Goeiejûn Bouwe,

Noch wolkom op de Fryske wikipedy. Ik haw it idee dat jo al aardich bekend wiene mei de nederlânske wikipedy foardat jo hjir útein set binne dus ik hoech jo neat út te lizzen. Ik hoopje dat jo jo hjir ek in bytsje thús fiele.
Jo hawwe in stik of wat siden de ôfbylden fan fy: ferfong troch ôfbylden fan commons:. Op sich neat ferkeards mei, mar ik haw it op Eastenryk efkes weromset. It wapen koe ik net mear sjen, en ek twa oare meidoggers net. It sil tink ik wol oan't it svg formaat lizze, miskien in kombinaasje mei de grutte. De stipe fan it svg formaat is neffens my noch net 100%. Theun 15 des 2006, 21.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Beste Teun,
Sorry dat ik in het Nederlands antwoord, mijn Fries is niet zo best. Dat is ook de reden dat mijn bijdragen vrijwel uitsluitend afbeeldingen en interwiki's betreffen.
De svg-afbeeldingen worden al op de server omgezet naar png-afbeeldingen. Internet Explorer 6.0 ondersteunt svg helemaal niet en png matig. Zelf gebruik ik Mozilla Firefox die wel svg en png ondersteunt. Ik heb het probleem noch met Firefox, noch met Internet Explorer kunnen reproduceren. De Nederlandse en Duitse Wikipedia gebruiken ook de door mij gebruikte "Austria Bundesadler.svg". Wel hebben zij een begrenzing op 100 of 120 pixels. Misschien dat daarmee het probleem kan worden opgelost. De svg-afbeelding is zeer gedetailleerd, misschien dat daarin het probleem schuilt.
Tot de oorzaak van het probleem is gevonden, zal ik niet meer vlaggen, wapens en locaties van landen omzetten naar afbeeldingen van Wikimedia Commons.
Bouwe Brouwer 17 des 2006, 19.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik brûk ek de FjoerFoks (en wol de Fryske ferzje, de FFF litte we mar sizze), mar it liket no wol goed. Ik wit dat it svg formaat omset wurd nei png, mar by dat omsetten giet tink ik wolris wat ferkeard. Ik haw earst ek wolris besocht om svg ôfbylden (makke mei Inkscape) op de wikipedy te setten, mar dat like doe ek net te wurkjen.
Miskien dat Mysha en Swarte Kees it no ek goed sjogge, mar efkes ôfwachtsje. Dit wapen is fansels in stik skerper as dyselde dy't op fy: stiet. Theun 17 des 2006, 20.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Op Eastenryk staat nu weer hetzelfde wapen als ik erop had gezet (Austria Bundesadler.svg). Is het wapen nu wel goed te zien? Was de server misschien overbelast toen jullie het wapen niet konden zien? Bouwe Brouwer 20 des 2006, 20.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
By my is it no goed. Theun 20 des 2006, 21.11 (CET).Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

KlokkestoelBewurkje

 
nl:klokkenstoel
 
nl:vrijstaande klokkenstoel (Ousternijegea)
 
nl:klokkenhuis (Snits)

Jûn Bouwe, jo hienen by in plaatsje mei in klokkestoel it wurd klokkestoel feroare yn Klokhús. No hindert dat neat, at it better kin moat soks altyd wêze. Ik bin doe fuort oan'e gong gien om dat oeral oan te passen mar seach letter dat Zantema Klokhús én Klokkestoel beide goed rekkent. Sadwaande haw ik it Klokkestoel fierder stean litten. Groetnis, Swarte Kees 28 sep 2007, 22.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Neffens nl:Klokkenstoelen in Friesland is it Klokhús in spesjale foarm fan in klokkestoel. Nammentlik in klokkestoel wêr't de sydkanten tichtboud binne. Boppedat haw ik it wurdt klokhús noch nea heart yn kombinaasje mei dy bousels, allinne mar yn kombinaasje mei Apels. Theun 29 sep 2007, 10.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw my baseare op it Frysk wurdboek Nederlânsk-Frysk fan W. Visser. Neffens dit wurdboek is it Fryske wurd foar nl:klokkenstoel "it klokhús". It bybehearrend Frysk wurdboek Frysk-Nederlânsk fan J.W. Zantema rekkent Klokhús en Klokkestoel beide goed. It lyket my better om der mar wer "klokkestoel/klokkestuolen" fan te meitsjen en "klokhús/klokhuzen" allinnich te brûken foar in klokkestoel wêr't de sydkanten fan tichtboud binne, lykas it klokhús yn Snits. Bouwe Brouwer 29 sep 2007, 13.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Binne jim der wis fan dat klokkestoel geef Frysk is foar in "vrijstaande klokkenstoel"? Yn de Encyclopedie van Friesland (Amsterdam 1958) stiet:

Klokkestoel (Fr.: klokhús). Samenstel van balken en stijlen, bekroond door een zadel-, wolfs- of peervormig dak, waarin de klokken hangen. (. . .) Bouwe Brouwer

Nee, ik bin der net wis fan. Ik hie allinnich sjoen dat op de side fan nl in ferskil makke waard tusken klokkestoel en klokhús. Ik hie it wurdboek der net by hân. Sels hie ik noch nea fan it klokhús yn dizze betsjutting heart, mar miskien leit dat der ek oan dat by ús yn de omkriten dizze dingen hast net foarkomme en je dêr yn it frysk dus mei gjin minske oer prate. As je fierder op komme stean der fansels buordsjes mei klokkestoel, dan wurdt dat dus al gau oernaam. Ik tink dat at jo 10 fryzen in plaatsje fan sa'n klokke-dinges sjen litte dat 9 fan de 10 klokkestoel sizze. Sjoch bygelyks is op it fryske part fan de webstee fan [1] oer it Sint Thomaslieden. Der brûke se ek klokkestoel yn it frysk. En hjir brûke se klokkestuollen. Theun 1 okt 2007, 13.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ja, dat woe ik ek freegje: Ik sjoch jo hawwe by Ousternijegea klokhús of klokhûs feroare ta klokkestoel. Wêrom is dat? Sa'n ding hjit toch fan klokhûs? Mysha
Neffens my is it altiten klokhûs. Der binne tichte klokhuzen, lykas yn Snits, iepen klokhuzen, as by Teroele, en fêste klokhuzen oan de tsjerkemuorre, mar ik kin my dêr no net ien fan yn it sin bringe. Mar it binne allegear klokhuzen. Mysha
@Mysha, Bouwe hy yn earsten op in side klokhús brukt en hat doe letter om't Kees en ik seine dat it ek Klokkestoel wêze mei dit feroare yn klokkestoel.
@eltsenien, Ik wit net rjocht wat te dwaan. Hjirboppe hie ik in pear foarbylden fûn fan plakken wêr't klokkestoel brûkt wurdt (Ketlik en dy hoeke). Mar blykber wurdt yn de greidhoeke wol klokhús/klokhûs brûkt (Hartwert ,Idzegea, Hinnaard).
Blykber mei beide en wurdt ek beide op it stuit brûkt. Om my mei klokhûs ek wol ik haw eins net echt in dúdlike foarkar ( ik haw leaver net klokhús ). Theun 1 okt 2007, 17.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Om útslútsel te krijen soe ris ien fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken of in oare saakkundige frege wurde kinne.Swarte Kees 1 okt 2007, 18.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik haw oant Udo, de auteur fan it artikel nl:Klokkenstoelen in Friesland, freege oft hy wit wat de Fryske wurden binne foar "klokkenstoel", "vrijstaande klokkenstoel" en "klokkenhuis". Hjirûnder syn antwurd dat ik kopieare haw fan syn oerlisside Meidogger oerlis:TUFOWKTM. Bouwe Brouwer 7 okt 2007, 12.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Beste Bouwe. Ik heb het overleg over de klokkenstoel gelezen. Volgens mij maakt het Fries geen onderscheid tussen open en dichte klokkenstoelen en worden ze klokhuzen genoemd. Maar ik weet er niet genoeg over. Het kan in het Fries inmiddels ook aangepast zijn (zoals in het Nederlands van klokkestoel naar klokkenstoel). Ik denk dat als er een artikel over klokhûs of klokhús ? komt, er ook een doorverwijspagina van klokkestoel naar klokhûs moet komen. Is het probleem binnen wiki opgelost.TUFOWKTM 7 okt 2007, 08.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

KategoryenBewurkje

Jûn Bouwe, Ik sjoch datsto (ik doch net oan jo) ferskate fan myn bydragen ûnderbrocht hast yn de kategory 'muzyk'. Dêr is hiel wat foar te sizzen mar ik haw it idee dat it de kategory 'muzyk' wat fersmoarget. In dirigint hat in funksje yn muzyk mar is gjin sjenre. Soe it net better wêze en meitsje wat nije kategoryen lykas 'diriginten' en 'komponisten' oan? Wat de diriginten oanbelanget binne der wol wat wichtige nammen te neamen: Tjeerd Brouwer (famylje fan dy?), Durk Lautenbach, Jan de Haan, Rieks van der Velde, Klaas van der Woude en de grutte stimulater fan de brassband yn Fryslân, waans namme my net yn it sin komme wol, mar dy't nei't ik mien stoarn is yn it harnas te witten by in konsert: Sierd ???). --romke fan tomke 13 okt 2007, 22.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It is in goed idee nije ûnderkategoryen foar de kategory muzyk te meitsjen. Gean dyn gong. Bouwe Brouwer 13 okt 2007, 22.52 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
O heden hitskes!!! Dêr moat ik my dan moarn mar ris yn ferdjipje (útsykje hoe't ik subkategoryen meitsje). --romke fan tomke 13 okt 2007, 23.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Morse en MorsekoadeBewurkje

Fansels is it mûglik en skriuw ien side foar morse, morse-alfabet en morsekoade byelkoar, mar wurdt it dêr dúdliker fan? Dat is as hienen wy siden oer inket, letters en taal, en beslúte dat it allegear mar byelkoar op ien side skriuwen komme moat. Ik hie no krekt mear as ien side brûkt om dy begripen útelkoar te hâlden.

Mar ik begryp, it it net dúdlik genôch. Wat is it wêr't jo problemen mei hawwe? Aliter 15 okt 2007, 03.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fraach en antwurd op Meidogger oerlis:Aliter#Morse en Morsekoade. Bouwe Brouwer 18 okt 2007, 21.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

WinskeBewurkje

Eeltsje Halbertsma Aliter 18 okt 2007, 08.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tige dank foar it meitsjen fan dit artikel. Bouwe Brouwer 18 okt 2007, 21.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ynterwiky'sBewurkje

Jûn Bouwe. Ik sjoch datst wer wat ynterwiky's oan guon fan myn artikels tafoege hast. Dat is bêst genôch. Ik set artikels oer fan de Ned. wiky. Is it no sa dat ik alle ferwizings nei ynterwiky's dy't dêr op steane, better steane litte kin? (de funksje fan dy ynterwiky's is my folslein ûnbekend, mar dat hoech ik ek net te witten). Of hat de Fryske wiky dêr in eigen belied/systeem yn? --romke fan tomke 18 okt 2007, 22.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sjoch foar help oer ynterwiki's: Wikipedy:Ferwizings#Oare Wikipedyën (ynterwiki) en Wikipedy:Bots of de Nederlânske helpside nl:Help:Gebruik van interwiki-links.
By in artikel op 'e Fryske Wikipedy foegje ik meastal allinich de talen ta dy't de measte minsken op skoalle leard hawwe, sa Dútsk, Ingelsk en Nederlânsk. Dizze ynterwiki's kontrolearje ik ek. Fierders pleatsje ik meastal ek in interwikilink op 'e Dútske of Nederlânske Wikipedia. Nei ferrin fan tiid wurden de oare ynterwiki's wol troch in bot pleatse.
Interwiki's kinne ek danich yn 'e tiis sitte. Ferline wike bin ik noch dwaande west mei it út 'e tiis heljen fan de interwiki's fan Rinfuorgen oant op de Russyske Wikipedia. Somlike ynterwiki's ferwizden nei artikels oer greppels mei in foto fan in greppel mei liedings.
Bouwe Brouwer 19 okt 2007, 19.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dat is dúdlik. Dan lit ik tenei de Nederlânske, Ingelske en Dútske ferwizings stean. Op de Nederlânske side set ik fy der by en lit it oare dan mar oan de bots (of oan minsken lykas dy) oer.--romke fan tomke 19 okt 2007, 20.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

SkandinaavjeBewurkje

Hoi Bouwe,

Is it net better om Skandinaavje te brûken ynstee fan Skandinavië. By myn witten hawwe wy oant no ta hieltiten Skandinaavje brûkt. Ik sjoch no ek dat it wol sa yn it wurdboek stiet. Fyn ik wol wat nûver want bygelyks Moldaavje liket der in hiele bult op en alle lannen út de list fan de fryske akademy dy't yn it nederlânsk op -ïe einigje dogge dat yn dizze list net. Skandinaavje liket my dan ek mear yn it systeem te passen as Skandinavië. Sil ik der ris in meeltsje oan weagje nei de fryske akademy hoe at dy dit sjogge (Sy hawwe fansels ek it wurdboek útjoen.) Theun 16 des 2007, 09.30 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It is yndie nuver dat neffens de Fryske Akademy nl:Scandinavië yn 't Frysk Skandinavië is en nl:Moldavië yn 't Frysk Moldaavje is. No komt "Skandinavië" út it Frysk Wurdboek dêr't "Moldaavje" net yn staat en komt "Moldaavje" út de list mei bûtenlânske ierdrykskundige nammen dêr't "Skandinavië" net yn staat. Op Skandinaavje stiet in redirect (trochferwizing) nei Skandinavië, dus ferwizingen rinnen net dea. Ik tink dat wy ús wat de stavering oanbelanget liede moatten litte troch de Fryske Akademy. Ik bin benijd nei de útlis fan de Fryske Akademy. --Bouwe Brouwer 16 des 2007, 12.49 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik haw efkes meelt en it antwurd wie dat der net in spesjale reden wie om Skandinavië te brûken. De wurdboeken binne fan 1984/1985 en de list mei bûtenlânske nammen is fan ein jierren '90. Doe hawwe se nei oerlis besluten yn dy gefallen altiten de foarm einigjend op -je te brûken. Sa sil it ek yn it frysk wurdboek wat oare ier útkomt brûkt wurde. Dus koartsein it advys wie brûk mar Skandinaavje. Theun 18 des 2007, 19.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dat kloppet yndie, sa stjit it no ek yn myn kursusboek. Nammen fan lannen dy't yn it Nederlânsk einigje op ië, einigje dêr yn it Frysk by foarkar net op.--Geoffrey 18 des 2007, 20.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tige dank foar it neifreechjen. Neffens my komt "Skandinavië" no net mear foar op de Fryske Wikipedy. Der is allinnich noch in kategory:Skandinavië. Neffens my is it better dy kategory te wisken. --Bouwe Brouwer 21 des 2007, 19.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

SesamstrjitteBewurkje

Tank foar de help. Ik hie al sjoen dat der wat nuvers mei wie, mar soms kin ik it gewoan net fine. Mysha

Ik haw Mozilla Firefox mei Fryske staveringshifker ;-) Bouwe Brouwer 1 feb 2008, 19.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

wiskje?Bewurkje

Jûn Bouwe,

Jo hawwe hjoed op in side it Berjocht:Delete delsetten. Ik haw leaver gjin ingelsktalige berjochten op de fryske wiki en hie hjir wat oerlis oer besocht op te starten, mar dat wol net sa slagje. Hawwe jo hjir ek noch in foarkar foar it ien as oar? Theun 28 mrt 2008, 17.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik tink dat gegriem it bêst fuortendalik oanpakt wurde kin en dêrfoar is in berjocht foar fluch wiskjen nedich. Ik sjoch ek dat er op de Fryske Wikipedy somtiden guon fan it Small Wiki Monitoring Team fandalisme oanpakken. Dêrom fyn ik wol dat der in delete-berjocht wêze mei. As jo op ferskillende wikipedia's wurke, is it lestich as eltse wikipedia wer in oar berjocht hat. Miskien kinne jo it delete berjocht werneame en oersette yn it Frysk. Dan is it delete-berjocht gewoan in trochferwizing (redirect) nei it korrespondearjend Frysktalich berjocht. --Bouwe Brouwer 28 mrt 2008, 19.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Thanks!Bewurkje

I'm glad I wrote that thing, so I got your link. And I'm glad someone who knows the author is on top of it. I wasn't looking forward to making a cold contact myself, even though I did plan to do it if it didn't show up on mozilla.org soon.

And you're probably right. (Gee, I didn't know anyone was watching.  )

Winter S. 6 apr 2008, 13.00 (CEST) (Snakesteuben)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


P.S. Would you be willing to take a quick look at 1) my template here and 2) the example on the talk page and tell me how badly I missed on the grammar terms and the sample conjugation? Thanks, either way. Winter S. 6 apr 2008, 13.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Frisian spell checking in Firefox is very practical for someone who can't spell very well. So it's very practical for me ;-) I can even find the spelling errors in the Frisian articles. I see that you made a nice conjugation. Probably you can ask someone who know more about the Frisian language if the conjugation is correct. Bouwe Brouwer 7 apr 2008, 19.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hi again, Bouwe Brouwer. Some new contacts are helping me nail down fy inflections and make rules and classes. Using that info, I've been tweaking your friend's .aff (spellchecker affix) file a bit. Do you think he'd like to see what I've added when I've finished?

Ah, you had me fooled. I thought you were a native.   Winter S. 15 apr 2008, 08.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

I think that Eeltje de Vries likes to hear from your suggestions for improving his Frisian Myspell wordbook. He writes on his website: "Alle brûkers kinne meiwurkje om in folgjende ferzje better te krijen troch har ûnderfinings troch te jaan." (All users can cooperate to improve a next version by sending their experiences.) You can contact Eeltje de Vries by using the mail form on his website[2].
I'm a native from Friesland, but I'm not a native speaker of the Frisian language. --Bouwe Brouwer 18 apr 2008, 18.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

HoiBewurkje

Hoi hear Brouwer. Goed dat jo juster dy poster fan de PvdA er ôfhelle. Ik hie net goed sjoen. Sorry. Groet Jelle 22 jul 2008, 12.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Graach dien. Fersinnen is minsklik. --Bouwe Brouwer 22 jul 2008, 13.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Grutte PierBewurkje

Waarom doet u mij zo denken aan Grutte Pier? --Bouwe Brouwer 2 okt 2008, 19.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

How bedoelt u? Is er hier een gebruiker bij de naam Grutte Pier? Welnu, wilt u mij nog helpen het artikel ober Jouke de Vries over te zetten of hoe zit dat? Last king of Frisia 14 okt 2008, 10.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

SeelânBewurkje

Ik haw denijere sifers der al wer delsetten. At der in reden is om it oars te dwaan, dan graach wat Oerlis:Seelân. Ik haw de gegevens oer de komissaris al bewarre op de side, mar dat moat noch better dien wurde. Mysha

Sorry, ik tink dat ik in âlde ferzje bewurke haw, wêrtroch de ferzje fan Troefkaart wei rekke is. Dit wie fansels net de bedoeling. --Bouwe Brouwer 28 des 2008, 12.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

BewerkingBewurkje

Waar sloeg deze bewerking op? Hoezo haalt u Grutte Pier uit het artikel over de familie Donia? Hij behoorde volgens de meeste bronnen tot die familie. Anderen zeggen: Heemstra, maar dat is onzin, want zijn vader was niet van adel. Dus waarom geloof jij niet dat hij tot de familie Donia behoorde? Heeft J. Kalma het soms bij het verkeerde end, en zo ja, wat was dan Pier's familienaam? Dojama 20 nov 2009, 16.38 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bent u dezelfde persoon als de Pier Gerlofs Donia Vandaal? en:User talk:86.89.146.118 / de:Benutzer Diskussion:86.89.146.118? En wat mag dan wel de bron zijn dat Grutte Pier de naam "Pier Gerlofs Donia" droeg? In de Encyclopedie van Friesland staat achter Grote Pier alleen: (Pier Gerlefs Donia?) Hoe komt u erbij dat het "Gerlofs" in plaats van "Gerlefs" zou moeten zijn? --Bouwe Brouwer 20 nov 2009, 16.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hoezo "Pier Gerlofs Donia vandaal"? Een vandaal is iemand die artikelen vandaliseert, die informatie verwijdert. Dat is hier allerminst het geval.

En "EvF" is ook máár een bron. Eén van de vele bronnen die Greate Pier vermelden. Eén van de velen. Het is niet dé grote autoriteit op het gebied van GP. Als ik er één moest verzinnen zou ik zeggen dat dat Kalma is, daar die een goeddoordacht, neutraal en helder boek over de Friesche volksheld heeft geschreven. Maar dan nog. Er zijn zoveel bronnen. Je kunt idd niet 100% zeker zijn dat GP de naam Donia had. Maar je kunt evenmin bewijzen dat het níét zijn naam was. Je kunt altijd een kopje toevoegen bij een artikel: "naamgeving" of iets dergelijks. Wat let u? Hoe zou Pier volgens u geheten hebben? Dojama 20 nov 2009, 17.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Zie onderstaande links van de bijdragen van de Pier Gerlofs Donia Vandaal voor drie van de door hem gebruikte verschijningsvormen:
Wilt u alstublieft stoppen met het vandaliseren van Wikipedia?
In de tijd van Grote Pier had het overgrote deel van de mensen geen familienaam. Ook Grote Pier had geen familienaam. De kroniekschrijver Peter van Thabor noemt hem "Grote Pier". Peter van Thabor beweert zelfs dat hij met hem en zijn broer gesproken heeft. Er is een testament uit 1525 van Fokel Gerlefs waarvan wordt aangenomen dat zij de moeder van Grote Pier was. In dit testament kan ik echter niets vinden over een naam Donia. Volgens dit testament zou dan de naam van Piers vader Gerleff/Gerliff/Gerlef/Gerlof moeten zijn. De naam van Grote Pier zou volgens het toenmalige gebruik dan "Pier Gerlefs" moeten zijn. Dat vrijwel alle Wikipedia-artikelen over Grote Pier als titel "Pier Gerlofs Donia" dragen acht ik het werk van de Pier Gerlofs Donia Vandaal. De enige uitzondering is de Friese Wikipedia, waar het artikel gelukkig nog de juiste naam Grutte Pier draagt. --Bouwe Brouwer 22 nov 2009, 13.36 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nije haadsideBewurkje

Goeie,

Ik ha in konsept makke foar de nije haadside. Sjoch hjir mar. Miskien fynsto myn konsept prachtich moai, miskien hasto in folslein oare miening. Graach de oerlisside (kopke 'Nije haadside') brûke foar diskusjes, fragen en opmerkingen. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 9 okt 2010, 20.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

TopsideBewurkje

Goeijûn. Yn 2011 sille wy it plan wer oppakke foar de stjerartikels, topside neamd op ús wikipedy. Earder is de side wikipedy:topside al oanmakke, wêr't alle topside bymekoar te stean komme. Hjoed haw ik de side wikipedy:kandidaatsiden makke, hjir kin troch de meidoggers stimd wurde oer of't in side al as net de namme 'topside' fertsjinnet. Graach soe ik fan jo hearre wat jo tinke fan it plan en of't der noch op- en oanmerkings binne. Jo kinne jo kommentaar hjir spuie. J'88 3 jan 2011, 20.59 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

HeraldykBewurkje

Achte Brouwer, is dit neat foar jo? Groetnis. Drewes (oerlis) 27 jun 2015, 17.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Doarpswapens en -flaggen fan de Fryske Rie foar Heraldyk. Foarhinne wie Kees Swart ús kontaktpersoan. Mar wy hawwe begrepen dat er net mear foar jimme wurket. Dêrom soene wy graach in nije kontaktpersoan hawwe wolle en graach tenei oanjaan dat dy persoan der mei ophâldt en in nijen ien oanleverje. Kees krige regelmjittich updates fan ús oanbelangjende nije doarpswapens en -flaggen. Us lid Rudolf Broersma hie wer in keppel sammele en hie dat nei Kees stjoerd. Mar in berjocht fan Kees kaam werom, omdat er net mear foar jimme wurket. Kinne wy in nije kontaktpersoan mei e-meel adres fan jimme krije? Dan wurde de updates dêr hinne stjoerd. Ik hear graach fan jimme.

Mei freonlike groetnis,

Klaas J. Bekkema

skriuwer-argivaris Fryske Rie foar Heraldyk

Heraut Sânwâlden

(Dizze fraach ferplakke fan it Gasteboek, om't myn kollega dat frege hat.) Mysha (oerlis)

Achte Drewes, Tige tank foar it troch jo in mij stelle fertrouwe. Op de Fryske Wikipedy bin ik lykwols in passant die net folle feroarings oanbringt. Boppedat bin ik ek fan betinken dat ôfbyldings net thús hearre op de Fryske Wikipedy, mar op Wikimedia Commons. Op Wikimedia Commons kinne de leden fan de Fryske Rie foar Heraldyk as privee-persoan sels ôfbyldings uploade, dat dy op de Fryske, Nederlânske en oarstalige Wikipedy's brûke wurde kinne. Foar mooglike tastimmingen oangeande auteursrjochten kin in OTRS-ticket (Commons:Commons:OTRS/nl) oanfrege wurde. --Bouwe Brouwer (oerlis) 30 jun 2015, 21.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]