstra syn útspraak goed ynprinte dat je yn gefal fan twifel altyd wol in dielteken brûke moatte. Ik bin no wend om dy foarmen te skriuwen. As jo dêrfan by guon of alle it dielteken fuorthelje, sil ik dêr net fuort lulk om wurde of sa, mar ik wit net oft ik wol ree bin om op te hâlden sokke wurden op dy wize te staverjen. "Uële" staverje as "uele" kin ik my noch wol yn fine; ik kin gjin wurden mei it twalûd 'ue' betinke dy't dêr op rime. By "yndividuën" is it oars, want je hawwe ek wurden as "fluen" en "fluensk", dêr't de letterkombinaasje 'uen' as twalûd foarkomt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 mai 2020, 23.13 (CEST)
Ik doch fansels neat wêr't net eltsenien it oer iens is. Sjoch fierder de folgjende seksje. Wutsje 31 mai 2020, 01.30 (CEST)

-aë- en -yë-Bewurkje

Sjoch hjir en hjir. Itselde ferhaal as hjirboppe. Dijkstra (1996) skriuwt: "De ë kin foarkomme yn 'e lûdkombinaasjes: , en ." De kombinaasjes , en foar't safier dy "yn twa wurdlidden ferdield wurde kin[ne]" en net yn eigennammen brûkt wurde binne dus mis. Drewes, Ieneach fan 'e Esk: iens? Wutsje 29 mai 2020, 19.54 (CEST)

@Wutsje: 'Aë' en 'yë' moatte 'ae' en 'ye' wurde, dat bin ik mei jo iens. Dy beide letterkombinaasjes komme yn it Frysk net foar as twalûd, dus kin der gjin ûnwissichheid oer útspraak ûntstean. Itselde jildt foar 'uü', yn bgl. "fakuüm" (moat "fakuum" wêze), want ek de letterkombinaasje 'uu' komt net as ien klank yn it Frysk foar. Wat 'uë' oanbelanget leit it neffens my oars, mar dat sil ik by de diskusje hjirboppe opskriuwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 mai 2020, 23.43 (CEST)
As it om it lân giet moat it dus ek Israel weẑe yn stee fan Israël, skriuwt Dijkstra letterlik yn 9.2.3. Dat wurdt noch in moai putsje. Wutsje 30 mai 2020, 01.07 (CEST)
Achte meidoggers. Wat 'fakuüm' oanbelanget, sjoch Taalweb. Drewes (oerlis) 30 mai 2020, 17.18 (CEST)
It wurdt der sa net ienfâldiger op: Dijkstra jout yn 9.5.2 no krekt fakuum en perpetuum mobile. "It Nederlânsk staveret de lange ú as uu, it Frysk staveret de lange ú altyd as ú. De stavering uu komt as lang ienlûd yn it Frysk net foar". Hoe dan ek, my giet it hjir no efkes om -aë- en -yë-. Wutsje 30 mai 2020, 17.54 (CEST)

Yndie, it liket wol in gekkehûs. Oer it lêste: sjoch Ieneach syn kommentaar. Drewes (oerlis) 30 mai 2020, 18.09 (CEST)

Oer 'aë' en 'yë' binne we it allegear iens, wol 'k leauwe. Wat we mei 'uü' oan moatte, wit ik no net mear. Ik fyn dat de Fryske Akademy der sa mar in nuver potsje fan makket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 mai 2020, 23.15 (CEST)
Ja, ik bin sa súntsjesoan wol nijsgjirrich nei wat dy staveringslju by de Akademy no eins de hiele dei dogge. Dit liket nei fleanen, it is hast noch minder as de Taalunie yn it Hollânsk. Ik haw gjin muoite mei it idee fan in foarkarstavering, mar dy moat dan wol konsistint wêze, oars kinne jin yn feite like goed kieze foar de Reade bwarre-stavering. As ik yn Ljouwert wenne, fytste ik der ris hinne. Wutsje 31 mai 2020, 01.30 (CEST)

Urgent HelpBewurkje

Please help us translate the text (in bold) to your language Join WPWP Campaign to improve Wikipedia articles with photos and win a prize. Thanks for your help. T Cells (oerlis) 7 jun 2020, 20.27 (CEST)

Ien stêd, twa steden?Bewurkje

Sa is it my net leard, it docht my Hollânsk oan. Neffens it FW, it FHW, de Foarkarswurdlist en de Staveringshifker is it meartal stêden (fgl. steden). Drewes, Ieneach fan 'e Esk en oare ynteressearden: wat tinke jimme? Wutsje 9 jun 2020, 04.16 (CEST)

Ik tocht dat it sels stedden wie, dat yn it meartal lange lûden ferkoarte waarden. Wêr ha jo dat steden lêsd? Steinbach (oerlis) 9 jun 2020, 09.39 (CEST)
Oké, stedden is dus gjin wurd. Mar ik tink dat wy dochs by steden wol fan in flater útgean kinne. Wat my oanbelanget kin men dat rêstich weihelje at men dat hjir earne fynt. Steinbach (oerlis) 9 jun 2020, 09.43 (CEST)
Dúdlik: stêden. Drewes (oerlis) 9 jun 2020, 10.07 (CEST)
Amen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2020, 20.04 (CEST)

Editing news 2020 #2Bewurkje

17 jun 2020, 22.33 (CEST)

Community open letter on renamingBewurkje

Foar wa't it ynteressearet: ek al spilet de no al moannen duorjende diskusje oer de Rebranding Strategy har fier fan ús wei ôf, dy sil ek foar dizze wikipedy gefolgen hawwe. Wêr't it op dit stuit oer giet, is al net iens mear yn it foarste plak dat plan, mar de wize wêrop't de WMF it der oer de rêgen fan alle mienskippen hinne troch rame wol. Dêrom wol ik jimme efkes wize op it bestean fan dizze iepen brief oan de Wikimedia Foundation. Wutsje 28 jun 2020, 23.16 (CEST)

@Wutsje: Tankjewol dat jo ús hjir op wize, want dit wie hielendal by my lâns gien. Nei't ik in oere fergriemd haw mei my yn dit spul te ferdjipjen, begryp ik earlik sein noch altyd net wêr't sa'n omneaming goed foar is. Dit is wat je krije, bin ik bang, as in projekt lykas Wikimedia slûpenderwiis oernommen wurdt troch lju dy't nocht hawwe oan burokrasy. Soene jo, Wutsje, ris yn it koart útlizze kinne hokfoar gefolgen sa'n rebranding neffens jo foar de Fryske Wikipedy hawwe sil? Want dat is my noch net dúdlik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 jun 2020, 00.39 (CEST)

Annual contest Wikipedia Pages Wanting PhotosBewurkje

This is to invite you to join the Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) campaign to help improve Wikipedia articles with photos and win prizes. The campaign starts today 1st July 2020 and closes 31st August 2020.

The campaign primarily aims at using images from Wikimedia Commons on Wikipedia articles that are lacking images. Participants will choose among Wikipedia pages without photo images, then add a suitable file from among the many thousands of photos in the Wikimedia Commons, especially those uploaded from thematic contests (Wiki Loves Africa, Wiki Loves Earth, Wiki Loves Folklore, etc.) over the years.

Please visit the campaign page to learn more about the WPWP Campaign.

With kind regards,

Thank you,

Deborah Schwartz Jacobs, Communities Liaison, On behalf of the Wikipedia Pages Wanting Photos Organizing Team - 1 jul 2020, 10.24 (CEST)

feel free to translate this message to your local language when this helps your community