Stroe (Wieringen)

Stroe is in doarp yn de gemeente Wieringen yn de provinsje Noard-Hollân.

Wieringer pleats

Stroe leit ten noardeasten fan Hippolytushoef. Fan Stroe wurdt algemien oannomd dat it ien fan de âldste doarpen fan Wieringen is. Yn de 10e iuw komt it plak as Strude al foar yn de Kodeks Eberhardi fan de abdij Fulda. Fermelden wurdt dat der 72 pleatsen wienen, wat foar dy tiid in hiel soad is. Ut de "Rekeningen der Greeflikheid Hollân ûnder it Henegouske Hûs" út 1343 falt op te meitsjen dat it doe om in frijwat in doarp gie. Stroe hie oant de 20e iuw gjin dyk, tsjintwurdich leit it buorskip Noard-Stroe op en oan de dyk. Noard-Stroe wurdt formeel ek rekkene ta Stroe.

Tsjerke yn Stroe

Stroe hie eartiids in eigen tsjerke. Dizze tsjerke waard de Heidenske Kapel neamd en wie wijd oan Willibrordus. Pieter van Cuyck beweart yn ien fan syn brieven út 1789 dat de kapel wijd wie oan de Hillige Antonius. De gevelstien mei in baarch derop dy't boppe de doar siet soe hjir ek op wize. Oare skriuwers beweare dat de baarch defoar soargje moast dat de tsjerke gjin joadske besikers krige. Oan de ein fan de 19e iuw is de tsjerke sloopt omdat er te brekfallich wie. It tsjerkhôf fan de tsjerke bestiet noch wol en wurdt ek noch brûkt.

Yn it ferline is de tsjerke in pear kear feboud. Der stie nei alle gedachten al in tsjerke yn de 9e iuw, wat frij betiid is foar de regio dêr't Stroe yn leit. Op it âlde stee fan dy tsjerke en yn de greiden der omhinne is in soad groeven troch skatgravers dy't sochten nei in gouden bingel. Neffens oerlevering wie der yn de Midsiuwen nammentlik in regionaal sintrum fan de wite muontsen. Dit soe betsjutte dat der ek in kleaster yn Stroe west hawwe moat. By de Byldestoarm yn de 16e iuw soenen de muontsen de gouden bingel út de toersklok helle hawwe en earne begroeven hawwe, eardat se dêrwei gienen. In gouden bingel is nea fûn, likemin as dat der in inkel bewiis foar in kleaster fûn is.

Ticht tsjin it tsjerkhôf stie eartiids nochs in menniste skûltsjerke , yn in pleats. Stroe hat fanâlds in grutte doperske mienskip. De tsjerke waard lykwols yn 1934 ferwoaste troch brân en is net wer opboud.

Stroe sakke kwa oantal ynwenners stadichoan yn nei de Byldestoarm. Yn 1840 wennen der ( mei Noord-Stroe der by) ûngefear 175 ynwenners. Yn 1998 wie dat sakke nei 149 ynwenners, mar troch wat nijbou fan huzen groeide it tal ynwenners dêrnei wer. Yn 2005 wie it oantal oprûn nei hast 200 ynwenners.

It besjen wurdichBewurkje

Oan de westlike kant fan it doarp leit it pleatsmuseum Jan Lont. It sit yn in autentike Wieringer pleats en fertelt oer it deistige libben op Wieringen foar de oanlis fan de Ofslútdyk yn de jierren 1920. Dizze pleats is de âldste pleats fan Wieringen.

Yn en om Stroe stean autentike Wieringer pleatsen, mei faak noch harren oarspronklike agraryske bestimming. De lêste jierren wurde mear en mear fan dizze pleatsen omboud ta lúks wenhûs. Op de grins mei Noard-Stroe leit in grutte kemping.