Aritius Sybrandus (Syb) Talma (Angeren, 17 febrewaris 1864Haarlim, 12 july 1916) wie in predikant en anti-revolúsjonêr Nederlânsk politikus.

Syb Talma as jongkeardel

Talma syn foarâlden wiene patrysjers yn Dokkum en de famylje hie in bûtenpleats by Ingwierrum. Yn 1887 waard er herfoarme predikant yn Heinenoord, letter stie er noch yn Flissingen en Arnhim.

As minister van Lânbou, Yndustry en Hannel (dêr't ek Sosjale Saken ûnder foel) yn it kabinet-Heemskerk wie Talma ién fan de grûnlizzers fan de sosjale wetjouwing yn Nederlân. Ynspirearre troch Britske kristensosjalisten, wie er in predikant mei gefoel foar de minsken dy't yn 1901 Troelstra fersloech yn it distrikt Tytsjerksteradiel. Hy siet dêrnei oant 1908 yn de Twadde Keamer foar de ARP.

Talma waard by it ta stân bringen fan syn wetjouwing fral tsjinwurke troch konservative leauwegenoaten yn de ARP en CHU. Hy brocht wol de Ynfaliditeits- en Alderdomswet (dy't letter ferfongen wurde soe troch de AOW en de syktewet) ta stân, mar dy waarden earst nei inkelde jierren ynfierd. Nei syn ministerskip en it ferlies fan de ARP by de Twadde Keamer-ferkiezings yn 1913, waard Talma wer predikant te Bennebroek, mar hy stoar al nei trije jier.

Syn ôfbyld stiet op in postsegel yn de searje simmersegels fan 1936.

De rige simmersegels út 1936, mei Syb Talma syn portret op de 5st-segel

  • Lammert de Hoop & Arno Bornebroek, De rode dominee. A.S. Talma 1864-1916, Utjouwerij Boom, Amsterdam 2010. Yn opdracht fan de A.S. Talma Stichting yn Ljouwert.
  • Krieken, Gerard van (2013). Syb Talma (1864-1916) : een biografie. Verloren, Hilfertsom. 271 p. (Passage-rige, nr.42). ISBN 978-90-8704-354-4.
  • Kalma, J.J. (red.) (1986/87). Ds. A.S. Talma (1864-1916) : voor het volk om Christus' wil : bibliografie van en over hem. Eigen behear, Ljouwert. 2 dl. in 1 bd. (alfabetysk, gronologysk). (Bibliografieën / J.J. Kalma ; 177).
  • Oudendag, J.W. (1978). De stryd om een kamerzetel in 1901 : Talma contra Troelstra in Tietjerksteradeel. Eigen behear, Ljouwert. 50 s. Skripsje.
  • Ruiter, T. de (1946). Minister A. S. Talma : een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland. Katolike Universiteit, School voor Politieke en Sociale Wetenschappen Leuven. 243 s.. Proefskrift.
  • Vellinga, Jan Meindert (1941). Talma's sociale arbeid. Edecea, Hoarn. 208 s. Frije Universiteit, Juridyske fakulteit, Amsterdam. Proefskrift.
  • Smeenk, C., & P. van Vliet Jr. (1916). Een held in volle wapenrusting : A.S. Talma en zijn arbeid. Libertas, Rotterdam. 232 s.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • A.S. Talma op www.parlement.com
  • Ljouwerter Krante 7 jannewaris 2011, Freed 14.