Almenum

Almenum wie in tsjerkedoarp dat ticht tsjin Harns oan lei. Yn of by it doarp stie de Gerbrandastate.

Der wurdt foar it earst oer Almenum skreaun as skiedskriuwer Winsemius (1586-1644) de reis fan Bonifatius fan Starum oer Almenum rjochting Dokkum yn 754 beskriuwt.

SkiednisBewurkje

It doarp soe stifte wêze troch sindeling Magnus Forteman dy't yn 777 ek de dom fan Almenum boud hawwe soe. It wie de earste Kristentsjerke yn Fryslân. Yn 1563 krige Harns tastimming fan kening Filips II fan Spanje om Almenum binnen de wâlen te lûken. Fan dat momint ôf kreauwen Harns en Barradiel oan 1684 ta oer de byhearrende rjochten en ferplichtings oant de doetiidske Fryske steedhâlder (Hindrik Kasimir II fan Nassau-Dietz) besliste dat Almenum definityf oan Harns kaam. Neidat it doarp opnommen wie binnen de wâlen fan Harns is de St. Michaelsdom ferfongen troch in nije tsjerke.

Der is in Fryske sêge oer de Sint Michaelsdom. Hjiryn soe in reade wûnderdwaande banier ynmitsele wêze, de Magnusfane, dy't ferneamd is nei Magnus Forteman, dy't om 800 libbe hawwe soe.