Harnzer Trekfeart

De Harnzer Trekfeart wie in feart yn de gemeentes Ljouwert, De Waadhoeke en Harns. Tusken Harns en Ljouwert rûn foar 1950 de Harnzer Trekfeart. Dy waard ferbrede en ferdjippe ta it Van Harinxmakanaal, wêrby't inkele bochten ôfsnien waarden. It Van Harinxmakanaal wie yn 1951 klear.

Brêge yn Dronryp oer de Harnzer Trekfeart (1920)