In pompeblêd is it blêd van de giele plomp. It binne hast rûne blêden dy't by de stâle nei binnen komme, wat de blêden in hertfoarmich oansjen jout.

Giele Plomp mei pompeblêden


 
Fryske flagge mei sân pompeblêden

Yn de Fryske flagge steane sân reade pompeblêden, dy't steane foar de sân Fryske seelannen. Nei gedachten hawwe der nea krekt sân seelannen west, mar is sân mear tocht as folle of alle. Pompeblêden komme ek foar yn guon oare Fryske flaggen. Fierders komme yn Skandinaavje yn wapens wol read hertsjes foar, dy't mooglik itselde komôf hawwe.