List fan grytmannen fan East-Dongeradiel

Wikimedia-list

Dit is in list fan grytmannen fan de eardere gritenij Eastdongeradiel, provinsje Fryslân oant de ynfiering fan de gemeentewet yn 1851.

Amtsperioade Namme grytman Libben Bysûnderheden
1517 - 1524 Poppe fan Mellema
1524 - 1539 Focx van Dockum [1]
1539 - 1551 Worp fan Ropta (1504) †1551
1552 - 1570 Rintje fan Aytta †1570 Broer fan Wigle fan Aytta fan Swichum.
1570 - 15?? Doede fan Sierksma †>1610 Dêrfoar boargemaster fan Ljouwert. Sweager fn syn foargonger, Rintje fan Aytta. Broer fan Allert fan Sierksma, grytman fan Ljouwerteradiel.
15?? - 15?? Jacob fan Horne
15?? - 1586 Kersten fan Rinia
1586 - 1627 Ernst fan Aylva 1548-1627 Dêrfoar grytman fan West-Dongeradiel.
1627 - 1653 Johannes Onuphrius baron thoe Schwartzenberg 1600-1653 Heit fan Georg Wilco Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
5 maart 1653 - 1674 Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 1637-1674 Hear fan Vischhuizen en Wiarden. Soan fan Johannes Onuphrius thoe Schwartzenberg.
21 jannewaris 1675 - 1692 Hobbe Esaiäs fan Aylva 1645-1692 Soan fan Ulbe fan Aylva (1617-1652), grytman fan Baarderadiel en Wûnseradiel. Skoansoan fan Georg Wilco thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
28 maaie 1692 - 1720 Ulbe baron fan Aylva †1725 Soan fan Hans Willem fan Aylva. Earder grytman fan Idaarderadiel.
4 septimber 1720 - 25 septimber 1729 Albertus Aemilius Lamoraal Rengers 1690-1729 Skoansoan fan syn foargonger, Ulbe fan Aylva (1725).
8 desimber 1729 - 1744 Jarich Georg fan Burmania ± 1694-1757 Letter grytman fan Frjentsjerteradiel. Soan fan Idsard fan Burmania, grytman fan Raarderhim en grytman fan Ferwerderadiel. Skoansoan fan Sicco van Goslinga, grytman fan Frjentsjeradiel.
4 novimber 1744 - 17 maart 1757 Hans Hendrik fan Haersma †1757 Soan fan Hector Livius fan Haersma. Skoansoan fan Regnerus Annaeus fan Wijckel, grytman fan Gaasterlân.
maaie 1757 - 12 maart 1762 Anthony d'Arnaud †1762 Skoansoan fan Edzard Hobbe fan Burmania (Jarich Georg fan Burmania wie in omke fan syn wiif).
2 septimber 1762 - 1795 Julius Hobbe Unia fan Burmania *1739 Soan fan Hobbe fan Burmania, grytman fan Ljouwerteradiel
1795 - 1816 Frânske tiid, gjin grytman
1816 - 1818 Johannes Casparus Bergsma 1775-1818 Soan fan Petrus Adrianus Bergsma, grytman fan Dantumadiel.
1820 - 1824 Frederik de With 1754-1837
1824 - 1839 Daniel de Blocq fan Haersma de With *1797 Dêrnei grytman fan Achtkarspelen.
1839 - 1849 Schelte baron fan Heemstra *1807 Dêrfoar grytman fan Doanjewerstâl. Soan fan Willem Hendrik fan Heemstra, grytman fan Kollumerlân.
1849 - 1851 Jhr. Jan Minnema van Haersma de With *1821 Fuort dêrnei de earste boargemaster fan Eastdongeradiel. Soan fan Daniel de Blocq fan Haersma de With.

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

  1. neffens ekstrakt út de 7e domein-rekkening fan Jan Rataller fan 1525-26 yn it Register van den Aanbreng, diel IV en Rintmastersrekkenings 1524-1525, 1525-1526, 1526-1527 en 1527-1528