List fan ryksmonuminten yn Snits

Wikimedia-list

De stêd Snits hat 103 ynskriuwings yn it ryksmonumintenregister. Hjirûnder in oersjoch. Foar in oersjoch fan alle beskikbere ôfbylden sjoch de Kategory Ryksmonuminten yn Snits op Wikimedia Commons. Sjoch ek de List fan gemeentlike monuminten yn Snits.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
. wurk-wenhûs ein 18e iuw Alde Komerk 21
wurk-wenhûs Alde Komerk 46
Tonnemafabryk fabryk 1950-1956 Alde Toppenhústerwei 6
Grutte of Martinytsjerke klokhûs plm 1498 Ald Tsjerkhôf 2
Wilhelminapark (Snits) 1898 Boalserterdyk 14
Wilhelminapark (Snits) tinkstien 1898 Boalserterdyk 14
túnmanshûs wenhûs 1898 (1905) Boalserterdyk/Alde Dyk 14
foliêre, fontyn park 1913 Boalserterdyk 14
dûbele sitbank tún en park 1920 Boalserterdyk 14
faas parkornamint 1919-1921 Boalserterdyk 14
rotsfontein parkornamint 1919-1921 Boalserterdyk
wen-wurkhûs wen-wurkhûs 1941 Dimpte Poartesilen 1
wurk-wenhûs Easterdyk 10
wurk-wenhûs 1828 (1843) Easterdyk 59
lânhûs wenhûs ± 1800 Geaukaai 15
Martinytsjerke tsjerke ± 1300 Grutte Tsjerkestrjitte 5
't Huys Grootsandt wurk-wenhûs . Grutsân 85
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 4
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 28
wen-wurkhûs wen-wurkhûs mids 19e iuw Grutsân 32
wenhûs wenhûs 1902 Grutsân 34
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 36
wen-wurkhûs wen-wurkhûs 1806 Grutsân 48
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 60
wurk-wenhûs wurk-wenhûs 1660 Grutsân 78
Fluithûs (Snits) wurk-wenhûs ± 1650 Heechein 15
wenhûs 1619 Heechein 21
wen-wurkhûs 1659 Heechein 24
Ald Burger Weeshûs (Snits)-útwreiding sosjale soarch 1904 Kruzebruorrestrjitte 36
Ald Burger Weeshûs (Snits) sosjale soarch 1904 Lytse Tsjerkestrjitte 6
Hotel Ozinga, eardere stedsherberch horeka 1825-1850 Lemmerwei 8
Brandenburgh (Snits) wen-wurkhûs 16e iuw Lytssân 1
. wen-wurkhûs . Lytssân 9
wen-wurkhûs wen-wurkhûs 1783 Lytssân 10
Frysk Skipfeart Museum wen-wurkhûs 1844 Lytssân 12
Fredehiem 1813 Lytssân 18
wen-wurkhûs 1827 Lytssân 20
wenhûs 1781 Lytssân 22
wenhûs Lytssân 30
wenhûs 1829 Lytssân 32
wen-wurkhûs Lytssân 34
wenhûs Lytssân 36
wenhûs Lytssân 38
wenhûs 1842 Lytssân 40
wenhûs 1790 Lytssân 42
wenhûs 1790 Lytssân 60
wenhûs Lytssân 68-70
wurk-wenhûs Lytssân 96
wurk-wenhûs 1841 Liuwenburch 13
wurk-wenhûs Liuwenburch 22
± 1800 Liuwenburch 22a
wurk-wenhûs 1825-1850 Liuwenburch 24
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke begraafplak 1892 Ljouwerterdyk 83
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke kapel 1892 Ljouwerterdyk 83
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke kavaleryberch 1893 Ljouwerterdyk 83
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke tagongsstek 1892 Ljouwerterdyk 83
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke grêfmonumint famylje Rooswinkel/Stockmann-Rooswinkel 1884 Ljouwerterdyk 83
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke grêfmonumint famylje Visser 1892 Ljouwerterdyk 83
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke grêfmonumint Martinus Lampe 1899 Ljouwerterdyk 83
Sportpark Ljouwerterdyk tribunegebou 1927 Ljouwerterdyk
Sportpark Ljouwerterdyk tagongspoarte 1927 Ljouwerterdyk
Ald Burger Weeshûs (Snits) hannel en kantoar 1904 Lytse Tsjerkestrjitte 6
Waltastins (Snits) wenhûs 1540 (1856) Merkstrjitte 5
Waltastins (Snits) wen-wurkhûs 1540 (1547 (útwr.) 1856 Merkstrjitte 5-7
Waltastins (Snits) oerheidsgebou 1540 (1547 (útwr.) 1856 Merkstrjitte 9
Stedhûs Snits oerheidsgebou 1478 Merkstrjitte 11
Stedhûs Snits oerheidsgebou 1819 Merkstrjitte 13
Grytmanshûs, eastlik diel oerheidsgebou 1761 Merkstrjitte 17
Grytmanshûs, westlik diel wurk-wenhûs 1761 Merkstrjitte 19
De Wynberch wurk-wenhûs 1842 Merkstrjitte 23
Kantongerjocht Snits gerjochtsgebou 1838-1839 Merkstrjitte 27
wurk-wenhûs 1800-1825 Merkstrjitte 29
wurk-wenhûs Merkstrjitte 12
wurk-wenhûs Merkstrjitte 14
earder gemeentehûs Wymbritseradiel oerheidsgebou 1864 Nauwe Noarderherne 1
Jagershûs of Ljouwerter Fearhûs wenhûs 1772 Twadde Easterkaai 43-44
Lêste Stoerbrêge brêge 1887 Twadde Easterkaai 43-44
wenhûs 1631 Singel 55
wenhûs let18e iuw Singel 59
Doperske tsjerke (Snits) Doperske tsjerke 1842 Singel 26-28
Sint-Martinustsjerke (Snits) tsjerke 1869-1872 Singel 62
Sint-Martinustsjerke (Snits) sakristy 1869-1872 Singel 64
wenhûs 1781 Singel 80
wenhûs ± 1790 Singel 90
wenhûs Suupmerk 15
wurk-wenhûs Suupmerk 21
Suupmerk 10
Wetterpoarte (Snits) fort, festing 1613 Wetterpoartsgrêft
wenhûs 1789 Wide Noarderherne
Stedsgrêft (Snits) wetterwei sûnt 1492 om de âlde stêd
Bolwurk (Snits) iepen ferdigeningswurk om ferdigeningswurk
Binnenstêdsgrêften 13e iuw Heechein, Grutsân, Lytssân, Liuwenburch en Suupmerk
Stasjon Snits stasjon 1882-1884 Kanaalstrjitte 16
wenhûs wenhûs 1912 Stasjonsstrjitte 9-11
wenhûs wenhûs 1912 Stasjonsstrjitte 24-26
16 huzen yn Art-Nouveau-styl wenhuzen 1901 Julianapark
Looxmagrêft kaaimuorre 1905-1915 Looxmagrêft
Harinxmabrêge brêge 1920 Koopmansgrêft