Wetterpoartespjelde

De Wetterpoartespjelde is in priis dy't jierliks útrikt wurdt troch Sneek Promotion oan de Wetterpoarter fan it Jier. De earste Gouden Wetterpoartespjelde mei oarkunde waard útrikt op 19 july 1974. Yn 2010 waard in plakette ûnthuld mei dêrop de nammen fan alle Weterpoarters en de útjefte fan in aktualisearre ferzje fan it oersjochboekje út 1996 oer de Wetterpoarters. It hinget op it Sneker Muurke. De priis is bedoeld foar Snitsers dy't har belangeleas ynsette foar de gemeente Snits. Faak binne de winners aktyf op in breed flak, mar wurde guon fan harren aktiviteiten ekstra foar it fuotljocht helle:

Jier Winner ûnder oare foar mar ek foar
2021/2022
2020 Jitze Bok
Lub Wiarda [1]
2019 Jan Arts
Anne Oosterhaven
2018 Feike Damstra
Klaas Haringa
2017 Yede van Dijk
Nel Veldman
2016 Jan Blok
Ebel Koppen
Ane Silvius
2015 Hielke Brouwer
Jaitie Dijkstra
2014 Bauke de Jong
Herbert de Vries
2013 Geert Jan Douma
Laurens Metz
2012 Jacob Boonstra
Matthie Silvius - van der Linden
2011 Jan Degen
Simon van der Wal
wykferiening Domp-Stedsfinne
lannen- en agraryske wiken
Bonifatiushûs
Snitser Sakelju
2010 Henk Stallmann
Hans Groothuis
iisklup
Frysk Skipfeart Museum
Martinitsjerke
Feriening Histoarysk Snits
2009 Herman Vis
Ruurd Boeijinga
F(it)D(oor)S(port)
Feriening Ald Snits
fûnswerving
fancy fair Herfoarme tsjerke
2008 Harm Rozenberg
Gerke de Boer
Floatskou
Snits Promoasje
Stedsgids

2007 Dirk Potma
Wytze van der Zweep
Snitswike
restauraasjewurken
follybal
stichting Ald Snits
2006 Hotze van Bekkum
Willy Brinksma-Steegstra
Henk van der Winden
Toaniel
Wykgebou Het Land
Snits Promoasje
Snits Promoasje
yntocht Sinteklaas

2005 Yasuo Horiuchi
Tjeerd Lichthart
Quino Ringnalda
freonskipsbannen Kurobe
fakbûnswurk
parochywurk

sikefûnsleden
begelieder beheinden
2004 Greetje Lemke-Hekkema
Hans van der Meulen
Frijwilliger Ielannen
Cystic Fibrosis-bern
FNV-Frouljusbûn

2003 Douwe Visser Jzn
Dave Tearney
skûtsje Snitser Pan
folkmuzyk

muzykfestival beheinden
2002 Dr. Iede Westerhof
Wim Zijlstra
Ald Boarger Weeshûs
Marrelângroep
Restauraasje Martinitsjerke
jeugdberberch Wigledaam
2001 Ank Zandstra
Ada Brouwer-Verbeek
Marijke Zijlstra- v. Zwijndregt
Snits Promoasje
Neptunia '24
Kulturele Ried
Wolkomstboerden/Stedsgids
Plattelânsfroulju
Pasjinteplatfoarm
2000 Jitske Drost-Reitsma
Roel de Vries
Wolwêzen Alderein
Black Boys
Miljeuried
jachthaven Wâldfeart
1999 Johan Repko
Cees Hordijk
Winkeliersferiening
Muzykfederaasje
KNOV/MKB
Rolling Home
1998 Hilly van Brug-Schurer
Uiltje de Jong
Frouljusried
Krite Snits
Alderein

1997 Gery Zandstra-de Vries
Tjeerd Meester
Swinging Sneek
scoutingklups
Snitser Sakelju
jeugdlieder
1996 Corrie Veenstra-Oomkes
Rein van den Akker
Froulju Advys
Advendo
Pasjintenried
Krúswurk
1995 Tinie Bruinsma-de Groot
Eddy Mensink
wykferiening Noarderhoeke
Sinterklaasyntocht
Boukommisje
karnavalsferiening
1994 Jan Hendrik Warrink
Gerben Middeldorp
Tsjerkefâd
gemeentesekretaris
Ald Snits
Muzykskoalle
1993 Els Porte-Van Rooijen
Bauke Batstra
VVV
Hubert Snits
tsjerke

1992 Baukje Velzen
Jan Rients Visser
Gerrit H. Minkema
Asyl Nomadenhof
Vakantiecentrum d'Uylenburg
Snits Promoasje
Dierebeskerming
Natoer '70
Jeugdherberch Wigledaam
1991 Riek Landman
Sytse ten Hoeve
Kulturele Ried
Frysk Skipfeart Museum
Nijjiersshow

1990 Gretha Ida Hoeksema
Jan Dommerholt
Bernedeiferbliuw
Wenweinbewenners
Berne-opfang
Wenskiphaven
1989 Hylkje Zondervan-Rypkema
Atze Anne Osinga
Doarsplibben Ysbrechtum
Sinterklaasmearke
dûnsgroep Yduna
Iepenbier Underwiis
1988 Coenraad T. Dijkstra
Alie Visser-Donker
Gerard L. Berkhout
Advendo
Sperkhim/Túndoarp
Reade Krús


Alderein
1987 Hesseltje Nauta-Abma
Appie Oppenhuizen
Plattelânsfroulju
Snitser Follybal
Emansipaasjeried

1986 Constance Bijleveld-Ortt
Harke Pheifer
jeugdsintrum De Mierpeal
wethâlder

Snitser Sakelju
1985 Greetje Slippens-Poiesz
Jan van Akker
Jeugdherberch
SKS
KommisjeRied RSG
Snitser Pan
1984 Maria de Vries-Lagrand
Libbe Nauta
Jonges- en Famkesstêd
jeugdfuotbal

skiedsrjochter
1983 Corrie Faber-Leentjes
Karst Doevendans
Geastlik Beheinden
Fuotbalferiening Snits

Keamer fan Keaphannel
1982 Jellie Lok-Koornstra
Wouter Slob
Reade Krús
Brânwar

1981 Gerard W. Poiesz
Shigeo Suzuki
Snitser Sakelju
Yoshidafabryk

1980 Franke Doting
Anton C.H. Kraakman
Feemerkkommisje
Snitser sakelju

1979 Jan Pieter Otto
Jan Greidanus
Dierebeskerming
sportsjoernalist
Behâld Spoarwetter
Frysk Skipfeart Museum
1978 Fonds Rentier
Klaas de Vries
Reade Krús
Skippersskoalle

1977 Jikke van der Horst-Ozinga
Piet Hartkamp
âldste hotelier
Sinterklaas

1976 Gabe Fritsma
Piet Hartkamp
Snitser Frysk Toaniel
Fuotbalskiedsrjochter
Snitser Skotsploech
1975 Berend Brinksma
Albert Sustring
Frysk Skipfeart Museum
Histoarikus Snits
Wettersport
Striidbûn Fryslân Frij
1974 Jan Bootsma
Joop Doevendans
Dicky van der Werf
Thomas Zandstra
Wetterscouting
Skûtsjesilen
Sneeker Pan
Histoarikus Snits

Snitswike
Snitser Aksjekommitee

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Geen Waterpoorters 2021