In sekonde is fan âlds in twadde ûnderferdieling fan in oere, dêr't in minút fierder troch opdield wurdt yn wer 60 parten. De namme komt fan it Latynske wurd foar twadde.

10 sekonden yn it libben fan in raap

De SI sekonde hat no, yn stee fan in astronomyske, in natuerkundige definysje krigen. Hjirtroch is der út en troch ferlet fan it ynfoegjen fan in skrikkelsekonde, om de standerttiid oan te passsen oan de astronomyske tiid.

60 sekonden foarmje gewoanwei in minút, 3.600 sekonden in oere en 86.400 sekonden in dei.