Stichting Waterschapserfgoed

Stichting Waterschapserfgoed is in Nederlânske stichting dy't it bewarjen fan ûnreplik wetterskipsgoed yn Fryslân ta doel hat.

De stichting waard yn 2004 opjochte op inisjatyf fan Wetterskip Fryslân mei it each op it yn stân hâlden fan net mear funksjonele, mar kultuerhistoarysk weardefol ûnreplik goed (mûnen, wynmotors, sluzen en gemalen).

Erfgoed objekten

bewurkje seksje

Mûnen

Wynmotors

 
Wynmotor Murns yn 2007

Gemalen

Tinktekens

Diken