Ternaard

Ternaard
Flagge fan Ternaard Wapen fan Ternaard
Flagge Wapen
Lokaasje fan Ternaard
Gemeente Noardeast-Fryslân
Ynwennertal (2019) 1295
Webstee Webstee Ternaard

Ternaard is in doarp dat sûnt 2019 yn de gemeente Noardeast-Fryslân leit, dêrfoar lei it yn de gemeente Dongeradiel. Ternaard hat sa'n 1.300 ynwenners. De doarpskearn leit oan de krúsing fan de Aldbuorren (N358), Stasjonswei, Holwerterdyk (N358) en de Opslach.

It doarp is it eardere haadplak fan sawol de gritenij as de gemeente West-Dongeradiel. De buorskippen Teyebuorren, Fiskbuorren, Fiifhuzen en 't Skoar (grutendiels) hearre ek by Ternaard. Earder hearde Trijeboerehuzen (Doe’t my de namme Uylsmahorn) ek by Ternaard.

SkiednisBewurkje

It ûntsteanBewurkje

Hoe't Ternaard krekt ûntstien is, is net dúdlik. It koe in terpdoarp wêze, om't der al terpen west hawwe, mar dat kinne ek terpen west hawwe dêr't mar ien pleats op stie. Ek falt op dat wêr yn guon terpdoarpen it tsjerkhôf heech boppe it lân leit, it tsjerkhôf fan Ternaard hast net boppe it meanfjild útkomt. In oare mûglike ûntsteansgrûn is dat it doarp leit op in plak dêr't fearten en wegen gearkomme.

Oer wannear't it doarp ûntstien is binne ferskate opfettings. Der wurdt meast oannaam dat Ternaard ûntstien is yn de lette Midsiuwen. Guon wollo lykwols ha dat dat te let is; dat it doarp âlder wêze moat.

De nammeBewurkje

It komôf fan de namme is ek net wis. De earst skreaune namme wie 'Tunenfurt' yn de earste Fuldalist (twadde helte 8e iuw). Letter waarden ek noch de nammen Tunawert, Thunewerd, Tonauwer, Tijnnawerdt, Tennaard en Tonnaard brûkt. It earste part, 'Tunen' kin fan mear as ien namme ôflaat wêze. Der wurdt tocht aan de Germaanske god Thonar of Donar. Mei de wurden furt, wert en werdt waard terp bedoeld. In mooglikheid is ek dat it komt fan de flaainamme Tonne of Tonno foar Antonius.

Belang fan TernaardBewurkje

Ternaard wie earder it haadplak fan de gritenij West-Dongeradiel, en nei de gemeentewet fan 1851 fan dy gemeente. Ternaard hie de twadde stim yn de gritenij mei 45 stimmende pleatsen. It belang fan it doarp blykt der ek út dat de Aylva's benammen yn Ternaard mear as ien state hienen .

It doarpswapenBewurkje

De skeane wite streep is ôflaat fan it âlde wapen fan West-Dongeradiel. De stjer jout oan dat in plak in haadplak wie en de Frânske leelje komt út it wapen fan de Aylva's. Harren slot Herwey hat by Ternaard stien. Yn it gemeentehûs hinget in portret fan baron Hans Willem fan Aylva (1633-1691) fan Ferdinand Bol.

GebouwenBewurkje

De herfoarme tsjerkeBewurkje

 
Herfoarme tsjerke fan Ternaard

Der is wol tocht dat de eardere tsjerke fan Ternaard yn it tsjintwurdige buorskip Fiskbuert stien hat en dat der, fanwegen it gefaar fan de Waadsee, doe fierderop in nije tsjerke boud is, mar bewiis is der net. Yn de 15e iuw wurde pastoars út Ternaard neamd en Ritske Jelmera (Cammingha) seit yn syn testamint út dy tiid dat er dêre doopt is. Se nimme dêrom oan dat der om 1400 hinne al in wichtige tsjerke west ha moat.

De tsjerke, sa't dy der no stiet, is yn de 16e iuw boud yn letgoatyske styl. De toer, yn dekorative eklektisistyske styl, is der yn 1871 kommen, nei't ferskate reparaasje oan de âlde it ferfal net mear keare koene.

Yn de tsjerke fynt men in midden-17e-iuwsk ynterieur. Om de preekstoel, mei snijwurk fan Durk Embderveld, is it fjouwerkant mei in koperen doopbôge. Opfallend is de grutte hearebank fan de Aylva's.

Om sa 1660 hinne krige de oargelbouwer Arnold Bader de opjefte om in oargel foar Ternaard te bouwen. Nei syn ferstjerren hat syn soan Tobias it wurk ôfmakke. Wa't de opdrachtjouwer west hat is net wis. Wol moat it in Aylva west hawwe: Op de balustrade steane 32 wapens fan de foarâlden fan de stifter.

Tiden hawwe tiden. Dat jildt ek foar oargels. Yn 1864 krigen L. van Dam & Zn. de opjefte om in oargel nei de moade fan dy tiid te bouwen. Lokkigerwize is de âlde kas bewarre bleaun. Yn 'e rin fan de tiid binne ek yn it oargel fan Vsan Dam wer feroarings oanbrocht.

De twa liedklokken binne makke troch Jacob Noteman en Petrus Overney (1675).

De grifformearde tsjerkeBewurkje

De grifformearde tsjerke út 1921 is in ûntwerp fan Ane Nauta.

De fermoanjeBewurkje

De minniste gemeente fan Ternaard is gearfoege mei dy fan Holwert. It gebou is bestean bleaun. Der waarden oant novimber 2007 Bibelske printen útstald yn dit 'bibelmuseum'.

De statenBewurkje

 
Herwey State te Ternaard

Ternaard hie twa staten, beide bewenne troch ferskate lagen fan de Aylva's. By de tsjerke lei Aylvastate, ôfbrutsen yn 1882, en oan de súdkant fan it doarp Herweystate. Herweystate moat noch wat alluere hân hawwe; it waard yn 1819 ôfbrutsen en ferfongen troch in notarishûs dat yn 1894 sloopt waard. It terrein fan Herweystate waard brûkt om der in stasjon fan de lokaalspoarwei op del te setten.

It stasjonBewurkje

 
Stasjon Ternaard hjoed te dei

Ternaard hat in treinstasjon hân oan de eardere spoarline Ljouwert - Eanjum. It stasjon waard iepene op 2 oktober 1901 en waard sletten foar passagiers yn de lêste moanne fan 1940, dêrnei is it noch foar frachtferfier brûkt.

Ternaard doetiidsBewurkje

MienskipBewurkje

Ternaard hat in feriening foar Doarpsbelang dy't syn gearkomsten hat yn Doarpshûs Tunawerth. Yn Ternaard is in pjutteboartersplak, in basisskoalle, twa hûsartsenpraktiken en in âldereinhûs. Der is ek in bustsjinst nei Dokkum en Ljouwert.

FerieningsBewurkje

  • Euphonia - muzyk
  • biljerten
  • SVT - gymnastyk
  • Nooit Gedacht - riden
  • It Moat Kinne - keatsen
  • SVT - follybal
  • Fuotbalferiening Ternaard
  • TF Westdongeradiel - tennis

BefolkingBewurkje

StrjittenBewurkje

Alle strjitten yn Ternaard.

Keppeling om utensBewurkje