Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op de Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet boppenoan de side - rjochtsboppe of lofts - in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op de Wikipedy te sykjen.

De Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 52.223 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Van Houten Bewurkje

Tige tank foar jo opmerksumens. Drewes (oerlis) 14 okt 2016, 17.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

MediaWiki Bewurkje

Sjoerd, bedankt voor je hulp, maar het gaat niet helemaal goed. Er zijn spelfouten en 'fuzzy'-teksten teruggezet. Zelf kijk ik ook naar de historie om na te gaan of er een speciale bedoeling voor de lokale uitzondering was. We zijn immers niet perse verplicht de software-standaard te volgen. De reden waarom dit is blijven liggen van mijn kant, is dat ik eerst iets anders af wou maken. --PiefPafPier (oerlis) 19 jun 2017, 07.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Als het goed is, heb ik geen spelfouten of fuzzy-teksten teruggezet. Als dat wel zo is, voel vrij om mij te corrigeren. Ik heb alleen de lokale vertalingen verwijderd wanneer deze gelijk was of er bijvoorbeeld een dubbele punt miste. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 jun 2017, 10.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Diakrityske tekens op haadletters Bewurkje

Even oer jo omneamen fan Ungetiid ta Ûngetiid. Dat is fout. Yn it Frysk hearre op haadletters gjin diakrityske tekens skreaun te wurden. It is dus "ûngetiid", mar "Ungetiid". We wize "Ûngetiid" wol even troch, om't titels automatysk in haadletter oan it begjin krije en de keppeling [[ûngetiid]] oars net trochlinke soe, mar de korrekte stavering is dus "Ungetiid". Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 mrt 2023, 19.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bedankt voor de verduidelijking! Sjoerd de Bruin (overleg) 12 mrt 2023, 10.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]