Burdaard

Burdaard
Himrik fan Burdaard
gemeente Noardeast-Fryslân
Gritenij Dantumadiel
Stimmen 13
Ynwenners (2014) 1158
Huzen {{{huzen}}}
Koördinaten 53° 17' NB, 5° 52' EL
Netnûmer 0519
Postkoade 9111-9112
Webstee {{{webstee}}}

Burdaard (Nederlânsk: Birdaard) is in plak yn de fúzjegemeente Noardeast-Fryslân en lei foar 2019 yn Ferwerderadiel. It plak hat 1.158 ynwenners (1 jannewaris 2014). Sûnt 1973 is it ien doarp mei it eardere Wânswert oan 'e Streek. De Burdaarders moasten oant de gemeentlike weryndieling fan 1984 wachtsje foar't se ûnder deselde gemeente foelen, mei't in part fan it doarp oant dy tiid by Dantumadiel hearde. Se bekroaden har der net folle oer. Allinne by de gemeenteriedsferkiezingen hongen oan beide kanten fan de Ie ferskillende biljetten.

SkiednisBewurkje

UntsteanBewurkje

 
Burdaard op in gravuere fan Jan Bulthuis, ein fan de 18de iuw.

Burdaard is ûntstien as in terp tsjin de Dokkumer Ie oan. Yn 945 wurdt Burdaard as Breitenfurde (Breedfurde) neamd yn de registers fan it kleaster Fulda. It liket der lykwols op dat der wolris ferskil wie tusken de namme dy't it kleaster delskreau, en de namme dy't lokaal brûkt waard. Der wurdt oannaam dat yn dit gefal de wiere namme Birdwerd west hawwe moat, "terp oan de râne" (fan it wetter). It soe ek wêze kinne dat it hjir om in Dútske beneaming gean kin dy't oerset wurde kin as "brede fuorde". (in furde is in ûndjippe trochgong yn in wetter). Yn 1409 wurdt foar it earst melding makke fan in plak mei de namme "Berdawerd", in foarrinner fan de namme Burdaard. Dêrnei waard it ek noch wol stavere as "Berdaewerdt", "Bierdauwert" en "Berdaerdt".

Yn de rin fan de tiid ûntstiet der in streekdoarp. It measte ferkear gie doe oer it wetter, dat de Dokkumer Ie wie in wichtich skipsfeartwetter. Der kaam sa hannel om de skippen fan it nedige te foarsjen. Ek kamen der ambachtslju dy't mei it wetter te dwaan hiene. Sa hawwe der trije skipshellingen west. Dêr waarden foaral fiskersskippen boud.

Dokkumer IeBewurkje

Om 1250 hinne waard de Ie tusken Burdaard en Tergrêft trochgroeven, en yn 1506 wie de earste grutte slatting fan dizze rivier.) Der wurdt melding makke fan in trochwâd yn de Ie by Burdaard. De plaknamme feroare in skoft yn "Berdawerder(a)tille". Yn 1777 bart de twadde grutte slatting fan de Ie. Flak dêrnei begjint de Frânske besetting.

HannelBewurkje

In oare geunstige ûntwikkeling hat west dat Burdaard op 'e grins lei tusken de klaai en de wâlden. Burdaard waard sa in steapelplak foar de trochfier nei Ljouwert en Dokkum. Keaplju kochten foaral tsiis op dy't se wer fierder ferkochten. Dêrnjonken wie der in hannel yn fee. Tongersdeis waard der yn Burdaard de foarmerk holden foar de freedsmerk yn Ljouwert.

Ut 'e skieppehannel kaam fuort dat der slachters kamen. Dy slachten de skiep en ferkochten it fleis nei de stêden. It fet waard brûkt troch de kearsemakkerij. It iennige dêr't gjin hannel yn siet, wiene de koppen fan de skiep. De Burdaarders hawwe dêr de namme fan skieppekoppen oan oerholden.

De ûntwikkeling is ek oan de Ie ferrûn. It wiene foaral rintenierjende boeren dy't in hûs oan it wetter in gaadlik plak fûnen.

Yn de 19e iuw begjint de rykdom fan de Burdaarders te groeien. Om 1860 hinne wurde in oantal trochgeande diken dy't troch Burdaard rinne ferhurde, te witten de wegen nei Jislum, Wânswert en Stiennen Daam.

Yn de nacht fan 15 op 16 augustus 1944, yn de Twadde Wrâldoarloch, waard it hûs fan prominint fersetslid Freerk Leystra mei hângranaten ferwoaste en yn de lôge setten, as represaille nei in fjoergefjocht yn en om it hûs tusken trije fersetsleden, wêrûnder Leystra sels, en in oantal leden fan de SD, wêrby't twa fan de trije SD'ers it libben ferlearen. Yn dyselde nacht ferlieten in soad Burdaarders it doarp koarte tiid, út eangst foar de Dútske besetter, om even letter werom te kommen. Leystra is oant de ein fan de oarloch ûnderdûkt bleaun.

Om 1970 hinne lûkt in ekonomyske malêze troch it doarp, mei as gefolch dat in soad winkels ophâlde te bestean. Yn 1972 begûn in grut ruilferkavelingsprojekt en om 2000 wreide it doarp flink út mei in nijbouprojekt oan de westkant fan it doarp, oan de Dokkumer Ie.

 
It stânbyld fan Maarten van der Weijden yn Burdaard, makke troch Hans Jouta.

YndustrialisaasjeBewurkje

Nei 1900 waarden it molkfabryk Konkordia en de feefoerkoöperaasje De Iendracht stichte. De Iendracht ferwurke ek dong. Nei 1945 binne beide troch fúzjes ferdwûn. Fan Konkordia is neat mear oer. Yn it kompleks fan De Eendracht hat him no in arsjitekteburo fêstige.

11stêdeswimtochtBewurkje

Op 20 augustus 2018 moast swimmer Maarten van der Weijden yn Burdaard syn besykjen opjaan om yn it ramt fan syn 11stêdeswimtocht de Alvestêdetocht te swimmen. Op 15 juny 2019 waard yn 'e haven fan Burdaard in stânbyld fan Van der Weijden as swimmer ûntbleate, dat makke wie troch keunstner Hans Jouta fan Ferwert.

De mûnenBewurkje

In eardere foarm fan yndustrialisaasje wie de bou fan mûnen.

De SwelBewurkje

 
de mûne de Swel

Yn 1841 waard yn Burdaard in pel-,meal- en houtseachmûne stichte. Dy brânde yn 1874 ôf. De eigener besleat om in nije mûne bouwe te litten. Dy krige as namme De Swel, De Zwaluw. Neffens oerlevering gie it yn de earste tiid net sa goed mei de saken. De eigener kaam der sa op om de mûne 'De Swel' te neamen. Hy soe dan oan it sprekwurd tocht hawwe dat swel oan de simmer ferbynt.

Op 11 novimber 1972 sloech it wjerljocht yn 'e mûne dy't al net mear brûkt waard en ferrinnewearre rekke wie. It doarp hat doe besletten om de mûne wer syn âlde gloarje te jaan. Der wiene ferskate tûkelteammen, mar yn 1989 waard der mei it wurk begûn. Yn 1995 stie de mûne der wer kreas by. Yn 1999 kaam der hielendal klear troch't it houtstek ek restaurearre wie, mei in museum deryn. De mûne waard eigendom fan de gemeente Ferwerderadiel, en wurdt no draaid troch frijwillige mûnders. Bakkers litte der harren moal mealle en sneons draait ek de houtseagerij wer.

De Swel is mei syn hichte fan 42 meter in wichtich part fan it doarpsgesicht fan Burdaard.

De TraitebelBewurkje

Yn 1855 liet P. Oberman in houtseachmûne bouwe. Hy krige as namme: De Traitabel. Dat wol sawat betsjutte as brûksum of hânsum. Yn 1864 brânde de mûne ôf. Der kaam wer in nije mûne, oant yn 1918 op Krystjûn der bern mei fjoer boarten. Wer gie de mûne yn flammen op. Op it mûnehiem kaam doe in elektryske houtseagerij, mei deselde namme. Sa'n fjirtich jier letter, yn de fyftiger jierren, is dy lykwols wer sletten.

De OaljefantBewurkje

In eintsje bûten Burdaard stiet de wettermûne De Oaljefant, De Olifant. Dy mûne is yn 1856 út Grinslân kommen. It doel wie om it lettere wetterskip De Oaljefant te bemeallen. It wetterskip is yn gruttere wetterskippen opgien. Yn 1970 stie de mûne dêr bûten gebrûk. Der kamen doe plannen om de mûne wer yn syn âlde steat werom te bringen. Fan 1978/1979 en yn 1991 binne dy plannen mei súkses útfierd. De mûne draait wer mei in frijwillige mealler. De Stichting De Fryske Mole is eigener wurden.

De âlde brêge oer de IeBewurkje

 
Brêge fan Burdaard

In ferklearring fan de namme Burdaard soe ek yn it âlde wurd furde lizze kinne. In furde wie in plak dêr't je troch it wetter rinne koene. Burdaard hie ek in furde yn de Ie. Troch't de skippen grutter waarden, moast ek de furde ferdwine. Yn 1777 krige Simen Jans, de kastlein fan de herberch dêrnjonken, in fergunning om in brêge oer de Ie te meitsjen. Dat waard in klapbrêge. Net allinne de skippers moasten wat yn 't klompke dwaan, ek it ferkear oer de de dyk moast tol betelje. Oant 1937 hawwe de kastleins dit rjocht holden. De brêge is sels neamd nei de kastleins Steenhuisen. Letter is der in draaibrêge kommen.

De tsjerkenBewurkje

De herfoarme tsjerkeBewurkje

 
De Herfoarme tsjerke op in âlde oansichtkaart

De herfoarme tsjerke út 1851 stiet wat bûten it doarp op de terp mei de pleats Grut Wytsma. It hat noch al wat drokte jûn om de tsjintwurdige tsjerke te bouwen. Burdaard/Jannum wie in earme gemeente en neffens it plan soe der in foarse tsjerke komme. De hegere tsjerklike ynstânsjes hawwe dat plan ôfkard. Burdaard is doe mei in ienfâldiger plan kommen. As foarbyld tsjinne de tsjerke fan Ikkerwâld. It Adema-oargel is makke foar de Roomsk-Katolike Tsjerke yn De Kuunder. Yn 1871 is it ferpleatst nei Burdaard.

De Grifformearde tsjerkeBewurkje

De Ofskieding hat yn Wânswert hiel sterk spile. De ôfskiedenen holden harren tsjinsten yn Wânswert oan 'e Streek. Yn 1861 kaam der in tsjerke. Dy is yn 1892 ferfongen troch de tsjerke dy't der no stiet. Offisjeel hiet de tsjerke de Kristlik Ofskieden tsjerke, letter de Grifformearde tsjerke, fan Wânswert. Under Wânswert wurdt der fierder op de skiednis fan de Ofskiedenen yn gien.

Der is in gearwurkingsferbân kommen tusken de grifformearden en herfoarmen. No foarmje se tegearre de Protestantske Gemeente fan Burdaard.

De Nederlandse Protestanten BondBewurkje

De frijsinnigen yn Burdaard hawwe in skoft in ôfdieling west fan de NPB. Se kamen gear yn de boppeseal fan de herberch Het Posthuis, no kafee 't Hoekje. De herberch hat der de namme fan de Bond oan oerholden.

It Ruurd Wiersma HûsBewurkje

Yn Burdaard wenne de molkfarder Ruurd Wiersma. Hy wie ek skilder. Mei fytslak hat er troch syn hiele hûs skilderingen oanbrocht. Hy wurdt rekkene ta de naïve sneinsskilders. Doe't er ferstoar wie der belangstelling foar de naïve skilderkeunst. Der waard dan ek besletten om syn hûs te litten sa as Ruurd Wiersma dat efterlitten hie. It hûs is ynrjochte as museum fan it wurk fan Wiersma.

MienskipBewurkje

It multyfunksjoneel Doarpshûs sit oan de Wânswerterdyk. Burdaard hat mei Jislum ien Feriening foar doarpsbelang. Basisskoalle De Welle stiet oan de Skoalstrjitte it pjutteboartersplak hjit Oer de Brêge. It doarp hat in Stichting Aktiviteiten en in Oranjekommisje. De histoaryske feriening hjit Ald Burdaard. It jeugdhonk hjit The Pitch.

FerieningenBewurkje

  • Sportferiening De Sweltsjes
  • Fuotbalferiening Burdaard
  • toanielferiening Op, mar net út 'e Hichte
  • Muzykferiening Concordia
  • biljertklup 'De Klos
  • kuorbalferiening Quick
  • dartklup Birdart
  • hânbôgeferiening Nocht en wille
  • iisklup Burdaard
  • kaartklup Klaverboer

BefolkingBewurkje

Berne yn Burdaard: Tjitze Tjepkema, predikant en teolooch

StrjittenBewurkje

Alle strjitten yn Burdaard.

Sjoch ekBewurkje

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: