Keningsbuert

De Keningsbuert is in wyk fan Harns, dat foarhinne in 'selsstannige' buorskip wie. De Keningsbuert leit yn it easten fan Harns, oan de súdkant fan it Van Harinxmakanaal.