Wite koeke is in Fryske reepkoekesoarte. Der binne in soad reepkoekeresepten en meardere Fryske bakkers brûke itselde resept mar troch de behanneling en de ûnesoarte hat dochs elkenien syn eigen koeke. De measte resepten begjinne mei kôkdaai.

Grûndaai bewurkje seksje

Wite koeke wurdt makke fan grûndaai en oare grûnstoffen. It grûndaai is in griemmank fan roggeblom en in siedende sûkerfloeistof. De eintemperatuer fan dit mingsel moat 65°C wêze. Mei ôfkuoljen moat it minimaal 24 oeren lizze.

By it koitsjen fan lytse poarsjes koekedaai is it ekstra fan belang dat de roggeblom en de mingbak op keamertemperatuer binne. As it hjitte sûkermingsel yn te kâlde blom lomt, sakket de temperatuer ûnder de 65°C. Dy temperatuer is fan belang troch de omsettings dy ’t yn it daai optrede moatte (in soarte fan gear wurden fan it daai).

Yngrediïnten foar grûndaai bewurkje seksje

 • 80 % koekeswiet (200 g)
 • 30% wetter (72 cl)
 • 100% roggeblom (250 g)
 • 10% restant wite koeke

it meitsjen fan grûndaai bewurkje seksje

 1. it wetter, koekeswiet en restant wite koeke oan de soad bringe.
 2. de koitsjende massa fuortendaliks troch de seefde roggeblom draaie en it daai blank draaie litte.
 3. optimale daaitemperatuer 65°C
 4. de grûndaai direkt út de masine helje en tin op de plaat útdrukke, om it sa fluch mooglik ôfkuolje te litten
 5. It grûndaai tin ôfstrike mei oalje.
 6. as it grûndaai ôfkuolle is, ôfdekke mei plestyk om koarstefoarming te foarkommen.
 7. De daai minimaal 24 oere rêste litte.

Resept foar wite koeke bewurkje seksje

Yngredïnten foar wite koeke bewurkje seksje

 • 100 % grûndaai foar wite koeke
 • 5,5 % blanke bastertsûker
 • 1 % bakpoeier

Wite koeke meitsje bewurkje seksje

Neidat it grûndaai langer as in dei lein hat, wurde de oare grûnstoffen der (masinaal) troch dien yn minstens 15 minuten tiid:

 1. Eventueel noch wat wetter tafoegje as it daai wat oan de stive kant is.
 2. At alles goed troch elkoar sit, en der gjin streken fan de krûden mear te sjen binne, it bakpoeier der by dwaan.
 3. Alles goed minge oant alle der goed trochhinne sit.
 4. It daai yn stikken ferdiele en ta in pille meitsje
 5. De pillen ynsmarre mei oalje.
 6. De daaipillen kantelje sadat der oalje tusken sit.
 7. Yn de koekeplaten lizze en oandrukke.
 8. De koeke yn ± 60 minuten ôfbakke op 195 °C
fariant
sukadekoeke: de útrôle pillen foar it ynstriken mei oalje oansette mei fine sukade

Koekeswiet bewurkje seksje

Koekeswiet is in swietmingsel dat yn haadsaak bestiet út inkelfâldige sûkers, glukoaze en fruktoaze. It wurdt brûkt as ferfanging fan it eartiidse ynvertsûker en boarstehuningmassee. Ynstee fan eartiids 100 gram ynvertsûker en 100 gram massee wurdt tsjintwurdich 200 gram koekeswiet brûkt.

It setten fan in goede grûndaai is by it koekebakken tige wichtich, want it wurdt direkt oan it grûndaai tafoege. De konstante soergraad fan koekeswiet en de krekte gearstalling fan de sûkers soarget foar in komstante kwaliteit fan de koeke. Troch koekeswiet te ferfangen troch huningswiet, kin de koeke ferkocht wurde as huningkoeke.

It bakken fan koeke bewurkje seksje

Koeke kin bakt wurde as snijkoeke en as oanleine koeke.

Snijkoeke bewurkje seksje

By snijkoeke wurdt it daai fuortdaliks op de plaat drukt, strutsen mei olle kofjemolke en nei it bakken snien. Dit wurdt dien by koekesoarten sûnder fulling dy’t tsjin de sydkant sit, lykas bôlekoeke, âldwivekoeke en oare snijkoeke lykas nutekoeke dêr ’t allinnich nuten der boppe-op.

Oanleine koeke bewurkje seksje

By oanleine koeke wurdt in opsteande râne tusken de koeken lein of wurdt der mei in kwastke oalje op de sydkanten oansmard sadat se net oan elkoar oan bakke. Dit bart by koeke dy ’t oanset is mei bepaalde folling lykas gimberkoeke, resinekoeke of sukadekoeke.

De koeke dy ’t oan de râne fan de bakplaat siet waard earder wol apart ferkocht as koarstekoeke. Koarstekoeke (ek wol kantkoeke neamd) is wat hurder bakt en waard meast goedkeap ferkocht.

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 
Fryske bakkersprodukten

brune koeke · drabbelkoek · dúmkes · keallepoat · oranjekoek · soetelief · steur · sûkerbôle · sûkerlatte · Switsersk taartsje · wite koeke