____________________________________ Hey daar, ik denk dat ik mijn tijd hier voorlopig nuttig kan besteden, al heb ik wel wat hulp nodig bij het invullen van d'n Friesche taal, Henk K 15 jul 2007, 22.41 (CEST)

Hoi Henk K. Prachtig dat u wilt helpen met de fryske Wikipedy. Diederik I fan Hollân ziet er mooi uit. Er zijn echter een aantal woorden dat niet echt Frysk is. Ik zal u nu een spoedcurcus geven.

 • Geboren = berne
 • Gestorven= ferstoarn
 • Vader= heit
 • moeder= mem
 • kinderen= bern
 • periode= perioade
 • voorganger= foargonger
 • opvolger= opfolger
  • Gean sa troch, Groet Jelle 16 jul 2007, 11.08 (CEST)

Hallo Henk, Dit is wellicht een handige link: Digischool Frysk, met veel info over Fryske Stavering Groetnis, B. 16 jul 2007, 11.24 (CEST)

wolkom, 876, Sjabloon.Bewurkje

Goeie Henk K.

Ek fan my noch tige wolkom op dizze wikipedy.
Ik haw it idee dat jo al aardich op de hichte binne mei hoe at de wikipedy wurket, ik nim oan dat jo al ûnderfining hawwe mei de nederlânsktalige wikipedy. No is net alles itselde, sommige systeemsaken hjitte hjir oars en oer sommige siden hawwe we yn de rin fan de tiden in bepaalde styl brûkt dy't wy it leafst net sûnder oerlis feroare hawwe wolle want we wolle fansels al dat ien en oar der wat netsjes en oersichtlik útsjocht.

 • 876 - Op alle jiersiden hawwe wy sawol boppe as ûnderoan in blokje mei de neistlizzende jierren en ieuwen.
 • Sjabloon, de nammeromte Sjabloon (op :nl) hjit hjir Berjocht (op de ingelsktalige is dit Template). At jo dus op fy in Sjabloon oanmeitsje wolle moatte jo dêr hjir Berjocht foar brûke, foar parameters dy't yn it berjocht brûkt wurde wolle we hjir fansels ek wêr frysktalige teksten. Meidogger:Kening Aldgilles hat de ynhâld fan Sjabloon:Dyn al ferplakke nei Berjocht en der fryske teksten fan makke. Ik wit net at alles al goed oanpast is, moatte we noch mar ris neirinne.

Noch in protte nocht tawinske, Theun 17 jul 2007, 10.13 (CEST)

GoeieBewurkje

Ik zit je wat achter de broek aan, omdat je alles halfbriek vertaalt, maar opzicht vind ik het knap dat je evengoed probeert om hier wat bij te dragen, ook al geef je aan bijna geen fries te kennen. Ik kan zelf ook niet goed in het fries schrijven. Ik probeer het nu ongeveer een half jaar en dat gaat aardig. Maar eigenlijk is het nog niks, want ik heb het nooit geleerd en ik moet heel vaak het woordenboek erbij pakken.

Hier volgen nog wat tips voor je verdere vertaalwerk (oersetten). Als je wat te vragen hebt dan hoor ik het wel. Groetnis--Geoffrey 21 jul 2007, 20.49 (CEST)

v = f
x = ks

in pear tiidwurden

zijn = wêze (wie; west)
worden = wurd (waard; wurden)
komen = komme (kaam; kommen)
nemen = nimme (naam; nommen)
lopen = rinne (rûn, rûn)
geven = jaan (joech; jûn)
veroveren = oermasterje (oermastere; oermasterre)

 • zal ik doen, dank je Henk K 21 jul 2007, 20.56 (CEST)
Efkes wat nuânse, v = f; Dit jildt allinnich oan it begjin as ein fan in wurd, midden yn in wurd wurdt de v yn it frysk wol brûkt, bygelyks in greve. Theun 22 jul 2007, 10.49 (CEST)
Ok, dank,Henk K 22 jul 2007, 10.50 (CEST)

noch wat staverings rigelsBewurkje

een = in
in = yn
het = it

 • dank, Henk K 22 jul 2007, 10.38 (CEST)

Hoekse en kabeljauwske twistenBewurkje

Ik vermoed dat het vertaald moet worden met Hoekske en kabeljouwske twisten, maar zeker weten doe ik het niet.

Zoals je misschien opvalt heb ik van een aantal artikels die jij geplaatst hebt stobben (beginnetjes) gemaakt. Je zet nu complete nederlandstalige artikels over en dat moet allemaal door iemand vertaald worden. Er zijn hier maar een paar liefhebbers die dagelijks bezig zijn. En daaar komt bij dat het overzicht zomaar weg en als je teveel onvertaald overzet, dan wordt het hier een halve nederlandse wikipedy. Daarvoor hebben we de nederlandse wikipedia. Groetnis --Geoffrey 22 jul 2007, 12.52 (CEST)

jiertallenBewurkje

Henk, als jij een jaartal aanmaakt, dan kopieer je de eeuwen dubbel in het bovenste blokje.--Geoffrey 22 jul 2007, 13.25 (CEST)

 • Ja, ik zag het net, ik zal voortaan beter opletten, sorrie, Henk K 22 jul 2007, 13.26 (CEST)
 • ik heb de 11e eeuw al bijgewerkt--Geoffrey 22 jul 2007, 13.27 (CEST)
Ok, dank, Henk K 22 jul 2007, 13.27 (CEST)

12e en 13e ieuBewurkje

Henk, als je specifieke Friese benammingen nodig hebt, dan moet je misschien de jaartallen van de 12e en 13e eeuw eens nalopen, deze zijn allemaal al aangemaakt door iemand.--Geoffrey 22 jul 2007, 13.31 (CEST)

Ok, Henk K 22 jul 2007, 14.15 (CEST)

Fries lerenBewurkje

Beste Henk, ik zie dat je al aardig verslingerd raakt aan de Fryske wikipedy. Betekend dit dat je nu ook Fries gaat leren? En een woordenboek erbij is ook handig. Groetnis--Geoffrey 22 jul 2007, 22.08 (CEST)

Ik geloof dat ik al een aardig woordje Fries opgepikt hebt zo, Henk K 22 jul 2007, 22.40 (CEST)
Wel erg veel stobbes zo, ik probeer wel de geschiedenis onderwerpen wat uit te diepen, al waag ik me nog niet aan de lappen tekst, het opmaken van de pagina's, het invullen van de sjabloons, het samenstellen van de lijsten, het invullen in de jaar en datum artikels, en ook het controleren en aanpassen van de verschillende links daar gaat op zich best veel tijd in zitten. Als ik de lijst van het Huis Holland compleet hebt (nu nog alle rode jaren en datums weg), doe ik een stap naar beneden, naar de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen, Henk K 22 jul 2007, 22.44 (CEST)

FerskaatBewurkje

Hoi Henk,

In pear opmerkings,

 • Jo hawwe op in tal siden en kategoryen it Berjocht Weg setten, no hawwe wy hjirfoar it berjocht Berjocht:Wiskwarskôging. It is de bedoeling dat dy siden dan ek taheakke wurde oan Wikipedy:Siden wiskje.
 • Jo hawwe de Kategory:Goa feroare yn Kategory:Goa yn de midsieuwen, no liket my dit net handich en ek net te klopjen. De trije fryske goaen sa as Eastergoa binne oant de frânske tiid aparte lânsdielen, it bestjoer en rjochtspraak wie dêr ek hielendal op ynrjochte.
Sa at jo al begrepen hawwe fyn ik it sawiesa better om Kategory nammen net langer te meitsjen as needsaaklik (ik haw ek leaver in kategory Greefskip as Greefskip yn de midsieuwen).
Koartsein, at jo graach kategoryen Stêd yn... hawwe wolle dan hearre dêr neffens my allinnich steden yn, wolle jo safolle mooglik wenplakken de provinsje yn in kategory dan kin it better Plak yn... wêze.

Groetnis Theun 24 jul 2007, 13.10 (CEST)

Ik freegje my ôf at jo myn opmerkings wol sjoen hawwe, ik tink dochs dat hjir noch wat oanpast wurde moat. Theun 25 jul 2007, 21.09 (CEST)

Frysk taalbrûkmeBewurkje

Bêste Henk,

Ik bin Kening Aldgilles, moderator foar de Westlauwersk Fryske wikipedy. Ik hoopje datsto wol niget hast oan it Frysk en trochsette silst mei it skriuwen foar it Fryske Wiky-projekt. Wy binne fansels tige optein mei jo bydrage oan 'e Fryske wikipedy. It Frysk is sa't it liket net in drege taal, mar der binne wol in stikmannich regels dêr't wy ús oan hâlde moatte. Wy wolle hjir net al tefolle grieme mei it brûkme fan 'e Fryske skriuwtaal. De stavering fan wurden, taaleigen, tiidwurden ensfh. binne kreas beskreaun yn boeken fan 'e AFûK. Wannear't der gjin jild is, of it neat kostje mei kinsto sjen op Digyskoalle Frysk. Do skriuwst op dyn meidoggerside datsto yn Rotterdam wennest. Der binne no Prisma taaltreners, grammatika oersjoggen en wurdboeken, ornearre foar de Nederlânsktalige studint Frysk (grif ek yn 'e Rotterdamske boekhannels). Fierders binne der in stikmannich elektroanyske sjops dêr'tsto Fryske boeken keapje kinst. As der fragen binne oer Fryske taal ensfh. kinst altyd op myn meidoggerside in tynge skriuwe. Sa't it liket hasto ûnderfining mei de Nederlânske wikipedy, mar foar systeemtechnyske fragen bist ek tige wolkom. No winskje ik dy in protte wille, en fiel dy frij! Freonlike groetnis Kening Aldgilles 24 jul 07 13:47 CET

Sorry Henk, mar it mearpart (merendeel) fan dyn bydragen steane yn it Nederlânsk en moate oerset (vertaald) wurden. Ik bin de miening tadien dat it sa net stean bliuwe kin of it moat in stobbe wurde. Want eltsenien (iedereen) hat der net altiten noch yn om it oer te setten. Of do moast it sels besykje (proberen). Mei in wurdboek komst in hiel ein en skriuwflaters (schrijffouten) wurde der faaks (misschien) wol úthelle. Ik gien moarn op fakaansje en winsk dy in proatte nocht (plezier) ta hjir. --Geoffrey 25 jul 2007, 11.24 (CEST)
Ik zal straks vertalen wat ik kan, en de rest van de tekst verbergen, en dan de artikels in "stobbe" plaatsen, prettige vakantie gewenst, groetjesHenk K 25 jul 2007, 17.27 (CEST)

'Alles' yn it FryskBewurkje

Bêste Henk,

Do kinst yn it Frysk ek 'alles' skriuwe/sizze. Ik fyn oerigens wol datsto mear dwaan kinst oan dyn taalbrûkme. Der binne oare meidoggers dy't út en troch ris in flater skriuwe, mar hja skriuwe sa't it liket wol geef Frysk. Ik wit net yn hokker taal do skriuwst, mar it is yn alle gefallen gjin Frysk. Ik moat by suver al dyn stikken it berjocht;stavering taheakje. Op dizze of dizze webside kinst it nije Frysk-Nederlânsk Nederlânsk-Frysk wurdboek sjen. Der is ek in ferskaat oan digy kursussen, kompaktskiif ensfh. . Rin efkes nei de Selexyz of in oare boekwinkel. Oars twingsto my dyn stikken te wiskjen. Kening Aldgilles 25 july 2007 20:14 CET

Ok, ik zal mij voorlopig niet met de teksten bezighouden totdat ik het Fries beter beheers, ik zal mij bezighouden met het aanmaken van beginnetjes (stobbes) en het invullen van sjablonen en kategoryen en het controleren van links, interwiki's en doorlinks, Henk K 25 jul 2007, 20.25 (CEST)

Ekstra wurkBewurkje

Eala Henk,

Yndied is it in protte wurk foar my mar ik wol dyn wikynocht net bedjerre. Myn Nederlânsk hat wolris better west, dat ik skriuw efkes fierder yn it Ingelsk.

Indeed it is a lot of work for me but I don't want to demotivate you. By English is better then my Dutch, so that´s why I write in English. Frisian is a very difficult language, sometimes you just get entangled in the language. Sentences like ´skiednis nei naasje´ native language interference. By interference I can tell what one´s mother tongue is, in your case it is Dutch. When people write things like 'e-post ôfroppe' of 'boekstêf' I can tell the person has German as his mother tongue. Of its own accord, I can tell wether the writer of an article is German, Dutch, English etc. What you wrote is just wrong, and I do want to see more contributions from you to the Frisian wikipedia project. But please start learning. From september on, you can do a online Frisian course, also for students who have Dutch as mother tongue. Please do the online language course. Reading also helps, Frisian literature is very rich at the moment. Over 300 books are published in Frisian each year. Cheers Kening Aldgilles 25 july 2007 20:50 CET

Ik ben niet ontmoedigd hoor, ik vind het alleen jammer dat ik anderen opzadelt met extra werk wat misschien niet nodig is, zoals ik al aangaf had ik de naamgeving "nei naasje" naar voorbeeld van de persoonskategorieën, net zoals ik eerder deze week een kategory adlike titel naar voorbeeld van het in het artikel: Greve geschreven had gebruikt, ik zal voortaan - zeker in geval van categorieën - eerst overleggen, ik weet uit ervaring dat het veranderen hiervan extra veel werk is, ik weet zeker dat ik ook zonder de Friese taal te beheersen veel goeds kan bijdragen, invullen van sjabloons en het aanmaken van 'stobbes' zoals over personen en plaatsen, het uitzoeken van de links, plaatsen in kategorieën en invullen van de geschiedenis op de jaar en datum artikels. Ik had een reeks artikelen aangemaakt met de graven van Holland, hierin staan een hele berg rode jaartallen te wachten op invulling daarvan, ook worden een aantal steden en plaatsen meermaals genoemd zoals Delft, Rotterdam, Gouda enz. hier heb ik stobbes van gemaakt met alvast een ingevuld sjabloon en afbeeldingen (ofbylds), daarnaast heb ik nog plaatjes en kaartjes van de Nederlandse wiki naar commons over gebracht zodat we ze hier kunnen zien, zelfs zonder artikeltekst veel werk waar veel tijd in gaat zitten, op zich denk ik dat voor het vertalen van een stuk tekst nog het minst tijdrovend is, Henk K 25 jul 2007, 21.04 (CEST)

Plak ynBewurkje

Hoi Henk,

Sa at ik al earder oanjûn haw, fyn ik de kategory: Plak yn .... better en breder ta te passen as Stêd yn .... Yn de kategory Stêd yn.... is it gewoan fout om der plakken yn te setten dy't gjin stêd binne. Ek al wolle je graach de kategory Stêd yn ... brûke dan is dat noch gewoan in subset fan Plak yn... en dy hoeche dan hielendal net fuort. Theun 25 jul 2007, 21.32 (CEST) (Ik haw hjirboppe ek al wat sein oer it Berjocht:Wiskwarskôging, Siden wiskje en it berjocht Weg)

Môj Theun, sorrie dat ik je bericht ergens bovenin niet hebt gezien en dus ook niet had gereageerd, mijn gedachtengang was als volgt, elke plaats (plak) valt onder een gemeente, je krijgt dan de verschillende platsen en dorpen in een kategory: bijvoorbeeld it Ameland, it Ameland zelf is een gemeente in de provinsie, en in Nederland, mijn gedachte bij de stad naar provinsie en naar land, zijn niet zozeer de steden naar grootte of inwonertal, maar of zij stadsrechten hebben, de structuur ziet er dan alsvolgt uit:
 1. land
  1. provinsie (in land)
   1. gemeente (in provinsie) + (in land)
    1. plaats (in gemeente)
 • daarnaast (stad mét stadsrechten!):
 1. stad (in provinsie)
 2. stad (in land)
 • Ik denk dat het beter is om voordat ik met welke structuur dan ook verder gaat- deze eerst zoals hierboven uitwerkt op een projectpagina en daarna eerst in de gemeenschap hierover overlegt, Henk K 25 jul 2007, 21.56 (CEST)

Wat wolle joBewurkje

Hoi Henk,

Jo binne wol drok dwaande mar ik freegje my ôf at dit de fryske wikipedy wol foarút helpt. Ik haw it idee dat it grutste part fan de Meidoggers dy't hjir geregeld oan wurkje der in bytsje wûrch fan wurde. Jo fleane fan it iene yn it oare, feroarje safolle mooglik en derby giet geregeld wat fout. Op it oerlis wat minsken mei jo oangeane wolle reagearje jo net as heal, en jo lûke jo der ek net safolle fan oan.
At jo it doel hawwe fan de fryske wikipedy yn opbou in kloon fan :nl te meitsjen of fan :nl sa at jo it it leafst ha wûne dan sjit it aardich op.
Ik bin yn elts gefal bliid dat de 5.000e side net in nederlânske side wie, dat hie wol wat nuver west op de fryske wikipedy.
In pear foarbylden:

 • Jo sizze tsjin Geoffrey dat jo fan de nederlânske siden in stobbe meitsje soene, mar jo ferjitte Biskoppen fan Utert.
 • Jo hawwe jo no drok op de kategoryen stoart, at ik efkes wat rûnsjoch dan sjoch ik fuortendalik opsichte flaters:
 • Ik haw no al in twa kear sein dat wy in berjocht hawwe foar siden en kategoryen dy't fuort moatte, en ek in wikipedy:Siden wiskje om dy siden dêr oan te jaan. Mar jo sette noch geregeld Berjocht:Weg op in side.
 • No hawwe jo in Stobbe - skiednis en in Stobbe -geografy oanmakke, tinke jo dat dit de fryske wikipedy foarút helpt of wolle jo in maklike manier om op it each in protte te dwaan. Ik tink persoanlik net dat dit wat jout. It soe better wêze en meitsje wat artikels fan stobben. Wy hawwe hjir net in grut tal brûkers, oant no ta haw wy mear wurke oan de grutte en de kwaliteit fan de besteande artikels en ús net sa drok makke om de oantallen siden en de reade links dy't altiten maklik yn te foljen binne mei ien sintsje.

Ik haw alris earder efter in meidogger oanrûn dy't in hiele soad wurk dien hat yn koarte tiid. Dy koe teminsten goed frysk mar hie ek wat minder each foar de korrektens fan de ynformaasje en saken as auteursrjocht. Mar der steane noch hieltiten wol koarte siden fan him dy't net klopje of it auteursrjocht skeine.
Dêr woe ik eins mei jo net nei ta, dat jo spul krije mei yn fan ús, der gjin sin mear oan hawwe en dat wy de flaters derút helje kinne. Dy bliuwe gewoan in hiel skoft stean om't wy mei sa'n lyts ploechje mei in beheinde tiid foar dit projekt dêr gewoan net oan ta komme. En wy wolle ek wolris in stikje derby meitsje oer saken dy't ús ynteressearret as wêr't wy wat fanôf witte.

No sa earst mar wêr, ik wol jo perfoarst net fuortjeie mar ik soe dochs wol wolle dat jo yn elts gefal op ús opmerkings reagearje en wat soarchfâldiger wurkje. Theun 26 jul 2007, 20.42 (CEST)

 • Sorrie dat ik nu niet verder ingaat op alle opmerkingen hierboven, ik heb nog niet alles ontcijfert, ik ga eerst een paar weken op vakantie, groetjes, Henk K 27 jul 2007, 12.37 (CEST)


In noflike fakansje tawinske, ik wol myn opmerkings ek wol efkes oersette (yn it nederlânsk) at jo dit leaver hawwe. Theun 27 jul 2007, 19.20 (CEST)

Your account will be renamedBewurkje

18 mrt 2015, 02.42 (CET)

RenamedBewurkje

19 apr 2015, 09.37 (CEST)