Tiid is de folchoarder fan foarfallen, mjitten yn it tal fan kearen dat in regelmjittich foarfal werhelle wurdt. Sa is de standert grutheid fan tiid de sekonde.

Foar de werjefte fan it ferstriken fan tiid wurdt de klok brûkt, dy't de tiid oanjout yn Koördinearre Wrâldtiid (UTC, Ingelsk: Universal Time Coordinated), of in ôflieding dêrfan nei tiidsône. Foar mjitting fan tiid wurdt de kroanometer brûkt. Foar it oersjoch oer in jier oan tiid wurdt it kalinder brûkt.

Ferstriken fan tiid op de Wikipedy: