Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 49.894 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Takeda,
Uiteraard zijn je artikelen over planetoïden hier welkom. Drewes (talk) 28 jun 2013, 20.17 (CEST)

Bêste T. Als jij die lijst als 'wikitable' kunt leveren, is hij compatible met de Wikipedy. Dan is er geen probleem wat vertalen betreft. Dat doe ik dan wel. Groetnis, Drewes (talk) 28 jun 2013, 20.37 (CEST)

Goed hier gaan we dan:
 • List fan planetoïden -
 • Dit is in list fan planetoïden -
 • Namme
 • Namme foarearst
 • Datum ûntdekking
 • Untdekker
 • jannewaris, febrewaris, maart, april, maaie, juny, july, augustus, septimber, oktober, novimber, desimber

Drewes (talk) 28 jun 2013, 20.47 (CEST)

List fan planetoïdenBewurkje

Hoi Takeda. Ik zal nl:Lijst van planetoïden voor je vertalen, waarschijnlijk vandaag nog. Groetnis. Drewes (talk) 30 jun 2013, 12.32 (CEST)

Ijslandse ambassadeursBewurkje

 • Dit is in list fan Yslânske ambassadeurs yn....
 • Naam - namme
 • Aanstelling - Oanstelling
 • Einde missie - Ein missy
 • Externe link(s) - Keppeling(s) om utens
 • Overzicht van IJslands ambassadeurs - Oersjoch fan Yslânske ambassadeurs

Ta jo tsjinst. Groetnis Drewes (talk) 4 maaie 2014, 22.22 (CEST)

Katolike biskoppenBewurkje

 • is een geestelijke van de Rooms-katholieke Kerk. - is in geastlike fan de Roomsk-katolike Tsjerke
 • is bisschop van ... sinds 2000 tot 2001. - is biskop fan ... sûnt 2000 oant 2001
 • en tevens bisschop van - en ek biskop fan
 • hulp-bisschop - help-biskop
 • titulair bisschop - titulêr biskop
 • aartsbisschop - aartsbiskop
 • kardinaal - kardinaal
 • bisdom - bisdom
 • aartsbisdom - aartsbisdom
 • Levensloop - libbensrin
 • Hij ontving zijn priesterwijding op - ..waard ta pryster wijd op
 • Hij werd op 5 maart 2000 benoemd tot bisschop - Hy waard 5 maart 2000 ta biskop beneamd
 • Hij werd op 6 maart 2000 tot bisschop gewijd door Jan, met Piet en Klaas als co-consecrators. - Hy waard 6 maart 2000 ta biskop wijd troch Jan, mei Piet en Klaas as ko-konsekrators
 • Hij stierf op - Hy stoar op
 • Op 6 maart ging hij met emeritaat - (Op) 6 maart gong er mei emeritaat
 • Na het overlijden van - nei it ferstjerren fan
 • Als opvolger van - as opfolger fan

ta jo tsjinst. Drewes (talk) 8 maaie 2014, 19.40 (CEST)

Bêste Taketa, ik seach noch de sin en op 5 maart 2000 geïnstalleerd. op de meidoggerside fan Drewes stean. Yn it Frysk wurdt dat en op 5 maart 2000 ynstallearre.. Súkses en tanke wol foar al dyn goede wurk. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 26 maaie 2014, 23.20 (CEST)
Ik zal er op letten. Vriendelijke groet, Taketa (talk) 27 maaie 2014, 16.57 (CEST)

T-shirt barnstarBewurkje

Beste Taketa. Ik voel me zeer vereerd met de nominatie. Dank je. Drewes (oerlis) 7 maaie 2015, 17.31 (CEST)