Piet Visser (boargemaster)

Pieter Fokkes (Piet) Visser (Skiermûntseach, 13 maaie 1942) is in Nederlânsk politikus fan de ARP en later het CDA.

Nei de mulo gie er, hie wie doe 16 jier, oan 't wurk op de gemeentesekretary fan Skiermûntseach. Yn de jierren dêrnei wurke er by de gemeentesekretaryen yn Ezinge (1960), Weststellingwerf (1966) en dêrnei Ten Boer (1968) dêr't er it brocht ta loko-gemeentesekretaris. Op 1 jannewaris 1978 waardie boargemaster fan de doetiidske gemeente Westdongeradiel. Hast seis jier letter, op 1 oktober 1983, folge syn beneaming ta boargemaster fan Kollumerlân. Dêr wie er trije terminen fan seis jier boargemaster en nei 42 jier tsjinst by de oerheid gie Visser yn oktober 2001 mei 59 jier betiid mei pinsjoen.