De Ring Ljouwert of de rûnwei fan Ljouwert is de ringwei fan Ljouwert. De rûnwei bestiet út twa parten, de oarspronklike rûnwei út de 1950-er en 1960-er jierren en in part dat yn de 1980-er jierren oanlein waard as de nije eastlike rûnwei. De rûnwei leit njonkelytsen net mear 'om', mar yn Ljouwert. Om de nije neikriichske wenwiken goed oanslute te litten, waard de rûnwei doe oanlein.

De Ringwei bestiet út twa nûmere wegen:

  • N355 (Ring Ljouwert-noard)
  • N357 (Ring Ljouwert-west en -súdwest)

Strjitnammen bewurkje seksje

De dyk is bekend ûnder de nammen (mei de klok mei):

  • Dammeleane
  • Grinzerstrjitwei
  • Anne Vondelingwei
  • Aldlansdyk
  • Julianaleane
  • Heliconwei
  • Faleariusstrjitte

De oarspronklike eastlike rûwei hat de nammen: Archipelwei, Pieter Stuyvesantwei en Drachtsterwei. Dy part wurdt lykwols offisjeel net mear as part fan de rûnwei sjoen.

Oanslutings bewurkje seksje

De Ring Ljouwert hat mei de klok mei de folgjende wichtige oanslutings:

Maksimumfaasje bewurkje seksje

De Ring Ljouwert is gjin autodyk of -wei en leit alhiel yn de beboude kom, en der jilde de maksimumfaasjes fan 50 km/o (foar de parten Noard en West) en 70 km/o (foar de parten Súd en East). By de ring del waarden der twa reade ljochtkamera's pleatst, dy't tagelyk ek kontrolearje op faasje.

Breedte fan de dyk bewurkje seksje

It part Julianaleane en Faleariusstrjitte is in 1 rydbaan mei 1 rydstripe de rjochting. Op dat part is it meastentiids tige drok, mar omreden brekme oan romteis it net mooglik him út te wreidzjen ta 2 x 2 rydstripen. Dat part fan de ring befettet trije minirotondes en ien grutte rotonde (Jeropaplein). It grutste part fan de ring (Dammeleane, Grinzerstrjitwei, Anne Vondelingwei en Aldlansdyk) is útgfierd as 2 x 2 rydstripen.

Op it Drachtsterplein komme bredere diken foar om de trochstream by ferkearsljochten fuort te sterkjen. Ek op it drokke Eastergoaplein binne der plannen foar in koarte tredde rydstripe fan de Van Harinxmabrêge ôf rjochting Aldlansdyk om de trochstream by de ferkearsljochten fuort te sterkjen, lykas op ringwegen fan oare (middel)grutte stêden ek gauris foarkomt.

Heak om Ljouwert bewurkje seksje

De Heak om Ljouwert is in nije wichtige rûnwei om Ljouwert. It kin suver as in soarte bûtenring sjoen wurde, wylst de besteande rûnwei as binnenring. De diken A31 (Harns-Ljouwert), A32 (It Hearrenfean-Ljouwert) en N31 (Drachten-Ljouwert) einigen foarhine op besteande ring op it Jeropaplein, Eastergoaplein en it Drachtsterplein. Om de drokte op de hjoeddeistige ring fuort te nimmen, waard de Heak om Ljouwert boud. De trije rykswegen slute streekrjocht op de nije dyk oan. Fan de Heak ôf waarden der nije ôfritten nei de hjoeddeistige ring boud.

Rûte bewurkje seksje

  Noard
  Mr. P.J. Troelstrawei Stiens/Faleariusstrjitte Harns N357
  Dammeleane
Begjin trajektdiel N355
  Jelsumerstrjitte/Wollegaast
  Luchtenrek
  Dokkumer Ie
  Goudenreinstrjitte
  Professor Mr P.S. Gerbrandywei
  Jan Evenhuisstrjitte
  Grinzerstrjitwei/Lekkumerwei
  Grinzerstrjitwei
  Tolhûswei,Anne Vondelingwei,Grinzerstrjitwei Dokkum N355
Ein trajektdiel N355
  East
  Tolhûswei, Grinzerstrjitwei Dokkum N355
  Anne Vondelingwei
  Tijsmawei  
  Kammingabrêge  
  Kanaalwei/Grovestins
 
  Plutowei/Uranuswei
  Planeteleane
  Súd
  Planeteleane,Anne Vondelingwei
  Wide Greons
  Aldlânsdyk
  Autowei Stinzefloara  
  Langdeelstrjitte/Holwoartel
  Drachtsterwei Drachten N31
  Henri Dunantwei/Reidgers
  Doktor Jacob Botkewei  
  Eastergoawei
  Oeriselskeleane It Hearrenfean N32A32
  Julianaleane
  Beatrixstrjitte
  Irenestrjitte
  Hobbemastrjitte/Surinamestrjitte
  Van Loonstrjitte/Middelseeleane
  Stephensonfiadukt
  Marshallwei  , Boalsert N359
  Heliconwei
  Snitsertrekwei
  West
  Snitsertrekwei
  Harnzer Feart
  Harnzertrekwei
  Tesselschadestrjitte
  Marnixstrjitte
  P.C. Hooftstrjitte
  Achlumerstrjitte
  Rhijnvis Feithstrjitte
  Jeropaplein, Harnzerstrjitwei Harns A31
  Faleariusstrjitte
Begjin trajektdiel N357
  Wagnerstrjitte/César Franckstrjitte
  Beethovenplantsoen
  Telemannstrjitte
  Beethovenplantsoen
  Haydnstrjitte
  Vivaldistrjitte
  Mr. P.J. Troelstrawei Stiens N357/Dammeleane Dokkum N355
Diken yn Fryslân  
Rykswegen: A6A7A31/N31A32/N32
Provinsjale diken: N351N353N354N355N356N357N358N359N361N369N380N381N383N384N390N392N393N398N910N913N917N918N919N924N927N928N979N981
Jeropeeske wei: E22
Knooppunten: Knooppunt De JouwerKnooppunt It HearrenfeanKnooppunt OerterperfallaatKnooppunt SurchKnooppunt Werpsterhoeke
Rûnwegen: Ring LjouwertRing Snits