De Junior Rely is in Fryske literatuerpriis foar jongerein fan 12 oant 18 jier, dy't takend wurdt foar it bêste ynstjoerde Frysktalige stik proaza of poësy. De priis is in inisjatyf fan de Afûk en it ynternettydskrift Doar. De priis is ynsteld ta gelegenheid it 50-jierrige bestaan fan de Rely Jorritsmapriis yn 2004. Yn syn testamint bepaalde Rely Jorritsma dat der alle jierren in wedstriid foar Fryske proaza en poëzy organisearre wurde moat om it skriuwen yn it Frysk te stimulearjen. It prizejild komt út de opbringsten fan it Rely Jorritsmafûns. Oan de Junior Rely is in bedrach fan 500 euro ferbûn.

De winner fan de Junior Rely wurdt oanwiisd troch in faksjuery.

 • Poezij
  • Line Hut
  • Marije Rypma
  • Yael Pieterseon
  • Idwerd de Graaf
  • Mike van der Veen
 • Poezij
  • 'Hast tsjuster' fan Line Hut út Ljouwert
  • 'Snie falt yn flokjes nei ûnder' fan Marije Rijpma út Itens.
 • Proaza
  • 'Ik wol dy net kwyt' van Yael Pieterson út Drachten
  • 'Myn meunsters yn myn hûs' ffan Idwerd de Graaf út Ljouwert
  • 'Minsken en bisten' fan Mike van der Veen út Sint-Anne
 • Poëzij:[1]
  • Earste priis: 'In gedicht oer in tún', Tjitske van der Meer, Mantgum.
  • Twadde priis: 'Grutte mem', fan Bo de Haan, Kollumersweach
  • Tredde priis: 'Maitiid', fan Laura Mulder, Sigerswâld
 • Proaza:
  • Earste priis: 'De wat nuvere tsjoendersfluit', fan Beitske Nieboer, Snits

Sjueryleden: Erica Bergema, Thys Wadman, Anneke van der Werf (jeugdsjuerylid)

 • Fersen
  • Tjerk Jan Atsma
 • Ferhalen
  • Doenja Payer

De sjuery bestie yn 2014 jier út Erica Bergema, Thys Wadman en jeugdsjuerylid Anneke Smid. It totale bedrach oan prizejild dat ûnder de winners fan de Junior Rely ferparten waard wie € 500,-.

 • Fersen
  • Earste priis: Roelof Kooistra út Kûbaard foar ‘Jo'
  • Twadde/Tredde priis: Ilse Duisterhout út Warkum foar ‘Myn earste tút’
  • Twadde/Tredde priis: Ivanka Visser út Boalsert foar 'Dreamen'
  • Oanfiterpriis: Hester de Haan út Winsum foar 'De maitiid'
 • Ferhalen
  • Earste priis: Berber Tiemersma út Frjentsjer foar 'Sinne'
  • Twadde priis: Anneke van der Werf út Kûbaard foar 'Wyld'
  • Oanfiterpriis Jannita van der Veer út Winsum foar ‘Seesiik'
 • Fersen
  • Earste priis: Kirsty Fekkes út Warkum mei 'Tiden fan it jier'
  • Twadde priis: Jéan Buwalda út Boalsert mei 'It Nestke'
  • Tredde priis: Desi Rosenau út Makkum mei 'Peste'
  • Fjirde priis: Iris Schotanus út Boalsert mei 'Foarjier'
 • Ferhalen
  • Anneke Smid út Wytmarsum mei 'Opsoademiterje'
  • Ilse Galema út Tsjerkwert mei 'Elske'
  • Nina Hoogland út Boalsert mei 'Op syk nei de stêd Florea'
  • Elbrich Bos út Boalsert mei 'Tsjebbe'

Sjueryleden: Ate Grypstra, Erica Bergema en jeugdsjuerylid Annette Adema

 • Fersen
  • Earste priis: Roos Talsma
 • Proaza
  • Hedwig Oldenhof

Sjueryleden: Auck Peanstra (foarsitter), Ate Grypstra en Casper Oukes (priiswinner 2010).

 • Earste priis: Eelke Venema mei it fers ‘Fan Jerevan oant it Hearrenfean’
 • Twadde priis: Boudianne Terluin mei it ferhaal ‘Sear’
 • Oanmoedigingsprizen: Liesbeth de Haan, Klaske Buwalda, Theuna Zwaagstra, Marin de Jong, Annette Adema.

Sjueryleden: Auck Peanstra (foarsitter), Ate Grypstra en Jorn van der Schaar (priiswinner 2009).

 • fersen
  • Floor Wip mei ‘Do bist…’
  • Froukje Gerbrandij mei ‘Fallende stjer’
 • ferhalen
  • Mette Silke Alkema mei ‘Ferlern’
  • Casper Oukes mei ‘Tornado’
  • Oanmoedigingsprizen: Inger Haakma en Willem de Jong

Sjueryleden: Elizabeth Hietkamp en Auck Peanstra

 • Earste priis: Jorn van der Schaar

Sjueryleden: Elizabeth Hietkamp, Akky Kuiper-van der Veer en Lianne Huitema

 • Earste priis: Joeke van der Veen

Sjueryleden: Elizabeth Hietkamp (redakteur Doar), Akky van der Veer (skriuwster) en Froukje Postma (priiswinneresse 2006).

 • Priiswinner: Joeke van der Veen.
 • Oanmoedigingsprizen: Lianne Huitema, Gerbrich Koopal en Dirk Stegenga.

Sjueryleden: Arjan Hut (skriuwer en redakteur Doar), Akky van der Veer (skriuwster) en Lizabeth Dijkstra (priiswinneresse 2005).

 • Priiswinner: Froukje Postma.
 • Oanmoedigingsprizen: Akke Boonstra, Agnes Galama, Marjan de Jong, Irene Rollema, Eelkje Spijksma en Wytse Venema.

Sjueryleden: Arjan Hut, Baukje Wytsma en Katynke van der Vliet (priiswinneresse 2004).

Sjueryleden: Arjan Hut (skriuwer en redakteur fan Doar), Ernst Bruinsma (redakteur De Moanne), Baukje Wytsma (skriuwster), Wieberen Peenstra en Aafke van der Hem (beide lid fan de jongereinried fan de gemeente Littenseradiel).

 • fersen
1e - Katynke van der Vliet mei 'Myn gedicht fart oer de see'
2e - Antsje van der Zee mei 'Dy simmer'
2e - Berber Spliethoff mei 'Op reis'
 • ferhalen
1e - Evelyn Bosma mei 'Anna'
1e - Rixt Weiland mei 'Remco'
2e - Nathalie Oliveiro mei 'Nea wer'

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 1. Negen prijswinaars Rely Jorritsma, Omrop Fryslân, 23 augustus 206