Frjentsjerter Fiifgea

It Frjentsjerter Fiifgea (net te betiizjen mei de Frjentsjerter Fiifdielen) is in oantsjutting foar in fiiftal doarpen út it Noardertrimdiel fan it âlde Frjentsjerteradiel, dy't yn 'e Midsiuwen gearwurken. Dêrby gie it om 'e doarpen: