Strjitten yn Noardwâlde

Wikimedia-list

De Strjitten yn Noardwâlde:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A bewurkje seksje

 • Aldeberkeaperwei - de wei nei Aldeberkeap
 • Ambachtsstrjitte -

B bewurkje seksje

 • Bovenstreek -
 • Bûtenbuorren -
 • Buerthûsstrjitte -

D bewurkje seksje

 • De Greverije - graverij yn it fean.
 • De Kwekerije -
 • De Stelling -
 • Doctor Verdeniusstrjitte -
 • Dokter Mulderstrjitte -
 • Ds Reitsmastrjitte -
 • Ds van der Tuukstrjitte - neamd nei dûmny Hindrik Edema van der Tuuk
 • Dwarsfeartwei -
 • De Boskmar -

E bewurkje seksje

 • Eastfjirdeparten - sjoch Westfjirdeparten
 • Elswei - der stienen in soad elzebeammen oan.
 • Elzenhof -

F bewurkje seksje

 • Fallaatwei - in fallaat is in slûs. Dizze wei kaam yn de tritiger jierren klear as sânreed en waard neamd nei it slúske dat der no noch yn de Oostvierdeparten sit, en brûkt waard doe't hjir noch in turffeart rûn.

G bewurkje seksje

 • Gelde -
 • Geldering -
 • Grinswei - grins tusken Noardwâlde en Boyl. Ferbiningswei yn it saneamde Oosterseveld tusken Dwersfeart/Alteveerswei en de Oostvierdeparten.

H bewurkje seksje

 • Haenepôle -
 • Hardewyk -
 • Hellingstrjitte -
 • Hevetille - Hevetille as driuwende pôle.
 • Hoefslach -
 • Haadstrjitte East -
 • Haadstrjitte West -
 • Hooglandsewei - de famylje Hoogland wenne grif oan dizze wei.

I bewurkje seksje

 • Ikenwei -
 • Iisbaanwei -
 • Yndustrystrjitte -

J bewurkje seksje

 • Johannes Mooijstrjitte - Johannes Mooij, berne yn Noardwâlde-Súd hat hast in heale iuw riedslid west yn de gemeente Weststellingwerf. Hy hat him benammen fertsjinstlik makke troch syn strid tsjin earmoede en it opkommen foar de sosjaal swakkeren. Nei syn dea benamd ta eareboarger fan Weststellingwerf.
 • Jokwei -

K bewurkje seksje

 • Kanwei -
 • Komerk -
 • Koartebaan -
 • Krommestede -

L bewurkje seksje

 • Lytse Singel -
 • Lombokwei - Lombok is ien fan de lytse Soenda-eilannen yn Yndoneezje. It eilân waard bekend út de militêre ekspedysje fan it Koninklijk Nederlandsch Indische Leger dat dêr hinne gien wie yn 1894, om in ein te meitsjen oan de hearskippij fan de Balinezen. De wei tankt syn namme oan it feit dat ± 1894 dêr in tal jonge manlju omraken fochten waard. Wêr't it spul krekt om gie is net mear nei te gean. Nei ôfrin fan de fjochtpartij, by it ôfdrinken fan it spul murk ien op: ‘It liket hjit Lombok wol’ want de striid dêr wie it nijs fan d dei yn ús lân. Fan dy dei ôf droech it buorrentje de namme Lombok. No fêstlein yn in strjitnamme.

M bewurkje seksje

 • Manauplein -
 • Mandehof -
 • Mauritswei - neamd nei de twadde haadûnderwizer fan de skoalle oan de Nieuweweg yn Noardwâlde Súd. Oarspronklik soe de wei neamd wurde nei it earste skoahaad. Mar omdat dy mar twa jier yn funksje west hie oan dizze skoalle en de hear Maurits jierrenlang, waard by de riedssitting yn 1948 de wei nei him ferneamd.
 • Meenthewei'-
 • Meulewiek - it wetter Meulewiek
 • Molebuorren -
 • Molestrjitte -

N bewurkje seksje

 • Nijewei - Dizze wei nei Frederiksoard waard pas yn 1870 fluorre. Dêrfoar rûnen minne sânreden rjochting Stienwyk. Dat wie den ak better oer Pepergea (de wei dêr waard yn 1861 oanlein) berikber wie.
 • Nijstrjitte -
 • Nijverheidsstrjitte -

O bewurkje seksje

 • Oosterseveldwei - ûntstie by de ruilverkaveling fan dit gebiet. Rint fan de Nijewei nei de grinswei. Neamd nei it Oosterseveld, dêr't oan sânreden tsientallen meast lytste spultsjes stienen en dêr't, lykas yn it westerseveld in soad seaddehutten stien hawwe.

P bewurkje seksje

 • Paardendreef -
 • Paaskamp -
 • Pastorijewei - yn de pastorije wenne de pastoar of predikant.
 • Pitreidstrjitte -
 • Punterswei - grif nei de famylje Punter dy't dêr wenne hat.

R bewurkje seksje

 • Rinbaanstrjitte -
 • Reidflechtstrjitte -
 • Ringwei East -
 • Rûngong -
 • Rotanstrjitte -

S bewurkje seksje

 • Skieppedrift -
 • Skiedingswei West - Skieding tusken it doarp Noardwâlde en de eigendommen fan de Maatskippij fan Woldiedichheid. Eartiids ek wol Skiedssleat neamd.
 • Spoekedaam - wei nei de Spoakedaam
 • Suderwei - wei ten suden fan Noardwâlde.

T bewurkje seksje

 • Trambaan -
 • Twiichstrjitte'-

W bewurkje seksje

 • Weemstrjitte -
 • Westfjirdeparten - De eigeners fan it fean, dat yn dizze buert groeven waard moasten om de destiidske feart brûke te meien (om harren turf ôffierde te kinnen) in fjirde part ôfstean oan de eigeners fan wat men dan neamt de Koloanjefeart.