List fan grytmannen fan Doanjewerstâl

Wikimedia-list

Dit is een list fan grytmannen fan de eardere Fryske gritenij Doanjewerstâl oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Bysûnderheden
1421 - Dirk Hankema
± 1504 Buho Vibius Jollema
± 1510 Yde Hânzes
1517 - 1524 Gijsbert fan Skoaten
1524 Lyuwe Vuyter
(1528) Henno Joukes substitút
(1531) Pieter Visscher
(1544) Pier Anskes
(1550) Gabbe fan Andringa
(1562) - 1572 Everaert Entens
1572 - Joost Vastaerds (-1582)
1577 - 1580 Erasmus fan Douma (-1581)
1580 - 1580 Tiete fan Hettinga (-1580?) substitút
1580 - 1581 Marten Hamkes (-1621) substitút
1582 - 1584 Tsjalke Meijnes
1584 - 1591 Auke Reinalda
1591 - 1610 Eilert Reinalda soan fan foargeande
1610 - 1615 Johannes fan Clant
1615 - 1619 Aede Reinalda (-1619)
1619 - 1652 Syts fan Osinga
1652 - 1679 Sybrand fan Osinga (-1679) soan fan foargeande
1679 - 1688 Willem fan Haren (1655-1728) 1688 grytman fan Weststellingwerf
1688 - 1721 Teake fan Burmania (-1705) sweager fan foargeande
1705 - 1722 Allard fan Boerum (-1729) 1722 grytman fan Ferwerderadiel
1722 - 1772 Johan Vegelin fan Claerbergen (1690-1772)
1773 - 1795 Frâns Julius Johan fan Eysinga (1752-1828)
1795 - 1816 Gjin grytman fanwege de Frânske tiid
1816 - 1819 Frâns Julius Johan van Eysinga (1752-1828)
1819 - 1829 Schelte Hessel Roorda van Eysinga (1780-1829) Soan fan foargeande
1830 - 1839 Schelte van Heemstra (1807-) 1839 grytman fan Eastdongeradiel
1840 - 1847 Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1813-)
1848 - 1851 Watze thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (1822-1895) earst grytman en dêrnei boargemaster fan Doanjewerstâl

Nei de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851 hie Doanjewerstâl net langer grytmannen, mar boargemasters; sjoch hjirfoar de list fan boargemasters fan Doanjewerstâl.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Nieuwe Naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1837, siden 342-352
  • Naamlijst van de Grietmannen, die van 1816 tot 1851 Hoofden van de Gemeenten ten Platten Lande in Friesland zijn Geweest, troch: jhr. mr. H. Baerdt van Sminia, Ljouwert 1851, siden 35-36