Sudertrimdiel (Ljouwerteradiel)

(Trochferwiisd fan Sudertrimdiel)

It Sudertrimdiel fan Ljouwerteradiel wie it súdlikste trimdiel fan dy gritenij. Mei't it middeltrimdiel net mear part fan de gritenij wie, en it Noardertrimdiel en it Sudertrimdiel losse parten waarden woeks de selsstannichheid fan it Sudertrimdiel. Mei de ynfiering fan it sintraal bewâld troch de Saksen waard it lykwols weromset yn de struktuer as part fan Ljouwerteradiel.

Op 29 desimber 1943 waard it Sudertrimdiel troch weryndieling part fan de gemeente Ljouwert.

It trimdiel omfieme Wurdum, Wytgaard, Swichum, Goutum, Huzum, Himpens, Tearns