Wynmotors yn Fryslân

Der stiet in frij grut tal wynmotors yn Fryslân, mear as yn oare provinsjes fan Nederlân.

Yn de 1920-er jierren waard de Amerikaanske wynmotor ynsetten foar de polderbemealling. Nei sirka 1930 kaam der lykwols in ein oan it tiidrek fan wynbemealling en waarden de mûnen opfolge troch in hiel soad elektryske gemalen.

Fan de inkele hûnderten wynmotors dy't boud binne yn Fryslân, binne no minder as fyftich oer. Dizze binne meastentiids yn fiergeande steat fan ferfal. Soms misse de blêden. Mar in pear binne noch bedriuwsklear. Yn neifolging fan de tradisjonele mole wurde de wynmotors ek restaurearre. In lyts tal moles binne, neidat se restaurearre en bedriuwsklear makke binne, fersetten nei in gebiet dêr't se wer ynsetten wurde kinne, lykas De Weerribben.

Namme/beneaming Plak Boujier Oantal
blêden
Flecht Merk/type Ryks-
monumint
Ofbyld
Wynmotor Aldegea Aldegea ûnbekend 18 4.50 m Herkules  
Wynmotor Aldeberkeap Aldeberkeap ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Alde Ouwer Alde Ouwer ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Aldlemmer 1 Aldlemmer ûnbekend 12 4.50 m Bakker  
Wynmotor Aldlemmer 2 Aldlemmer ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Aldlemmer 3 Aldlemmer ûnbekend 18 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Aldlemmer 4 Aldlemmer ûnbekend 12 3.50 m Bakker  
Wynmotor Aldlemmer 5 Aldlemmer ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Aldlemmer 6 Aldlemmer ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Baaium Baaium ± 1935 18 ûnbekend Mous ja  
Wynmotor Barfjild Aldegea
(Smellingerlân)
ûnbekend 18 3.00 m Adema  
Wynmotor Blesdike Blesdike 2005 18 5.00 m Record-16
(gedieltlik)
 
Wynmotor Broek De Jouwer 1915 18 3.60 m Van der Laan  
Wynmotor Burdaard Burdaard ûnbekend ûnbekend 4.50 m ûnbekend  
Wynmotor Eagum Eagum ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Earnewâld 1 Earnewâld ûnbekend 18 5.00 m Adema  
Wynmotor Earnewâld 2 Earnewâld ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Earnewâld 3 Earnewâld ûnbekend 18 4.50 m ûnbekend  
Wynmotor Earnewâld 4 Earnewâld ûnbekend 18 5.00 m Adema  
Wynmotor Easterlittens
Wynmotor Easternijtsjerk Easternijtsjerk ûnbekend 18 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor De Feanhoop De Feanhoop 1921 30 11.00 m Herkules ja  
Wynmotor De Feanhoop 2 De Feanhoop 2008? 18 ûnbekend ûnbekend ja  
Wynmotor Ferwert Ferwert ûnbekend ûnbekend 2.00 m ûnbekend  
Wynmotor Garyp Garyp ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Goaiïngaryp Goaiïngaryp 2007 18 Slager  
Wymotor Greate Wierrum Lytsewierrum 1922 30 11.00 m Herkules ja  
Wynmotor Hartwert Hartwert ± 1925 18 4.50 m Record ja  
Heechhiem Deinum 1936 18 4.00 m Record  
Wynmotor De Hoeve De Hoeve ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Itens Itens ± 1925 18 ûnbekend Mous ja  
Wynmotor Jorwert Jorwert ± 1925 18 4.50 m Record  
Wynmotor Jousterp Jousterp
(Tsjerkwert)
1924 30 10.00 m Herkules ja  
Klaaiterpstermûne Easterwierrum 1920 30 11.00 m Herkules ja  
Wynmotor De Knipe De Knipe ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Koarnjum Koarnjum ûnbekend 18 2.40 m ûnbekend  
Wynmotor Koudum 1 Koudum 1925 30 12.00 m Herkules  
Wynmotor Koudum 2 Koudum ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Lendevallei Wolvegea ûnbekend ûnbekend 5.00 m ûnbekend  
Wynmotor De Miente Wolvegea ûnbekend ûnbekend 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Molkwar Molkwar 1925 30 12.00 m Herkules ja  
Wynmotor Murns Murns ± 1920 12 4.50 m ûnbekend  
Wynmotor Nijbrêge Nijbrêge ± 1925 12 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 1 Nijetrine ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 2 Nijetrine ûnbekend 12 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 3 Nijetrine ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 4 Nijetrine ûnbekend 12 3.50 m Bakker  
Wynmotor Nijetrine 6 Nijetrine ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 7 Nijetrine ûnbekend 18 4.00 m ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 8 Nijetrine ûnbekend 12 5.00 m ûnbekend  
Wynmotor Nijetrine 9 Nijetrine ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Rinsumageast Rinsumageast ± 1920 12 3.50 m Record  
Wynmotor Rûgehuzen Rûgehuzen ± 1920 18 4.50 m ûnbekend  
De Skarmole It Heidenskip 1920 30 10.00 m Herkules ja  
Foarhinne Mole Schokker Nijetrine ûnbekend 21 6.00 m Record  
Wynmotor Sibrandahûs Sibrandahûs ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend  
Wynmotor Sint Nyk Sint Nyk ûnbekend 18 4.50 m Record  
Wynmotor Skarsterbrêge 1 Skarsterbrêge ûnbekend ûnbekend 5.00 m ûnbekend  
Wynmotor Skarsterbrêge 2 Skarsterbrêge ûnbekend 18 4.50 m Mous  
Wynmotor Spangea Spangea ûnbekend ûnbekend 4.50 m ûnbekend  
Wynmotor Strobos Strobos 1923 30 10.00 m Herkules ja  
De Sulveren Roas Easterlittens ± 1920 18 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Terherne 1 Terherne ûnbekend 18 4.50 m ûnbekend  
Wynmotor Terherne 2 Terherne ûnbekend 8 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor De Tynje De Tynje ûnbekend 8 2.50 m ûnbekend  
Wynmotor Turns Turns 1922 30 11.00 m Herkules ja  
Wynmotor Twellingea 1-súd Twellingea 1929 21 6.00 m Herkules ja  
Wynmotor Twellingea 2-noard Twellingea 1920 12 5.50 m Herkules ja  
Wynmotor Winsum Winsum 1925 18
Wynmotor Weidum 1 Weidum 1920 30 12.00 m Record-8 ja  
Wynmotor Weidum 2 Weidum ûnbekend 6 ûnbekend ûnbekend  
Wynmotor Wurdum Wurdum ûnbekend 18 4.50 m ûnbekend  
Wynmotor Ysbrechtum Ysbrechtum ûnbekend 12 ûnbekend ûnbekend ja