In minút is fan âlds in underferdieling fan in oere, dat opdield wurdt in 60 parten. Hjoeddedei is de minút basearre op de sekonde. Hjirtroch is in minút no altyd likelang, útsein as der in skrikkelsekonde ynfoege wurdt.

In minút is gewoanlik 60 sekonden. 60 minuten binne in oere, 1.440 minuten binne in dei.