De PC fan 2006 waard op woansdei 2 augustus ferkeatst. It wie de 153ste edysje fan de wichtichste keatspartij fan it jier. De partij krige in finale dy troch de measte deskundigen al foarsein wie, nammentlik tusken de partoeren fan Johan van der Meulen, Taeke Triemstra en Kor Zittema en de winners fan it jier derfoar, Rutmer van der Meer mei de bruorren Chris en Jacob Wassenaar. It partoer fan Van der Meulen wûn de PC wêrby Taeke Triemstra ta kening keazen waard.

Oersjoch fan it Sjûkelân yn de finale fan 2006

List fan dielnimmers oan de PC fan 2006

bewurkje seksje
1
Jan Dirk de Groot Bûtenpost
2
Johan van der Meulen Damwâld
Eppie Weidenaar Bûtenpost
Kor Zittema Bitgum
Peter de Boer Frjentsjer
Taeke Triemstra Sint Jabik
   
   
3
Klaas Berkepas Hoarnstersweach
4
Jochum Bouma Easterlittens
Jan Willem van Beem Dronryp
Tjitte Bonnema Tsjummearum
Auke van der Graaf Berltsum
Cornelis Terpstra Ljouwert
   
   
5
Dirk Yde Sjaarda Easterein
6
Rutger van der Meer Dolsterhuzen
Erik Haitsma Wommels
Karel Nijman Ljouwert
Simke Altenburg Turns
Gert-Jan Meekma Wytmarsum
   
   
7
Simon Minnesma Dronryp
8
Robert Rinia Arum
Pieter Scharringa Dronryp
Herman Sprik Wytmarsum
Douwe Groenendijk it Hearrenfean
Pier Piersma Ljouwert
   
   
9
Geert Faber Stiens
10
Johan Abma Goaiïngea
Peter van Dijk Harns
Bauke van der Graaf Berltsum
Marten Faber Easterein
Folkert van der Wei Wytmarsum
           
11 Feite de Haan Easterein 12 Jouwert Nicolay Britsum
  René Anema Balk   Johan Binnema Akkrum
  Willem Rienks Wageningen   Aloysius Freitag Makkum
           
13 Rutmer van der Meer Sint Jabik 14 Sibbele Lootsma Snits
  Jacob Wassenaar Minnertsgea   Hylke R. Bruinsma Ried
  Chris Wassenaar Minnertsgea   Marten Feenstra Berltsum
           
15 Erik Seerden Húzum 16 Louwrents Reitsma Ljouwert
  André Kuipers Bitgummole   Jacob Kl. Haitsma Wommels
  Daniël Iseger Ljouwert   Gerrit Flisijn Gau
 
Chris Wassenaar oan de opslach yn de finale

Utslaggen 1e list

bewurkje seksje
 • 1-2: 1-5 (0-6)
 • 3-4: 5-2 (6-0)
 • 5-6: 5-5 (6-6) partoer 5 giet troch
 • 7-8: 1-5 (0-6)
 • 9-10: 3-5 (0-6)
 • 11-12: 5-1 (6-0)
 • 13-14: 5-4 (6-2)
 • 15-16: 5-1 (6-4)

Utslaggen 2e list

bewurkje seksje
 • 2-3: 5-2 (6-6)
 • 5-8: 3-5 (2-6)
 • 10-11: 5-4 (6-0)
 • 13-15: 5-1 (6-2)

Utslaggen heale finales

bewurkje seksje
 • 2-8: 5-1 (6-2)
 • 10-13: 4-5 (0-6)

Utslach finale

bewurkje seksje
 • 2-13: 5-3 (6-4)

Kening PC 2006

bewurkje seksje
 • Taeke Triemstra