List fan boargemasters fan Utingeradiel

Wikimedia-list

Dit is in list fan boargemasters fan de eardere Nederlânske gemeente Utingeradiel yn de provinsje Fryslân oant 1 jannewaris 1984.

Nei de gemeentlike weryndieling op 1 jannewaris 1984 waard Utingeradiel yn twa dielen slitst. It grutste part is mei de gemeenten Idaarderadiel en Raerderhim opgien yn de nije gemeente Boarnsterhim. In lyts part yn it súdwesten is mei in part fan de gemeenten Doanjewerstâl en Haskerlân opgien yn de nije gemeente Skarsterlân (oant 1985 Scharsterland).

Amtsperioade Namme boargemaster Partij of streaming Bysûnderheden
1851 - 1867 Jhr. Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt
1867 - 1874 Mr. Bernhardus Jouke Buma
1874 - 1883 Eco Haitsma Mulier
1883 - 1889 Arnold Gerhard Smijter wie boargemaster fan Den Ham
1889 - 1898 Cyprianus Johannes van der Veen
1898 - 1914 Roelof Brinkhuis
1914 - 1919? Jhr. Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer
1919 - 1929 Jacob Bleeker
1929 - 1934 Mr. E.N.W. Maas
1934 - 1944 Jhr. Mr. Paul Marinus van Baerdt van Sminia april 1945 op it stasjon fan Sandbostel fusilearre
1946 - 1956 Jan Lourens Thalen
1956 - 1978 Jacobus Anker
1978 - 1982 Jan Schurer PvdA
1982 - 1984 Benny Odinga PvdA waarnimmend