De Fergulde Biezem is in priis dy't yn Marsum útrikt wurdt foar de Marsumer fan it Jier troch de Marsumers sels. De ûnderskieding is ôflieden fan de bynamme fan it doarp, mar foaral no it symboal fan dyjinge dy´t ek it paadsje foar in oar, of foar de mienskip skjin fage hat. De nammen fan de winners steane op in houten boerd, dêr't de nammen ynbeitele wurde. It earste boerd út 1993 is al fol. Faak binne de winners aktyf op in breed flak, mar wurde guon fan harren aktiviteiten ekstra foar it fuotljocht helle:

Jier Winner foar mar ek foar
2019 Frieda van der Veer Fûgelopfang
2018 Ida Bouma Keatsferiening Foarút, toanielferiening OKK Merkekommisje, doarpshûs
2017 freonegroep: Maaike Herrema, Auke Donga, Harmen Julianus, Rients Huitema, Jan Dijkstra, Afke Tadema en Gerarda Wijbenga Aldjiersploech, keatsferiening, merkekommisje, buertvereniging pjutteboartersplak, tennisferiening, iisklup, toanielferiening en doarpshûs
2016 Coby van Wieren Folleybalferiening SSS, keatsferiening Foarút buertferiening, doarpshûs Nij Franjum
2015 Gryt Sijbesma
2014 Jan Tuinman
2013 Arend Castelein
2012 Jan Cuppens
2011 Henk Vellinga Mienskip Ljocht en lûd by eveneminten
2010 Jetske Herrema ponghâlder doarpshûs pjutteboartersplak de Pikepôlle
2009 Jancko Hiemstra Doarpshûs en Doarpsbelang Ferset tsjin de Fleanbasis
2008 Geertje Keegstra
2007 Geert Verf
2006 Folkert Beimers
2005 Jan Posseth
2004 Mels Bresser
2003 Gosse Muller
2002 Ali Castelein
2001 Hans Nauta
2000 Tjeerd Dijkstra
1999 Gerrit Julianus
1998 Marie Hellinga
1997 Jan en Klaaske Venema
1996 Bertus en Tine Steenaart
1995 Sietze van Wieren
1994 Margriet Boersma
1993 Maaike Smits

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: