Ministearje fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip - Oare talen