Philippus H. Breuker

(Trochferwiisd fan Ph.H. Breuker)

Philippus Hillebrand Breuker (Skingen, 1939) is âld-heechlearaar Nederlânsk en Frysk, frisiast en publisist. Breuker studearre Nederlânske en Fryske Taal- en Letterkunde. Sûnt 1994 wie er heechlearaar Fryske Taal- en Letterkunde, yn it bysûnder de literatuerskiednis, oan de Universiteit fan Amsterdam. Breuker publisearret oer de skiednis fan de Fryske taal en -kultuer. Yn 1991 krige er foar It wurk fan Gysbert Japix de Dr. Joast Halbertsmapriis fan de Provinsje Fryslân.

Publikaasjes (karút)Bewurkje

  • Fryslân yn de Gouden Iuw. Bornmeer, ISBN 978 90 561 5911 5 (2022)
  • Dreaun fan ierde' dream. Libben en wurk fan Obe Postma. Biografy fan Obe Postma (2018)
  • Het landschap van de Friese klei 800-1800 (2017)
  • Opkomst en bloei van het Friese nationalisme 1740-1875 (2014)
  • De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter (2012)
  • Eeltsje Halbertsma (1797-1858) (2008)
  • De betekenis van de Franeker academie voor de Friese literatuur (2007)
  • Egidius Gerardus Antonius Galama : Gouda 20 september 1912 - De Bilt 22 april 2003 (2005)
  • Friese hofcultuur (2004)
  • De Teltings : trije generaasjes lang wijd oan de wittenskiplike beoefening fan taal en skiednis fan Fryslân (1827-1907) (2003)
  • Calvinisten tussen overheid en kerk (2003)
  • De lange jacht (2001)
  • Nogmaals over de positie van de Gereformeerde Kerk in Friesland rond het midden van de zeventiende eeuw (2001)
  • Over de nadere reformatie in Friesland (2001)
  • Friese cultuur in het jonge Koninkrijk (2001)
  • Konst voedt 's menschen geluk: it Makkumer dichtgenoatskip (1773-1777) (2000)
  • De vestiging van een politiek betrekkelijk onafhankelijk stadhouderschap in Friesland (1657-1672) (1998)
  • It ramt fan it Oera Linda Boek : hoe hat ien it sa betinke kinnen? (1997)
  • Obe Postma (1868-1963) (1997)
  • Landrecht der Vriesne : tekstuitgave en commentaar (1996)
  • Boekbezit in Friesland tot ca. 1810. Prolegomena bij een onderzoek aan de Fryske Akademy (1991)
  • Friese cultuur in de jonge republiek : een historisch interpretatiekader (1991)
  • It wurk fan Gysbert Japix (1989)
  • Oriëntatie in de Frisistiek (1985)
  • It Friesch Genootschap, it Friesch Jierboeckjen en it Oera Linda Boek. De striid om taalbefoardering tusken 1827 en 1837 (1980)
  • Toponymy fan Boazum (1978)
  • Oersjoch en ûntjowing fan de wapenkorpsen en folkssosiëteiten yn Fryslân tusken 1783 en 1813 (1970)
  • Skoalmasters fan Boazum : doarpsûnderwiis en -ûnderwizers sûnt de Midsieuwen (1967)

Oer BreukerBewurkje

  • Rolf H. Bremmer, Flippus Breuker : man en wurk yn rûge halen, 2001.

Keppeling om utensBewurkje

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: