List fan Nederlânske ministearjes

Wikimedia-list

Dit is in list fan Nederlânske ministearjes. Nei in kabinetsformaasje feroaret meastentiids de taakomskriuwing fan ministearjes en wurde somtiden programmaministers taheakke (feitlik ministers sûnder takepakket).

It kabinet Rutte IV (2022 - 2024)

bewurkje seksje

It kabinet-Rutte IV hat tolve ministearjes en noch sân (wie acht) ministers sûnder takeparket:

Ministers sûnder takeparket:

 • Bûtenlânske Hanel en Untwikkelingsgearwurking (ûnder BZ)
 • Earmoedebelied, Partisipaasje en Pensjoenen (ûnder SZW)
 • Enerzjy en Klimaat (ûnder EZK)
 • Folkshúsfesting en romtlike oardering (ûnder BZK) - oant septimber 2023
 • Lange-termyn Soarch en Sport (ûnder VWS)
 • Natuer en Stikstof (ûnder LNV)
 • Primêr- en Fuortset Underwiis (ûnder OCW)
 • Rjochtsbeskerming (ûnder J&V)

It kabinet Rutte III (2017 - 2022)

bewurkje seksje

It kabinet-Rutte III hie tolve ministearjes plus fjouwer minister sûnder takeparket:

Ministers sûnder takeparket:

 • Basis- en Fuortset Underwiis en Media (ûnder OCW)
 • Bûtenlânske Hanel en Untwikkelingsgearwurking (ûnder BZ)
 • Medyske Soarch (ûnder VWS)
 • Rjochtsbeskerming (ûnder J&V)

Kabinet-Rutte II (2012 - 2017)

bewurkje seksje

It kabinet-Rutte II hie alve ministearjes plus twa ministers sûnder takepakket:

Ministers sûnder takepakket:

 • Minister foar Bûtenlânske Hannel en Untwikkelingsgearwurking
 • Minister foar Wenjen en Rykstsjinst
  Nederlânske ministearjes  

Algemiene Saken (AZ) · Binnenlânske Saken en Keninkryksrelaasjes (BZK) · Bûtenlânske Saken (BZ) · Definsje (Def) · Ekonomyske Saken en Klimaat (EZ) · Finânsjes (Fin) · Folkssûnens, Wolwêzen en Sport (VWS) · Ynfrastruktuer en Wettersteat (I&W) · Justysje en Feiligens (J&V) · Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit (LNV) · Sosjale Saken en Wurkgelegenheid (SZW) · Underwiis, Kultuer en Wittenskip (OCW)

  ·   ·