Hjir

(Trochferwiisd fan HJIR)

Hjir wie in Frysk literêr tydskrift oprjochte troch Piter Boersma en Bonne Stienstra. It bestie fan 1972 oant 2009 en it kaam sân kear jiers út. Alle jierren stiene yn ien fan de nûmers de ferhalen en gedichten dy’t de jierlikse Rely Jorritsmapriis wûn hienen. Under oare Piter Boersma, Sybe Krol en Piter Yedema sieten yn 1975 de redaksje.

Bekende Fryske skriuwers dy’t geregeldwei yn Hjir publisearren wienen: Eric Hoekstra, Elmar Kuiper, Nyk de Vries en Cornelis van der Wal.

Hjir waard útjûn troch Hispel, mei stipe fan de Provinsje Fryslân en it Nederlânsk Literêr Produksje en Oersettingsfûns.

De redaksje fan Hjir bestie út (juny 2006):

Yn 2009 foarme it tegearre mei Farsk it nije tydskrift Ensafh.