De NCRV (Nederlânske Kristlike Radio-Feriening; Nederlânsk: Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging) is in Nederlânske publike omropferiening. De protestantsk-kristlike NCRV, oprjochte yn 1924 is de âldste omrop fan Nederlân.

It logo fan de NCRV yn 2012
A.B. Roosjen, foarsitter fan de NCRV, sprekt by it 35-jierrich bestean. Utert, 16 novimber 1959

SkiednisBewurkje

De earste tsientallen jierren liet de omrop in ortodoks-protestantsk (grifformeard) lûd hearre. De measte oare publike omroppen kamen fuort út it maatskiplik middenfjild, as inisjatyf fan boargers. De radio wie foar de oprjochters fan de NCRV wichtich foar evangelisaasje op plakken dêr't men oars gjin tagong hie. It wie ek in middel om 'it kristlik folksdiel' te stypjen en te befêstigjen. De taak wie rommer as it útstjoeren fan tsjerketsjinsten, moarnswijïngen en soksoarte saken. Dochs wie it útstjoeren fan tsjerketsjinsten goed foar de ferhâlding mei de tsjerken, wat sines die ta de besteanssekerheid fan de NCRV. Fanwege de komst fan de EO yn 1967 koe de NCRV him fierder ûntjaan ta in iepener omrop, dy't minske- en mienskiprjochte is, fanút de protestantsk-kristlike ynspiraasje.

Hjoed-de-dei is de missy fan de omrop: "De NCRV is een maatschappelijk betrokken mediaorganisatie die zich laat inspireren door het protestants-christelijke gedachtegoed en zich inzet voor de kwaliteit van de samenleving" en makket er foar it grutste part programma’s foar radio, telefyzje en ynternet dy't net (allinnich) te meitsjen hawwe mei it kristlik leauwe. Sûnt augustus 2010 wurdt der praat mei de IKON, KRO en RKK oer in mooglike fúzje ta in grutte konfesjonele omrop.

Coen Abbenhuis is algemien direkteur, Bert de Jong is foarsitter fan de feriening; hy folge yn 2012 Leo Born op.

TelefyzjeBewurkje

Sûnt de ynfiering fan it programmearmodel fan septimber 2006 binne de measte programma’s fan de NCRV te finen op Nederlân 2. Bekende titels binne Altijd Wat en Man bijt hond. Mar ek op it bredere, mear op ferdivedaasje rjochte Nederlân 1 binne as wiene NCRV-programma’s te sjen, lykas Praatjesmakers, De rijdende rechter , Babyboom en Eén tegen 100. Op Nederlân 3 jout de NCRV ek programma’s. Op Zapp is de NCRV fertsjintwurdige mei programma's foar de jongerein as Willem Wever, De BZT-Show en SpangaS.

Programma'sBewurkje

Bekende NCRV telefyzje-programma's út it ferline binne: Swiebertje (fan de jierren ’60 ôf) Stiefbeen & Zoon (’63), Farce Majeur (’66), De Glazen Stad (68), Bartje (’72), De Kleine Zielen(69), De kleine waarheid (70), Memorandum Van Een Dokter (63), Het meisje met de blauwe hoed (’73), De koperen tuin (’75), Sil de strandjutter (’76), Showroom (’77), De Zevensprong (’82) en De zomer van ’45 (’91),Holidayshow ('90),Pommetje horlepiep (76), Ted's familiespelshow ('89) Thomas & Senior (85)

Omroppers/omropstersBewurkje

alfabetysk oardere

Telefyzjepresintatoaren & presintatrisesBewurkje


Keppelings om utensBewurkje