List fan Gûverneurs en Kommissarissen fan de Kening(inne) fan Fryslân

Wikimedia-list

De list fan Gûverneurs en Kommissarissen fan de Kening(inne) fan Fryslân. De titel gûverneur waard yn 1850 ferfongen troch Kommissaris fan de Kening(inne).

Termyn Namme Libben Politike kleur
1814-1826 Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834 oranzjist
1826-1840 Jan Adriaan baron van Zuylen van Nijevelt 1776-1840 ûnôfhinklik
1840-1848 Maurits Pico Diederik fan Sytzama 1789-1848 ûnôfhinklik
1848-1878 Jan Ernst baron van Panhuys 1808-1878 lykmjittich liberaal
1878-1909 Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten 1839-1923 liberaal
1909-1945 Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten 1870-1954 ûnôfhinklik
1945 A.W. Haan (waarnimmend) ARP
1945-1970 Harry Linthorst Homan 1905-1989 VVD
1970-1982 Hedzer Rijpstra 1919-2011 CHU
1982-1994 Hans Wiegel 1941- VVD
1994-1998 Loek Hermans 1951- VVD
1999-2008 Ed Nijpels 1950- VVD
2008-2016 John Jorritsma 1956- VVD
2016-2017 Joan Leemhuis-Stout 1946- VVD
2017- Arno Brok 1968- VVD
Gûverneurs en Kommissarissen fan de Kening(inne) fan Fryslân Flagge fan de Provinsje Fryslân
Idsert Aebinga van Humalda (1814-1826) ● Jan Adriaan van Zuylen van Nijevelt (1826-1840) ● Maurits Pico Diederik fan Sytzama (1840-1848) ● Jan Ernst van Panhuys (1848-1878) ● Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten (1878-1909) ● Pieter Albert Vincent van Harinxma thoe Slooten (1909-1945) ● A.W. Haan (1945) ● Harry Linthorst Homan (1945-1970) ● Hedzer Rijpstra (1970-1982) ● Hans Wiegel (1982-1994) ● Loek Hermans (1994-1998) ● Ed Nijpels (1999-2008) ● John Jorritsma (2008-2016) ● Joan Leemhuis-Stout (2016-2017) ● Arno Brok (2017-no)