Provinsjale wei 392

(Trochwiisd fan N392)

De provinsjale wei 392 of N392 is in provinsjale wei tusken de N380 by Jobbegea Skuorregea en de A32 by Akkrum. Tusken Aldeboarn en Akkrum rint de wei bylâns de Boarn. By De Tynje is in oansluting op de A7, nei It Hearrenfean en Drachten.

De N392.

De wei is útfierd as twastrooks-gebietsûntslutingswei, dêr't in maksimumsnelheid fan 80 km/h jildt. Yn de gemeente It Hearrenfean hjit de wei Gordyksterwei, yn de gemeente Opsterlân Nijewei, Badwei, Koaibosk, Brêgeleane, De Rakken en Warrewei. Yn de gemeente Boarnsterhim hjit de wei Easterboarn, Braksdyk, Súdkant en Boarnsterdyk.