Waadrinnen

In groep waadrinners op it waad by Piterbuorren.

Waadrinnen is in rekreaasjesport wêrby't minsken by leechwetter it waad oerrinne nei ien fan de Fryske eilannen. Dit fynt plak oer it wantij. Waadrinners rinne oer slyk, sânplaten en oer mokselbanken, dy’t foar in part ûnder wetter lizze.

By in grut oantal tochten moat in ferskaat oan prielen en geulen trochwâde wurde. Hjirby kin it wetter ta boarsthichte komme. De swierrichheid fan de tochten is ôfhinklik fan it doel fan de tocht, mar benammen fan it waar. Bygelyks hurde noardwestenwyn stoot it wetter op wêrtroch it rinnen dreech wurdt.

NederlânBewurkje

Yn Nederlân kin nei hast alle waadeilannen rûn wurde. De bewenne eilannen It Amelân en Skiermûntseach binne relatyf maklik te berikken. Ek ûnbewenne eilannen en sânplaten as de Ingelsmanplaat, Simenssân, Rottumereach en Rottumerplaat binne rinnend te dwaan. De tocht nei Rottumerplaat mei net rûn wurde yn ferbân mei it hoedzjen fan de natuer. Nei Skylge wurdt allinnich rûn troch rinners mei in protte ûnderfining. Ek Teksel en Flylân kinne berûn wurde. Mar dit bart mar hiel inkeld troch aventoerlike waadrinners.

DútslânBewurkje

Yn Dútslân kin fan de fêste wâl ôf nei de eilannen Norderney, Baltrum, Langereach, Spikereach en Minsener Each rûn wurde. Ek kin der nei Neuwerk rûn wurde. Dit kin sels mei hynder en wein. Der bestiet tusken de eilannen Oomram en Feer ek in waadrinrûte.

Ek it Waadeilân Boarkum, dat foar de kust fan Grinslân leit is te berinnen. Dizze tige drege tocht is, foar safier bekend, noch mar twa kear slagge. De tocht is sa swier omdat er lang is en omdat der kilometers lang rûn wurde moat troch skouderheech wetter. Troch de lingte moat der op de sânplaat Lütje Hörn ‘oerfloede’ wurde. Dit betsjut dat der op dit eilân wachte wurde moat oant it wetter wer sakke is wêrnei de tocht wer fierder gean kin.

DenemarkBewurkje

Yn Denemark kinne waadrinners nei de Noard-Fryske eilannen Mandø, Fanø en Langli rinne.

BegeliedingBewurkje

Omdat it waadrinnen foar minsken sûnder ûnderfining gefaarlik wêze kin, is it allinnich tastien om ûnder begelieding fan troch de oerheid erkende gidsen it waad oer te stekken. Dizze gidsen meie in lyts oantal rinners meinimme.

Waadrintochten wurden fan ferskillende plakken út fersoarge. Bygelyks troch it Waadrinsintrum en de firma Dykstra yn Piterbuorren. Yn Holwert sit it Waadrinsintrum Fryslân. Ek hat de firma Dykstra hjir in fêstiging. Op it ynternet biede in protte selsstannige waadringidsen harren tsjinsten oan.

Selsstannich waadrinnen lit de Nederlânske oerheid litte.

Keppelings om utensBewurkje