Sylroede

Wikimedia-betsjuttingsside

In Sylroede (ek: sylsdjip, syldjip, of Sieltief, sylstocht, sylmaar of sylsleat) is it wetter nei in syl ta. It is al in hiel âld wurd dat yn âlde wetten brûkt wurdt. Earst wie it de namme foar it groeven widere/djippere stik fan de haadier. Letter ek foar in grutter stik fan it wetter. In diel fan de rivier De Lauwers wurdt Syldjip neamd.

Yn Fryslân: