In twillingdoarp of dûbeldoarp is de oantsjutting fan twa doarpen dy't hiel ticht byïnoar ûntstien binne en dy't geografysk, sosjaal en ekonomysk suver ien doarp foarmje. Gauris lizze se yn twa ferskillende gemeenten, provinsjes of bytiden sels lannen of se waarden troch de bestjoerlike grins trochsnien. Dy ôfskieding hie gauris in reden op histoarysk of bestjoerlik mêd, mar is dochs yn de praktyk tige ûnhandich. Dêrom wurde dan ek wol gemeentlike weryndielings dien of wurde de doarpen meiïnoar gearfoege.

Peazens
Moddergat

Twillingdoarpen yn Fryslân bewurkje seksje

Foarbylden fan twillingdoarpen en trijelingdoarpen dy't gearfoege waarden: