Junior Rely

De Junior Rely is in Fryske literatuerpriis foar jongerein fan 12 oant 18 jier, dy't takend wurdt foar it bêste ynstjoerde Frysktalige stik proaza of poësy. De priis is in inisjatyf fan de Afûk en it ynternettydskrift Doar. De priis is ynsteld ta gelegenheid it 50-jierrige bestaan fan de Rely Jorritsmapriis yn 2004. Oan de Junior Rely is in bedrach fan 500 euro ferbûn.

De winner fan de Junior Rely wurdt oanwiisd troch in faksjuery.

WinnerslistBewurkje

2011Bewurkje

Sjueryleden: Auck Peanstra (foarsitter), Ate Grypstra en Casper Oukes (priiswinner 2010).

 • Earste priis: Eelke Venema mei it fers ‘Fan Jerevan oant it Hearrenfean’
 • Twadde priis: Boudianne Terluin mei it ferhaal ‘Sear’
 • Oanmoedigingsprizen: Liesbeth de Haan, Klaske Buwalda, Theuna Zwaagstra, Marin de Jong, Annette Adema.

2010Bewurkje

Sjueryleden: Auck Peanstra (foarsitter), Ate Grypstra en Jorn van der Schaar (priiswinner 2009).

 • fersen
  • Floor Wip mei ‘Do bist…’
  • Froukje Gerbrandij mei ‘Fallende stjer’
 • ferhalen
  • Mette Silke Alkema mei ‘Ferlern’
  • Casper Oukes mei ‘Tornado’
  • Oanmoedigingsprizen: Inger Haakma en Willem de Jong.

2007Bewurkje

Sjueryleden: Elizabeth Hietkamp (redakteur Doar), Akky van der Veer (skriuwster) en Froukje Postma (priiswinneresse 2006).

 • Priiswinner: Joeke van der Veen.
 • Oanmoedigingsprizen: Lianne Huitema, Gerbrich Koopal en Dirk Stegenga.

2006Bewurkje

Sjueryleden: Arjan Hut (skriuwer en redakteur Doar), Akky van der Veer (skriuwster) en Lizabeth Dijkstra (priiswinneresse 2005).

 • Priiswinner: Froukje Postma.
 • Oanmoedigingsprizen: Akke Boonstra, Agnes Galama, Marjan de Jong, Irene Rollema, Eelkje Spijksma en Wytse Venema.

2005Bewurkje

Sjueryleden: Arjan Hut, Baukje Wytsma en Katynke van der Vliet (priiswinneresse 2004).

2004Bewurkje

Sjueryleden: Arjan Hut (skriuwer en redakteur fan Doar), Ernst Bruinsma (redakteur De Moanne), Baukje Wytsma (skriuwster), Wieberen Peenstra en Aafke van der Hem (beide lid fan de jongereinried fan de gemeente Littenseradiel).

 • fersen
1e - Katynke van der Vliet mei 'Myn gedicht fart oer de see'
2e - Antsje van der Zee mei 'Dy simmer'
2e - Berber Spliethoff mei 'Op reis'
 • ferhalen
1e - Evelyn Bosma mei 'Anna'
1e - Rixt Weiland mei 'Remco'
2e - Nathalie Oliveiro mei 'Nea wer'