Betuwerûte
Kijfhoek - Zevenaar
Betuwerûte op de kaart
Totale lingte158,5 km
Spoarwiidtenormaalspoar 1435 mm
Oanlein trochNS Railinfrabeheer/ProRail
Iepene16 juny 2007
hjoeddeistige statusYn gebrûk
Type treinFracht
ElektrifisearreBij oanlis (25.000 volt 50 hertz)
Tal spoaren2
Baanfakfaasje120 km/o
Befeiliging of treinbeynfloedingERTMS
omgrinzingsprofylGC[1]
BeladingsklasseE5 (bij 100 km/h)
(max. 9,0 t/m)[2]
Trajekt
v-STRd spoar fan Maasvlakte
dv-SHI2grvSTR spoar fan Rotterdam Sintraal
dvDST-STRvSTR 36,3 Kijfhoek
v-STRdSHI2gld-KRZ2+4odSTR+c3
dvÜSTldKRZc1odABZg+4
34,0
524,831
v-STRtdSTRavSTR 525,1 Sophiaspoartunnel
ddABZqrtdKRZvSTRr-STR spoar nei Breda
KSTRaqtdKRZv-STRr spoar nei Breda
tSEC2
525,7
0,0
spanningsslûs 1,5 kV=/25 kV~
tSKRZ-A 0,2 A16E19
tKRZW 3,1 Rietbaan
tKRZW 3,7 Noard
tSKRZ-A 5,0 A15E31
tSTRe 7,3
LSTR+rdSTR 10 spoar fan Doardt
dLSTRTUNNEL1Wd 18,2 Spoartunnel Giessen
dLSTRSKRZ-G2ud 22,7 N216
dLSTRSKRZ-Aud 24,7 A27E311
LSTRldKRZoLSTR+r 26,55
dhKRZWaedLSTR 26,6 Merwedekanaal
dWBRÜCKE1dLSTR 27,5 Linge
dSKRZ-AodLSTR 44,0 A2E25
exSTRc2eABZg3vLSTR- Súdwestboog Meteren pland
+ eABZq1
exSTRc4 + KRZo+lr
+ vLSTR-
46,6 spoar Boxtel - Utert
LSTR+ldKRZoLSTRr 51,9
v-LSTRWBRÜCKE1 53,4 Linge
v-LSTRemKRZ Tramwei Tiel - Culemborg Opbr.
v-LSTRWBRÜCKE1 57,4 Linge
eSPLadSTR
exdSTRledKRZoedKRZoexENDEeq 61,1 Havenspoarline Tiel bûten gebrûk
dWBRÜCKEdWBRÜCKEd 61,2 Spoarbrêge Tiel
Amsterdam-Rynkanaal
ddLSTRldKRZov-LSTR+r 67,4
WBRÜCKE1LSTR 68,3 Linge
WBRÜCKE1LSTR 72,8 Linge
SKRZ-AuLSTR 83,7 A50
SPLaLSTR 84,3
vSTR-DSTLSTR Valburg
SPLeLSTR 88,2
+
emKRZ +
uexSTRq + ekABZg3
Tramwei Lent - Arnhim Opbr.
+
ekABZq1 + KRZolr
exkSTRc4 + ABZql
90,25 spoar Nimwegen - Arnhim Sintraal
SKRZ-Ao 91,2 A325
emKRZ Tramwei Bemmel - Elst Opbr.
emKRZ Tramwei Lent - Elden Opbr.
WBRÜCKE1 94,9 Linge
Tramwei Doornenburg - Huissen Opbr.
99,5 Pannerdensch Kanaal
eSEC2
104,1
601,8
spanningsslûs 25kV/1,5kV oant 2016
tSTRa 602,2 Spoartunnel Zevenaar
tdSTRSPLa+l spoar fan Amsterdam Sintraal
tdSTRvBHF 105,9 Zevenaar
tdSTReevÜSTl 603,8
xvÜWBdABZgl 106,5 spoar nei Winterswyk
exdSTRvSKRZ-G2u
604,843
107,2
N336
evSTRdSEC2 107,3 spanningsslûs 1,5kV/25kV fan 2016 ôf
exdSTRvÜSTl
605,343
107,7
oanslúting Zevenaar
exdSTRvÜSTr
vexBHF-eBHFdSTR 110,1 Babberich
exdSTRvSKRZ-G2u 110,2 N812
evSTRdENDExe 111,0 einde plande ferlinging
exdSTR+GRZqdZOLLexdSTR+GRZq
111,03
72,614
grins
Nederlân - Dútslân
vexBHF-BHFexdSTR 69,4 Emmerich-Elten
exdSTRdSEC2exdSTR 67,4 spanningsslûs 25kV/15kV sûnt 2016
exdABZqredABZg+rexdSTR 67 spoar nei Kleef Opbr.
v-STRexdSTR spoar nei Oberhausen Hbf
Net te betiizjen mei Betuweline, in spoarline foar persoaneferfier.

De Betuwerûte (faak troch sjoernalisten de Betuweline neamd, wat betizing opsmite kin mei de spoarline Elst - Doardt) is in 160 kilometer lange Nederlânske frachtspoarline fan de Maasvlakte by Rotterdam nei de grins mei Dútslân, in pear kilometer foarby Zevenaar. Sa'n 108 kilometer tusken Kijfhoek en Zevenaar is nij oanlein, de rest fan de Betuwerûte bestiet út de Havenspoarline yn Rotterdam en de lêste 3,4 kilometer foar de Dútske grins út de Rhijnspoarwei. De Betuwerûte is yn gebrûk naam yn 2007 en waard fan dat stuit ôf beheard troch Keyrail. Op 1 july 2015 gie it behear oer nei ProRail. De line wurdt troch ferskate spoarweimaatskippijen brûkt.

De rûte hat as doel de Rotterdamske haven oer it spoar te ferbinen mei it Ruhrgebiet[3]. De bou fan de Betuwerûte is úteinset yn 1997 en duorre tsien jier. De bou oan it Dútske ferlingde fan de frachtrûte, it saneamde Tredde Spoar, dat neffens de oarspronklike planning yn 2003 klear wêze moatten hie, begûn yn april 2016.[4] De oplevering wie earst pland foar ein 2022,[5] mar waard yn 2019 ferskood nei 2026.[6] In part fan de frachttreinen oer de Betuwerûte wurdt oant dan omlaat fia ûnder oare de Brabânrûte en de Iselrûte (Twinteline).

It beslútfoarmingstrajekt en de bou hie te meitsjen mei grutte fertraging en folle hegere kosten as yn it earst rûze wie. De line heart ta de saneamde grutte ynfrastrukturele projekten en is dêrfan mei syn totale kostepost fan € 4,7 miljard (priisspeil 2005, eks. BTW) fierwei it grutste en djoerste dat de Nederlânske oerheid ea ûndernaam hat. Ynearsten waard yn 1988 útgien fan in totale kostepost fan 750 miljoen gûne (4e nota romtlike oardering). Neigeraden dat de beslútfoarming en tiid foardere, giene ek de te ferwachte kosten omheech. De bou fan de line en de oerskrieding fan it yn 1995 fêststelde budzjet fan goed 2,5 miljard gûne (= 1,1 miljard euro) laten ta grutte ferdieldheid yn polityk en befolking, en ta ûndersiken troch de Algemiene Rekkenkeamer, dy't him benammen skerp útliet oer de beslútfoarming en de kostebehearsking.

De line rint foar in grut part fan it trasee troch de Betuwe, parallel oan de A15 en de folle âldere Betuweline de spoarline fan Elst nei Doardt. De nije line krige dêrom fan it Ministearje fan Ferkear en Wettersteat de namme Betuwerûte. Yn de oanfanklike plannen wie der sprake fan dat de âlde Betuweline yn de nije Betuwerûte opnaam wurde soe, wat úteinlik nei protesten fan de omwenners fan de Betuweline net bard is.

De Betuwerûte rint fan de Maasvlakte oer de opwurdearre, dûbelsporige en elektrifisearre havenspoarline nei it rangearterrein Kijfhoek foar in grut part parallel oan rykswei 15. Der is in nije tunnel, de Botlekspoartunnel, ûnder de Alde Maas boarre om de flessehals fan de âlde, inkelspoarige Botlekbrêge op te heffen. By Barendrecht is der in oerkaping fan 1,5 kilometer lingte boud (Kap fan Barendrecht) dy't ek de HSL-Súd, de frachtline Kijfhoek – IJsselmonde en de Steatsline I omfettet.

Fan Kijfhoek ôf rint de line fierder yn eastlike rjochting en passearret de rivier de Noard fia de Sophiaspoartunnel. De line komt boppegrûnsk oant de passaazje fan de rivier de Giessen mei de Spoartunnel Giessen. De line giet dan boppegrûnsk fierder lâns ûnder mear Gorkum, Tiel en Elst. De rûte ferrint foar mear as trijekwart fan de totale lingte bondele mei de rekonstruearre sneldyk A15.

Troch in tunnel krúst de line by Angeren it Pannerdensch Kanaal om op't lêst, krekt efter Zevenaar, fia de besteande ferbining Arnhim-Emmerich oan te sluten op it Dútske spoarweinet.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: