Dei

(Trochferwiisd fan Dagen)

In dei is de perioade dêr't in planeet yn om syn as draait. Yn 't bysûnder de rotaasjeperioade fan de ierde.

De dei hat net in konstante doer. Op grutte skaal sjoen nimt de rotaasje fan de ierde ôf, en op lytsere skaal feroaret de rotaasje mei de temperatuer fan de ierde. Yn de moderne tiid binne dizze ferskillen mjitber wurden, en dêrtroch is it mooglik wurden de tiidrekkening der oan oan te passen, troch it tafoegjen fan skrikkelsekonden.

In dei wurdt opdield yn 24 oeren, teld as twa kear tolve. De dei bejint net op elts plak op ierde tagelyk; yn eltse tiidsône begjint in nije dei as it yn dy tiidsône tolve oere nachts wêst hat. By de simmertiidsoergongen is de dei ien oere langer of koarter.

Yn de tsjinstelling mei nacht is de dei allinnich de perioade tusken sinne-opgong en sinne-ûndergong. By dy betsjutting wurdt foar in perioade fan 24 oere it wurd etmel brûkt.

In gewoane dei is 24 oeren, 1.440 minuten, 86.400 sekonden. Sân dagen binne in wike; 28, 29, 30, of 31 dagen binnen in moanne; 365 of 366 dagen binnen in jier.