Kabinet-Rutte III

Kabinet-Rutte III
Beëdige 26 oktober 2017
Koälysje VVD, CDA, D66, KristenUny
Steatshaad Willem-Alexander
Premier Mark Rutte
VVD CDA D66 CU Opposysje
33 19 19 5 74
Sitferdieling yn de Twadde Keamer
Rutte II

It kabinet-Rutte III is sûnt 26 oktober 2017 it kabinet fan Nederlân. It is nei de Twadde Keamerferkiezings fan 2017 foarme troch in koälysje fan de partijen VVD, CDA, D66 en KristenUny.


Op 15 jannewaris 2021 moast it kabinet kollektyf ûntslach nimme, twa moanne foar de parlemintsferkiezings, as gefolch fan 'e ferdomjende rapporten oer de affêre foar fergoeding foar berne-opfang.

FormaasjeBewurkje

Nei de Twadde Keamerferkiezings fan 15 maart 2017 sette de kabinetsformaasje útein ûnder lieding fan ferkenner Edith Schippers. Op 28 maart waard hja troch de Twadde Keamer as ynformateur oanwiisd om de ûnderhannelings foar in kabinet fan VVD, CDA, D66 en GrienLinks troch te setten. Dit besykjen mislearre op 15 maart om't de partijen it net mei-inoar lykfine koene oer asyl en migraasje.

Doe't op 23 maaie foar de twadde kear besocht waard om in kabinet te foarmjen, diskear mei de KristenUny, stelde Schippers foar en beneam in nije ynformateur: Herman Tjeenk Willink. Nije petearen mei GrienLinks lieden ek no net ta oerienstimming.

Op 27 juny joech de ynformateur yn syn einferslach oan dat de iennichste mooglikheid foar in mearderheidskabinet in kabinet wie mei de partijen VVD, CDA, D66 en KristenUny. Gerrit Zalm, earder minister fan Finânsjes, waard in dei letter beneamd ta ynformateur.

Mar leafst 208 dagen nei de ferkiezings, op 9 oktober, kaam der in foarriedich koälysjeakkoard foar in nij te foarmjen kabinet-Rutte III. Op 12 oktober waard Mark Rutte oansteld as formateur. Twa wike letter waarden dy wurksumheden ôfrûne en waard it nije kabinet beëdige.